BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krawczyk Paweł (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Rejestry publiczne w prawie ochrony środowiska
Public Registers in the Law of Environmental Protection
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (22), 2012, nr 95, s. 187-200, bibliogr. 27 poz.
Keyword
Ochrona środowiska, Rejestr administracyjny, Regulacje prawne
Environmental protection, Administrative register, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rejestry publiczne odgrywają szczególną rolę w funkcjonowaniu każdego systemu prawnego. Ich rola jest ogromna również w sferze ochrony środowiska. Dzięki nim organy administracji publicznej mogą skutecznie monitorować procesy i zagrożenia w środowisku, a obywatele urzeczywistniają swoje prawo do informacji o stanie środowiska. (abstrakt oryginalny)

Public registers play a crucial role in functioning of each legal system. Their role is also vital in the sphere of environmental protection. Thanks to them, public administration organs can monitor the processes and dangers in the environment. What is more, the citizens realize their right to be informed about the state of the environment. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu (Dz.Urz. WE L 143/56 z 30.04.2004).
 2. Informacja GIOŚ o realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska w 2011 r., Warszawa, maj 2012, http://www.gios. gov.pl//zalaczniki/artykulyrealizacja_zadan_2011.pdf
 3. Kozakiewicz E., Tomczak M., Komentarz do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, Lex.
 4. Oleński J., Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce. Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2006.
 5. Oleński J., Rejestr publiczny jako podstawa ładu informacyjnego państwa, Warszawa 2009.
 6. Postanowienie WSA w Warszawie z 23 maja 2011 r., sygn. IV SA/Wa 820/11, Lex.
 7. Raport GIOŚ o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami za rok 2011, Warszawa, maj 2012, http://www.gios.gov.pl//zalaczniki/artykuly/raport_baterie_2011.pdf
 8. Raport GIOŚ o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2011 roku, Warszawa, czerwiec 2012, http://www.gios.gov.pl//zalaczniki/artykuly/raport_20120904.pdf
 9. Raport GIOŚ o występowaniu zdarzeń o znamionach poważnej awarii w 2010 r., Warszawa, lipiec 2011, http://www.gios.gov.pl/zalaczniki/artykuly/raportpowazne_ awarie_2010.pdf
 10. Rozporządzenie (WE) Nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniające dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz.Urz. UE L 33 z 4.2.2006, s. 1).
 11. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. 2006, Nr 30, poz. 208).
 12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. 2002, Nr 58, poz. 535).
 13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie rejestru bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku z dnia 26 lutego 2008 r. (Dz.U. 2008, Nr 39, poz. 233).
 14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz.U. 2006, Nr 17, poz. 139).
 15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 września 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz.U. 2009, Nr 149, poz. 1209).
 16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz.U. 2008, Nr 236, poz. 1649).
 17. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz.U. 2003, Nr 5. poz. 58).
 18. Stawecki T., Rejestry publiczne. Funkcje instytucji, Warszawa 2005.
 19. Ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. 2007, Nr 75, poz. 493).
 20. Ustawa z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004, Nr 173 poz. 1807).
 21. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2000, Nr 98, poz. 1071).
 22. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005, Nr 64, poz. 565).
 23. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. 2009, Nr 79, poz. 666).
 24. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008, Nr 25, poz. 150).
 25. Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz.U. 2007, Nr 124, poz. 859).
 26. Ustawy z 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. 2007, Nr 44, poz. 287).
 27. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2005, Nr 180, poz. 1495).
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu