BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Demjaniuk Regina (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Telakowiec Katarzyna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Rozwój infrastruktury transportu drogowego w Królestwie Danii
Development of the Road Transport Infrastructure in the Kingdom of Denmark
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (22), 2012, nr 95, s. 245-265, bibliogr. 35 poz.
Keyword
Drogi, Transport drogowy, Infrastruktura transportu, Infrastruktura drogowa
Road, Road transport, Transport infrastructure, Road infrastructure
Note
streszcz., summ.
Abstract
Transport jest ważną gałęzią gospodarki Danii. Dobry transport i mobilność ma duży wpływ na stan duńskiej gospodarki, a jego znaczenie stale rośnie. Dania posiada rozwiniętą sieć połączeń drogowych. W tym niewielkim kraju jest ponad 74 tysięcy km dróg publicznych, z czego ponad 1100 km wysokiej jakości autostrad. Dania znana jest na świecie jako kraj mostów. Mosty w kraju usytuowanym na wyspach i półwyspach są w dzisiejszych czasach koniecznością. Stały się one nieodłączną częścią krajobrazu, a zarazem znakiem rozpoznawczym. Do największych duńskich mostów zaliczamy, Storebæltsbroen, Øresundsbroen, Lillebæltsbroen oraz Mosty Farø. Dzięki tak rozwiniętej infrastrukturze, w tym również imponującym mostom, Dania stała się faktycznym centrum Europy Północnej. Dobra infrastruktura drogowa umożliwia przede wszystkim przemieszczanie osób i towarów, tworzy niezbędne powiązania przestrzenne (tzw. funkcja integracyjna) i zapewnia wewnętrzną spójność gospodarczą i społeczną państwa, wpływa na wzrost ruchliwości społecznej i komunikacyjnej ludności. (abstrakt oryginalny)

Transport is an important sector of the economy of Denmark. Good transport and mobility has a large impact on the Danish economy, and its importance is still growing. Denmark has a well-developed road network. In this small country there is more than 74,000 km of public roads, also more than 1100 km of high-quality highways. Denmark is widely know as a country of bridges. Bridges in the country which is located on the islands and peninsula are necessary nowadays. They have become an integral part of the landscape, and also a sign of recognition. The largest Danish bridges include, Storebæltsbroen, Øresundsbroen, Lillebæltsbroen and Farø Bridges. By means of such a developed infrastructure, including impressive bridges, Denmark has become the actual center of Northern Europe. Good road infrastructure can primarily facilitate the movement of people and goods, creating the necessary spatial relationships (so-called feature integration) and provide internal economic and social cohesion of the country, affecting the growth of social mobility and communication of the population. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Berlingske Business Transport, http://www.business.dk/transport
 2. Dania - Poradnik dla polskiego przedsiębiorcy 2012, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kopenhadze, Kopenhaga, maj 2012.
 3. Duńskie Ministerstwo Transportu http://www.transportministeriet.dk
 4. Færdselskor Danmark 1:200 000, Kort & Matrikelstyrelsen 2010.
 5. Femern A/S, Facts & Figures: The Immersed Tunnel, Femern A/S, 20 January 2012.
 6. Gazeta Spiegel, Sven Böll, Denmark to Build Underwater Link to Germany, http://www.spiegel.de
 7. Gołembska E. (red.), Kompendium wiedzy o logistyce, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2010.
 8. Grzeszak A., Most do Europy, niezwykłe dzieło Skandynawów, [w:] "Polityka", nr 29/2000.
 9. Højgård Petersem A. (red.), Podsumowanie propozycji programu badań środowiskowych dotyczącego stałego połączenia przez cieśninę Fehmarn, Femern A/S, czerwiec 2010.
 10. Karbowiak H., Podstawy infrastruktury transportu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2009.
 11. Mokrzyszczak H., Logistyka. Podstawy procesów logistycznych, Wydawnictwo WIG, Białystok 1998.
 12. Mosty w Danii, http://www.spangshus.dk/
 13. Neider J., Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa 2008.
 14. Official tourism website of Denmark, http://www.visitdenmark.com.
 15. Oficjalna strona BornholmerFærgen, http://www.faergen.dk.
 16. Oficjalna strona mostu Øresund, http://uk.oresundsbron.com.
 17. Oficjalna strona mostu Storebælt, http://www.storebaelt.dk.
 18. Oficjalna strona przeprawy Helsingør - Helsingborg, http://www.hh-gruppen.org.
 19. Oficjalna strona Bornholmtunnelen, http://www.bornholmtunnel.dk.
 20. Oficjalna strona przeprawy Fehmarn http://www.femern.com.
 21. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
 22. Rydzkowski W. (red.), Usługi logistyczne, Biblioteka Logistyka, Poznań 2004.
 23. Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K. (red.), Transport, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2009.
 24. Statistical Yearbook 2011, Published by Statistic Denmark, June 2011.
 25. Telakowiec K., Mosty jako ważny element infrastruktury transportu drogowego w Królestwie Danii, [w:] M. Borkowska, M. Kruszyński (red.), Materiały konferencyjne I-go Studenckiego Kongresu Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Wrocław-Karpacz 2012.
 26. Telakowiec K., Omelaniuk K., Øresundsbron - ekonomiczno-techniczne wyzwanie dwóch państw, opiekun naukowy dr R. Demjaniuk, [w:] Aктуальныe пpoблeмы пpава и экoнoмики, Матepиалы XII Pecпубликанcкoй научнo-пpактичecкoй кoнфepeнции cтудeнтoв, магиcтpантoв и аcпиpантoв, 21 апpeля 2011 г., Издатeльcтвo БpГУ им. A.C. Пушкина, Бpecт 2011.
 27. The Trunk Road Network in Danmark 2010, Published by Road Directorate, June 2010.
 28. The Copenhagen Post, Growinh support for Kattegat bridge, http://flyvbjerg. plan.aau.dk.
 29. Towpik K., Gołaszewski A., Kukulski J., Infrastruktura transportu samochodowego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2006.
 30. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.
 31. Wojciechowski Ł., Wojciechowski A., Kosmatka T., Infrastruktura transportowa i magazynowa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Logistycznej, Poznań 2009.
 32. Wojewódzka-Król K., Infrastruktura transportu w świetle współczesnych wyzwań, [w:] "Infrastruktura Transportu", nr 1/2008.
 33. Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R., Infrastruktura transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
 34. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kopenhadze, http://copenhagen.trade.gov.pl/.
 35. Ystads Allehanda, http://www.ystadsallehanda.se.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu