BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bombiak Edyta (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Wycena kapitału intelektualnego na przykładzie Wawel S.A. - studium przypadku
Valuation of Intellectual Capital on the Example of the Wawel S.A. - Case Study
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (22), 2012, nr 95, s. 229-244, tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Kapitał intelektualny, Wycena kapitału intelektualnego, Szacowanie wartości, Studium przypadku
Intellectual capital, Intellectual capital valuation, Value estimation, Case study
Note
streszcz., summ.
Company
Wawel S.A
Abstract
Obecny etap rozwoju światowej gospodarki uczynił z kapitału intelektualnego główne źródło wartości przedsiębiorstwa. Kapitałem tym dysponuje każde przedsiębiorstwo, jednak nie każde potrafi to wykorzystać. Niewykorzystane zasoby kapitału intelektualnego mogą stanowić jedynie źródło kosztów. Do skutecznego zarządzania tym kapitałem niezbędny jest jego pomiar. Jest to jednak proces trudny ze względu na niematerialny charakter aktywów tworzących kapitał intelektualny. Dlatego ustalenie wartości tego kapitału wymaga indywidualnego podejścia bazującego na zbilansowanym zbiorze metod i wskaźników dopasowanych do specyfika konkretnej organizacji. W niniejszym artykule przedstawiono przykład wyceny kapitału intelektualnego dla spółki Wawel S.A. z wykorzystaniem opisanych w literaturze metod szacowania wartości tego kapitału. Zakres dostępnych danych zdeterminował wybór i zastosowanie metod pomiaru. (abstrakt oryginalny)

The current stage of development of the world economy makes us see intellectual capital as the major source of value for the company. Each enterprise has this capital, however, not all of them are able to use it, and unused resources of intellectual capital can only be a source of cost. For effective management of the capital, measurement is required, but this is a difficult process due to the intangible nature of the assets constituting intellectual capital. Therefore, to determine the value of the capital, an individual approach based on a balanced set of methods and indicators tailored to the specifics of a particular organization is required. This article presents an example of valuation of intellectual capital for the Wawel SA company, using the methods estimating the value of the capital. The scope of available data determined the choice and application of the methods of measurement. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bratnicki M., Dylematy i pułapki współczesnego zarządzania, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Wydawnictwo Gnome, Katowice 2001.
 2. Chung K.H., Pruitt S.W., A Simple Approximation of Tobin's q, "Financial Management" Autumn 1994, (23 nr 3).
 3. Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001.
 4. Hegedahl P., Kapitał intelektualny - kluczowy majątek współczesnej organizacji, materiały TMI International.
 5. Jarugowa A., Fijałkowska J., Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym, Wydawnictwo ODiDK, Gdańsk 2002.
 6. Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa 2007.
 7. Kwiecień M., Iwasieczko B., Kapitał intelektualny a ład korporacyjny a rachunkowość, [w:] E. Okoń- Horodyńska, R. Wisła (red.), Kapitał intelektualny i jego ochrona, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009.
 8. Mun J., Real Options Analysis, John Wiley&Sons, New Jersey 2002.
 9. Panfi M., Szablewski A., Metody wyceny spółki, Poltext, Warszawa 2009.
 10. Pulic A., Intellectual Capital - Does it Create or Destroy Value? "Measuring Business Excellence" nr 1(8)2004.
 11. Sopińska A.. Przewaga konkurencyjna, [w:] Wachowiak P. (red.), Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005.
 12. Strojny M., Metody i narzędzia pomiaru kapitału intelektualnego w organizacji, [w:] D. Dobija (red.), Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, PFPK, Warszawa 2003.
 13. Ujwary-Gil A., Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 14. Urbanek G., Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2008.
 15. www.lista500.polityka.pl
 16. www.parkiet.com
 17. www.parp.gov.pl.
 18. www.wawel.com.pl.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu