BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czechowska-Liszka Maria (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Towaroznawstwa)
Title
Jakość surowca, proces technologiczny oraz skład chemiczny tłuszczów jadalnych jako czynniki warunkujące trwałość gotowego produktu - na podstawie danych literaturowych
Quality of Raw Material, Technological Process and Chemical Composition of Edible Fat as the Factors Determining the Stability of a Finished Product on the Basis of the Literature
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989, nr 287, s. 33-42, bibliogr. 37 poz.
Keyword
, Odporność na zmiany, Towaroznawstwo żywności, Tłuszcze jadalne, Jakość produktów żywnościowych
, Resistance to changes, Food commodities, Edible fats, Food quality
Note
summ.
Abstract
Trwałość tłuszczu, czyli jego odporność na zmiany zachodzące w czasie przechowywania jest jednym ze wskaźników jego jakości. Jakość tłuszczu natomiast uzależniona jest od wielu czynników, które ją kształtują. Należą do nich: jakość surowca, z którego otrzymano tłuszcz; sposób przerobu tłuszczu, tj. proces technologiczny; skład chemiczny tłuszczu, a w szczególności skład kwasów tłuszczowych, stężenie produktów utleniania tłuszczu, zawartość substancji katalizujących procesy autooksydacji oraz zawartość i skuteczność działania substancji przeciwutleniających i ich synergetyków. (...) W artykule zaprezentowano przegląd literatury dotyczący wpływu jakości surowców, procesu technologicznego oraz składu chemicznego gotowych produktów z uwzględnieniem możliwości zachowania ich trwałości przez stosunkowo długi okres czasu.

Stability of fat, that is its resistance to changes during storage, is one of the quality factors. However, the quality depends on many factors, such as the quality of raw material, method of processing, chemical composition of raw material and the finished product. The paper deals with the effect of ceratin factors on the quality of the finished product in the light of research works carried out hithero by many scientists concerned in studies on edible fat. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Baungardt F., Franzke C., "Lebensmittel - Industrie", 19, 11, 475/1972/.
 2. Czechowska-Liszka M., "Tłuszcze jadalne", 22, 1, 21/1984/.
 3. Czechowska-Liszka M., Szemraj H., Żółtek W., "Zeszyty naukowe AE w Krakowie". Prace z zakresu towaroznawstwa, 128, 173/1980/.
 4. Czechowska-Liszka M., "Towaroznawstwo. Problemy Jakości", PTT, Kraków/Łódź, 34, /1981/1983/.
 5. Dixon W.T., Novmen R.O.C., "J.Chem.Soc.", 10, 362/1969/.
 6. Goldowski A., Barsukow W., "Masłożirowaja Promyszlennost", 4, 13 /1977/.
 7. Graille J., Naudet M., "Rev. Franc. des Corps Gras", 21, 6, 363 /1974/.
 8. Gutfinger T., Letan A., "J. Sci. Food Agr.", 25, 9, 1143/1974/.
 9. Helme J.P., "Rev Franc. des Corps Gras", 22, 1, 7/1975/.
 10. Jakubowski A., Rudzka Z., Wojnarowicz C., Piłat K., Słowikowska J. Dokumentacja Nr 69/11, Instytut Przemysłu Tłuszczowego, Warszawa /1969/.
 11. Jakubowski A., Piłat K., Rudzka Z., Słowikowska J., "Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych", PWN, Warszawa, 136, 118/1973/.
 12. Jakubowski A., Piłat K., Rudzka Z., Słowikowska J., Dokumentacja nr 69/11, Instytut Przemysłu tłuszczowego, Warszawa /1969/.
 13. Juillet M.T., "Fette, Seifen Anstrichmittel", 77, 3, 101 /1975/.
 14. Khan N.A., Khan T.H., Siddiqui K.A., "Oleagineux", 28, 11, 532/1973/.
 15. Loury M. i inni, "Rev. Franc des Corps Gras", 12, 747/1966/.
 16. Lundberg W.O., "Autoxidation and Antioxidants", Interac. Publ. New York-London /1961/.
 17. Miłosz S., Katzer A., "Tłuszcze Jadalne", 24, 1, 22/1986/.
 18. Mińkowski K., Schubert I., "Tłuszcze Jadalne", 22, 2, 16/1984/.
 19. Mydlarczyk E., Zgaiński J., "Tłuszcze Jadalne", 22, 1, 12/1984/.
 20. Naudet M., Biasini S., "Rev. Franc. des Corps Gras", 20, 3, 143/1973/.
 21. Niewiadomski H., "Technologia Tłuszczów Jadalnych", WNT, Warszawa /1979/.
 22. Ohlson R., "Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych", PWN, Warszawa, 91, 279/1970/.
 23. Pezacki W., Zmiany poubojowe surowców rzeźnych, WPLiSp., Warszawa /1961/.
 24. Pęziński W., "Tłuszcze jadalne", 15, 1, 13/1971/.
 25. Raghuveer K.S., Hammond E.G., "J. Am. Oil Chem. Soc.," 44, 239/1967/.
 26. Rudzka Z., "Tłuszcze jadalne", 24, 3, 27/1986/.
 27. Rutkowski A., Kozłowska H., Długosz M., "Roczniki Technologii i Chemii Żywności", 10, 155/1964/.
 28. Rzhekhin V.P., Morozowa T.B., "Zeszyty Problemowe Postępów nauk Rolniczych", PWN, warszawa, 136, 211/1973/.
 29. Sedlaček B.A.J., "Nahrung" 18, 3, 251 /1974/.
 30. Sen Gupta A.K., Rost H.E., "Fette Seifen Anstrichmittel", 78, 2, 59/1976/.
 31. Umanskaja A.N., Kljunkin W.N., "Mosłożirowaja Promyszlennost", 40, 11, 12/1974/.
 32. Węgrowski J., szemraj H., "Tłuszcze Jadalne", 21, 3, 3/1983/.
 33. Witas T., Wędzińska J., Śledziowski P., Jóźwiak B., "Tłuszcze jadalne", 24, 1, 8/1986/.
 34. Witas T., Wędzińska J., "Tłuszcze Jadalne", 24, 2, 22/1986/.
 35. Wolotowska S.N., "Masłożirowaja Promyszlennost", 40, 2, 14/1974/.
 36. Zwierzykowski W., Szukalska E., "Roczniki Technologii i Chemii Żywności", 22, 295/1972/.
 37. Quang Toan N., Praca doktorska, Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań /1974/.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu