BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tyrańska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Model systemu oceny kompetencji kadry kierowniczej
Model for an Evaluation System of Management Competencies
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, nr 885, s. 127-149, rys., tab., bibliogr. 55 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Keyword
Kompetencje kierownicze, Wartościowanie kompetencji, Ocena kadr kierowniczych, Kadra kierownicza
Managerial competencies, Valuation of competences, Managerial staff assessment, Managerial staff
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono rozważania dotyczące założeń, które należy przyjąć, konstruując system oceny kompetencji kadry menedżerskiej, a w szczególności określając jego najistotniejsze elementy, do których zaliczono cel, przedmiot, wzorce, kryteria oraz metody oceny. System oceny kompetencji kadry menedżerskiej potraktowano jako układ celowo dobranych, wewnętrznie zorganizowanych i wzajemnie spójnych elementów uznanych za właściwe ze względu na strategie organizacji umożliwiające uporządkowanie i sformalizowanie działań mających na celu wydanie sądu wartościującego o kompetencjach kadry menedżerskiej, a także zapewniających niezmienność przebiegu procesu oceny kompetencji i przyczyniających się do efektywnego zarządzania kompetencjami menedżerów w przedsiębiorstwie. Efektem zastosowania systemu oceny kompetencji kadry menedżerskiej jest określenie poziomu luki kompetencyjnej, której występowanie może utrudniać realizację bieżących zadań przedsiębiorstwa, a także uniemożliwiać jego rozwój, tworzenie innowacji i stanowić barierę poprawy pozycji konkurencyjnej. (abstrakt autora)

The article examines the premises which should be adopted in the process of constructing a system for evaluating management competencies. It presents the components of that system, including the goal, the subject, a model, criteria and evaluation methods. In this case, the system of management competencies evaluation has been treated as a system of intentionally well-suited, internally organised and coherent elements organisational strategy sees as appropriate. These elements enable an entity to arrange and formalise all steps which together culminate in a value judgment concerning management competencies while also ensuring the invariability of the evaluation process. They also contribute to the effective management of manager competencies in the enterprise. The application of this system leads to the identification of gaps in competencies which may hinder task realisation and prevent the enterprise from developing. They may also slow down the introduction of innovation and become a barrier to improving a company's competitive position. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Adair Ch.B., Murray B.A. [2002], Radykalna reorganizacja firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Covey S.R. [2004], Zasady działania sprawnego przywódcy, Rebis, Poznań.
 3. Czajka D. [2000], Przestępstwa menedżerskie, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa.
 4. Czekaj J. [2010], Metodyka diagnozy pomiaru i struktury kompetencji kadry kierowniczej [w:] Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki, red. D. Lewicki, L. Zbiegień-Maciąg, Wydawnictwo AGH, Kraków.
 5. Drucker P. [1994], Menedżer skuteczny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 6. Dziadoń J. [1984], Kształtowanie wzorców normatywnych dla potrzeb oceny struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 195, Kraków.
 7. Dziadoń J. [1980], Prakseologiczny sens oceny w zarządzaniu, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 124, Kraków.
 8. Eales-White R. [2004], Sprawny lider, Helion, Gliwice.
 9. Egeman M.E. [2008], Strategiczne znaczenie kompetencji menedżerskich dla rozwoju nowoczesnych organizacji [w:] Zarządzanie organizacjami w teorii i praktyce, red. W. Kowalczewski, W. Matwiejczuk, Difin, Warszawa.
 10. Encyklopedia organizacji i zarządzania [1981], red. L. Pasieczny, PWE, Warszawa.
 11. Filipowicz G. [2002], Metody pomiaru potencjału kompetencyjnego [w:] Najlepsze praktyki zarządzania kapitałem ludzkim, red. A. Ludwiczyński, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa.
 12. Filipowicz G. [2004], Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa.
 13. Goleman D. [2006], Atrybuty przywódcy, Helion, Gliwice.
 14. Guryn H. [2003], Menedżer w centrum rozwoju, "Personel i Zarządzanie", nr 21.
 15. Haus B., Osbert-Pociecha G., Jagoda H. [1996], Zarządzanie firmą na podstawie kontraktu, Difin, Warszawa.
 16. Heyde A., Linde B. [2009], Psychologia dla kadry zarządzającej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 17. Holstain-Beck M. [1996], Jak być menedżerem?, CIM, Warszawa.
 18. Jurkowski R. [2008], Zarządzanie kompetencjami kierownika (menedżera) [w:] Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się, red. A. Sajkiewicz, Difin, Warszawa.
 19. Kanarski L. [2005], Przywództwo we współczesnych organizacjach, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 20. Koładkiewicz I. [1999], Nadzór korporacyjny. Perspektywa międzynarodowa, Poltext, Warszawa.
 21. Leksykon zarządzania [2004], Difin, Warszawa.
 22. Levy-Leboyer C. [1997], Kierowanie kompetencjami. Bilans doświadczeń zawodowych, Poltext, Warszawa.
 23. Mała encyklopedia powszechna PWN [1997], WN PWN Warszawa.
 24. Mesjasz C. [1998], Kontrakty i relacje przedstawicielstwa w nadzorze nad przedsiębiorstwem, "Organizacja i Kierowanie", nr 4.
 25. Markowski A., Pawelec R. [2003], Słownik wyrazów obcych i trudnych, Wydawnictwo Wilga, Warszawa.
 26. Nogalski B., Śniadecki J. [1998], Kształtowanie umiejętności menedżerskich, TNOiK, Bydgoszcz.
 27. Nosal Cz. [1997], Psychologia decyzji kadrowych, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 28. Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, red. L. Zbiegień-Maciąg, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 29. Odpowiedzialność prawna menedżera, czyli bezpieczeństwo decyzji w zarządzaniu [2005], red. W. Urbański, FORUM, Poznań.
 30. Oleksyn T. [1997], Praca i płaca w zarządzaniu, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa.
 31. Oleksyn T. [2006], Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 32. Oleksyn T. [2010], Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 33. Oleksyn T. [2008], Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Kanony, realia, kontrowersje, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 34. Organizacja i zarządzanie. Zarys problematyki [1986], red. A. Stabryła, J. Trzcieniecki, PWN, Warszawa.
 35. Quinn R.E. i in., Profesjonalne zarządzanie: kluczowe kompetencje kierownicze, PWE, Warszawa 2007.
 36. Pasieczny L., Więckowski J. [1987], Ekonomika i analiza działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 37. Pawlak Z. [2003], Personalna funkcja firmy - procesy i procedury kadrowe, Poltext, Warszawa.
 38. Piekarz H., Stabryła A. [1989], Analiza efektywności organizacyjnej jako narzędzie wspomagania procesu zarządzania, Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego, nr 12, Gdańsk.
 39. Piotrowski W. [1998], Organizacja i zarządzanie - kierunki, koncepcje, punkty widzenia [w:] Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 40. Pocztowski A. [2003], Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, PWE, Warszawa.
 41. Pocztowski A., Miś A. [2000], Modelowanie kompetencji kierowniczych w aspekcie kapitału ludzkiego w organizacji [w:] Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy, red. B. Kożuch, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 42. Podstawy organizacji i zarządzania [1993], red. K. Krzakiewicz, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 43. Rakowska A., Sitko-Lutek A. [2000], Doskonalenie kompetencji menedżerskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 44. Rakowska A. [2007], Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 45. Smoleński S. [1999], Menedżer przełomu wieków, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 46. Stabryła A. [2000], Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 47. Stoner J.A.F., Wankel Ch. [1992], Kierowanie, PWE, Warszawa.
 48. Tyrańska M. [2010], Rola kompetencji kadry menedżerskiej w kreowaniu efektywności organizacyjnej [w:] Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy, red. J. Teczke, J. Czekaj, Nauka i Gospodarka, Kraków.
 49. Tyrańska M. [2010a], Metody oceny kompetencji menedżerskich [w:] Koncepcje zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, red. A. Stabryła, Mfiles.pl, Seria wydawnicza: Encyklopedia Zarządzania, Kraków.
 50. Tyrańska M. [2010b], Determinanty jakości pracy kadry menedżerskiej [w:] Zarządzanie jakością. Doskonalenie organizacji, t. I, red. T. Sikora, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakwie, Kraków.
 51. Uniwersalny słownik angielsko-polski, polsko-angielski [2006], red. A. Kaznowski, Harald, Warszawa.
 52. Walkowiak R. [2004], Model kompetencji menedżerów organizacji samorządowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 53. Whiddett S., Hollyforde S. [2003], Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 54. Wieczorek J. [2008], Efektywne zarządzanie kompetencjami, ODDK, Gdańsk.
 55. Zarządzanie kadrami [2002], red. T. Listwan, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu