BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krawczyk Paweł (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Status prawny pracownika samorządowego
The Legal Status of Local Government Employees
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (22), 2012, nr 95, s. 201-227, bibliogr. 48 poz.
Keyword
Rynek pracy, Pracownicy samorządowi, Status prawny
Labour market, Self-government employees, Legal status
Note
streszcz., summ.
Abstract
Istotnym elementem samorządu terytorialnego są pracownicy samorządowi. Temu zagadnieniu poświęcona jest ustawa z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych. Regulację tę należy ocenić pozytywnie. Jest ona adekwatna do zmian zachodzących na rynku pracy i zapewnia dalszy rozwój środowiska samorządowego. (abstrakt oryginalny)

Local government employees are the essential elements of local government. The act about local government employees introduced on 21st November 2008 deals with this issue. This regulation ought to be judged positively. It is adequate to the changes on the labour market and provides further development of the local government community. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartkowska-Nowak D., Czy urzędy samorządowe potrzebują procedur kadrowych?, Sam. Teryt. 2001, nr 7-8.
 2. Borowicz J., Zatrudnienie osoby pełniącej funkcję zastępcy wójta na stanowisku sekretarza gminy, NZS 2010/2/31.
 3. Brzeziński J., Pozory nowej jakości, Wspólnota 2008, nr 23.
 4. Cudowski B., Ograniczenia swobody zatrudnienia pracowników samorządowych i członków korpusu służby cywilnej, [w:] Stosunki pracy w służbie cywilnej i samorządzie terytorialnym, red. W. Sanetra, Białystok 2001.
 5. Ćwiertniak B.M., Podstawy zatrudniania pracowników samorządowych (uwagi de lege ferenda), [w:] Stosunki pracy pracowników samorządowych, red. M. Stec, Warszawa 2008.
 6. Dąbrowski M., Zatrudnianie obcokrajowców-obywateli UE w polskiej administracji samorządowej, PiP 2009/11/56.
 7. Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Kraków 2003.
 8. Drobny W., Mazuryk M., Zuzankiewicz P., Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, Oficyna 2010.
 9. Drobny W.,Mazuryk M., Zuzankiewicz P., Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz, Warszawa 2010.
 10. Giedrewicz-Niewińska A., Wybór jako podstawa nawiązania stosunku pracy z pracownikami samorządowymi, Warszawa 2008.
 11. Góral Z., Prawo pracy w samorządzie terytorialnym, Warszawa 1999.
 12. Górzyńska T., Łętowski J., Urzędnicy administracji państwowej, Warszawa 1986.
 13. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
 14. Marciniak J., Regulacje wewnętrzne w przedsiębiorstwach, Warszawa 2007.
 15. Mordel T., Co zmienia nowa ustawa o pracownikach samorządowych?, Sam. Teryt. 2009, nr 1-2, poz. 49.
 16. Opinia prawna Ewy Gierach z dnia 21 października 2008 r. dotycząca rządowego projektu ustawy o pracownikach samorządowych, druk projektu 752; Biuro Analiz Sejmowych, http://orka.sejm.gov.pl.
 17. Piskorz-Ryń A., Ślęczkowska I., Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, Wrocław 2009.
 18. Płażek S., Sieńko-Smaga S., Kawecki K., Bąbiak-Kowalska D., Skwarło R., Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz ze wzorami regulaminów, zarządzeń i uchwał, Warszawa 2009.
 19. Prawniczy słownik wyrazów trudnych, red. J. Boć, Wrocław 2005.
 20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2009 r., Nr 50, poz. 398, z późn. zm.).
 21. Rzetecka-Gil A., Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Komentarz, Warszawa 2009.
 22. Rzetecka-Gil A., Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, Warszawa 2009.
 23. Skwarło R., Ślubowanie, Wspólnota 2008, nr 50.
 24. Słownik języka polskiego PWN, red. J. Tokarski, Warszawa 1969.
 25. Szewc. A. (red.) Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz. Warszawa 2011.
 26. Szewczyk H., Zakres pojęcia "pracownik samorządowy" po wejściu w życie reformy administracji publicznej, PiZS 1999, nr 12.
 27. Uchwała Rady Ministrów z dn. 22 stycznia 2008 r. w sprawie dokończenia reformy administracji publicznej oraz zasad prowadzenia prac w tym zakresie (M.P,08.8.99).
 28. Uchwała SN z 19 sierpnia 1992 r., w spr. I PZP 54/92, OSNC 1993, Nr 5, poz. 71.
 29. Ustawa z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; (tekst jedn.: Dz.U.01.142.1591 z póź. zm.).
 30. Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.).
 31. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych; (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458).
 32. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.).
 33. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).
 34. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z póxn. zm.).
 35. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
 36. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).
 37. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
 38. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.).
 39. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
 40. Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o pracownikach samorządowych, druk projektu nr 752 z dnia 08 lipca 2008 r.; http://orka.sejm.gov.pl.
 41. Wojnicz P., Ustawa o pracownikach samorządowych - refleksje krytyczne, Wspólnota 2009, Nr 51-52, s. 18 i n.
 42. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2009 r. w spr. I OSK 683/09; LEX nr 515712, M. Prawn. 2009/18/971, Wspólnota 2009/36/28.
 43. Wyrok SN z dnia 05 kwietnia 2011 r. w spr. II PK 274/10; G. Prawna 2011/72/14.
 44. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 2006 r. w spr. I PK 157/05; M.P.Pr. 2006/11/597.
 45. Wyrok SN z dnia 13 kwietnia 2005 r., w spr. IV CK 648/04, OSNC 2006, nr 3, poz. 54.
 46. Wyrok TK z dnia 11maja 2007 r., sygn. K 2/07, OTK ZU z 2007 r., seria A, nr 5, poz. 48.
 47. Wyrok TK z dnia 12 grudnia 2002 r., K 9/02; OTK-A 2002, nr 7, poz. 94.
 48. Wyrok TK z dnia 13 listopada 2003 r., K 51/02; Dz.U. Nr 199, poz. 1952.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu