BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rudnicki Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Zastosowanie modelu ARIMA do krótkookresowego prognozowania wielkości ruchu pasażerskiego na przykładzie Międzynarodowego Portu Lotniczego w Krakowie-Balicach
The ARIMA Model for Forecasting Short-term Volume of Passenger Traffic - the Example of International Airport Kraków-Balice
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, nr 885, s. 175-191, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Keyword
Prognozowanie, Transport pasażerski, Modele ARIMA, Transport lotniczy
Forecasting, Passenger transport, Autoregressive integrated moving average (ARIMA) models, Air transport
Note
summ.
Company
Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice
Abstract
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytania, czy w 2010 r. zostanie zahamowana tendencja spadkowa wielkości ruchu turystycznego rejestrowanego w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach oraz czy istnieje szansa powrotu liczby obsłużonych gości na lotnisku do rekordowego poziomu 3 mln pasażerów z 2007 r. W tym celu przeprowadzono analizę wielkości ruchu turystycznego w latach 2003-2009 na podstawie danych gromadzonych przez Międzynarodowy Port Lotniczy. Do sporządzenia prognozy na 2010 r. wykorzystano jedno z narzędzi ekonometrycznych - model ARIMA. Przeprowadzone badania są istotne, ponieważ jak wykazują analizy, istnieje bezpośrednia zależność pomiędzy wielkością ruchu pasażerskiego na krakowskim lotnisku a liczbą turystów w mieście. (abstrakt autora)

The article sought to answer the question of whether the downward spiral of tourist traffic will continue at John Paul II International Airport Kraków-Balice in 2010. A revision of earlier forecasts drawn up at the end of 2009, the study also seeks to determine whether the number of guests served at the airport could return to the record 3 million passengers served in 2007. To this end, I introduce an analysis of the volume of tourist traffic for the years 2003-2009, based on passenger traffic statistics collected by the International Airport. The ARIMA model was used to produce forecasts for 2010.This study is important because, as analysis shows, there is a direct correlation between the volume of passenger traffic at Kraków's airport and the number of tourists in the city. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Badanie ruchu turystycznego w Krakowie w roku 2003. Raport końcowy [2003], zespół w składzie: R. Seweryn, M. Pociecha, L. Mazanek, A. Wilkońska, M. Grzywa, kierownik projektu: K. Borkowski, MOT, Kraków.
  2. Badanie ruchu turystycznego w Krakowie w roku 2004. Raport końcowy [2004], zespół w składzie: T. Grabiński, R. Seweryn, A. Gut-Mostowy, L. Mazanek, A. Wilkońska, kierownik projektu: K. Borkowski, MOT, Kraków.
  3. Badanie ruchu turystycznego w Krakowie w roku 2005. Raport końcowy [2005], zespół w składzie: T. Grabiński, R. Seweryn, A. Gut-Mostowy, L. Mazanek, A. Wilkońska, J. Kobus, kierownik projektu: K. Borkowski, MOT, Kraków.
  4. Box G.E.P., Jenkins G.M. [1983], Analiza szeregów czasowych. Prognozowanie i sterowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  5. Maddala G.S. [2006], Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  6. Ruch turystyczny w Krakowie w roku 2006. Raport końcowy [2006], zespół w składzie: T. Grabiński, R. Seweryn, A. Gut-Mostowy, L. Mazanek, A. Wilkońska, kierownik projektu: K. Borkowski, MOT, Kraków.
  7. Ruch turystyczny w Krakowie w roku 2007. Raport z badań [2007], zespół w składzie: K. Michalak, Ł. Toruń, K. Wodniak, M. Pruchniewicz, kierownik projektu: G. Sygnowski, Ipsos, Warszawa.
  8. Ruch turystyczny w Krakowie w roku 2008. Raport końcowy [2008], zespół w składzie: T. Grabiński, R. Seweryn, A. Wilkońska, L. Mazanek, kierownik projektu: K. Borkowski, MOT, Kraków.
  9. Witkowska D. [2006], Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  10. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S. [2004], Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu