BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dobrzańska Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorantka; Narodowy Bank Polski)
Title
W kierunku jednolitego nadzoru bankowego w Unii Europejskiej
Source
Bezpieczny Bank, 2012, nr 4(49), s. 28-59, tab., rys., bibliogr. 29 poz.
Keyword
Sektor bankowy, Prawo WE, Nadzór bankowy
Banking sector, European Community law, Bank supervision
Note
summ.
Company
Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Unia Europejska (UE)
European Banking Authority, EBA), European Union (EU)
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie koncepcji jednolitego nadzoru bankowego i jednolitego zbioru regulacji unijnych (ang. single rule book), których wdrażanie w Unii Europejskiej rozpoczęło się w efekcie kryzysu finansowego. Pod pojęciem ujednolicania nadzoru bankowego należy rozumieć zapewnienie spójności praktyk nadzorczych, wprowadzenie wspólnych standardów nadzorczych i jednolitego zbioru regulacji, a także ustanowienie wspólnej kultury nadzorczej. Analiza przedstawiona w niniejszym opracowaniu skupia się na sektorze bankowym, co jest uzasadnione ze względu na dominującą i ważną rolę banków w systemie finansowym Unii Europejskiej. (fragment tekstu)

The last financial crisis unveiled many regulatory and supervisory gaps. In the European Union, the provisions of Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC proved to be flawed, particularly the wide range of national options and discretions, which led to a diversified regulatory environment. Furthermore, the organization of the financial supervision, especially banking supervision, was not adjusted to the dy- namic changes occurring in the financial system. In order to address identified weaknesses, steps have been taken at the EU level. The article focuses on two main aspects. First, it presents tasks and competences of the European Banking Autho- rity established as a part of reformed European supervisory architecture. Second, the article discusses reasons for the departure from the minimum harmonization principle to the benefit of the maximum harmonization as well as the reduction of national options and discretions in the CRDIV/CRR. The changes presented in the article indicate that there is pursuit of single banking supervision in the EU. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Annual Report 2011, European Banking Authority.
 2. Basel III: A regulatory framework for more resilient banks and banking systems , Basel Committee on Banking Supervision, Bank for International Settlements, December 2010 (rev. June 2011).
 3. Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring, Committee on Banking Supervision, Bank for International Settlements, December 2010.
 4. CEBS, CEBS's technical advice to the European Commission on options and national discretions.
 5. Commission Staff Working Paper, State aid, Autumn 2011 Update, European Commission, 01.12.2011.
 6. Commission Staff Working Paper, Impact Assessment, Accompanying the document Regulation of the European Parliament and the Council on prudential requirements for the credit institutions and investment firms , European Commission, 20.07.2011.
 7. Enria A., Developing a Single Rulebook in Banking , przemówienie z okazji konferencji: Central Bank of Ireland - Stakeholder Conference " Financial regulation - thinking about the future ", 27.04.2012.
 8. EU Banking structures , European Central Bank, September 2010.
 9. Federowicz M., Kompetencje regulacyjne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego W zakresie przeciwdziałania kryzysowi finansowemu , [w:] J. Szambelańczyk (red.), Wyzwania regulacyjne wobec doświadczeń globalnego kryzysu finansowego , Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 10. Jurkowska-Zeidler A., Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej , Wolters Kluwer, 2008.
 11. Kindleberger Ch. P., Aliber R., Manias, panics and crashes, A history of financial crises , Sixth edition, Palgrave Macmillan, 2011.
 12. Koberska Z., Architektura nadzoru finansowego w Unii Europejskiej po kryzysie finansowym, [w:] W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Reakcje rynku na kryzys finansowy, CeDeWu, Warszawa 2011.
 13. Mitręga-Niestrój K., Siatka bezpieczeństwa finansowego w Eurosystemie - stan obecny i perspektywy , [w:] J. Żabińska (red.), Rynki finansowe w Unii Europejskiej i strefie euro , CeDeWu Sp. z o.o. Warszawa 2011.
 14. Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie projektu dyrektywy w sprawie warunków podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi oraz projektu rozporządzenia w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (CON/2012/5).
 15. Pawłowicz L., Nowa architektura nadzoru bankowego na jednolitym rynku finansowym , [w]: J. Bieliński (red.) Strategia Lizbońska a konkurencyjność gospodarki , Warszawa 2005.
 16. Pawłowicz L., Wierzba R., Sieć bezpieczeństwa finansowego a integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej , [w:] M. Iwanicz-Drozdowska, Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej od A do Z, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2009.
 17. Presidency Conclusions of the Brussels European Council (18/19 June 2009).
 18. Progress Report to G20, Macroprudential Policy Tools and Frameworks, Financial Stability Board, International Monetary Fund, Bank for International Settlements, October 2010.
 19. Report of the High-Level Group on Financial Supervision in the EU chaired by the Jacques de Larosière , 25 February 2009.
 20. Zapadka P., Niemierka S., Charakterystyka europejskiego systemu bankowego - zagadnienia instytucjonalno-prawne , Bank i Kredyt, Nr 10, 2003.
 21. ^ Decyzja Komisji nr 2004/5/WE z dnia 5 listopada 2003 r.
 22. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/48/WE z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe, Dz. Urz. UE L 177 z 30.06.2006 r.
 23. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/49/WE z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych, Dz. Urz. UE L 177 z 30.06.2006 r.
 24. Proposal for a Directive establishing a framework for recovery and resolution of credit institutions and investment firms and amending Council Directives 77/91/EEC and 82/891/EC, Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC and 2011/35/EC and Regulation (EU) No 1093/2010, COM(2012)280/3.
 25. Proposal for a Directive of the European Parliament and Council on the access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms and amending Directive 2002/87/EC of the European Parliament and of the Council on the supplementary supervision of credit institutions, insurance undertakings and investment firms in a financial conglomerate, 2011/0203 (COD).
 26. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on prudential requirements for credit institutions and investment firms - Council general approach, 2011/0202 (COD).
 27. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), Dz. Urz. UE L 331 z 15.12.2010 r.
 28. Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, Dz. Urz. UE C 115 z 09.05.2008 r.
 29. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dz. Urz. UE C 115 z 09.05.2008 r.
Cited by
Show
ISSN
1429-2939
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu