BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łaguna Mariola (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska), Rozwalka Kamila (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska, studentka), Migoń Adrian, Radkiewicz Angelika (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Title
Struktura kompetencji coachów : wyniki badań empirycznych
Coach Competency Structure : the Results of an Empirical Study
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2013, nr 1, s. 63-74, tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Coaching, Kompetencje, Kompetencje kluczowe, Badania empiryczne
Coaching, Competences, Core competencies, Empirical researches
Note
streszcz., summ.
Abstract
Coaching jest dynamicznie rozwijającym się obszarem działalności. Wymaga on jednak większej liczby badań empirycznych, które mogłyby stanowić wsparcie i podstawę dla praktyki opartej na dowodach empirycznych. W prezentowanym badaniu została poddana weryfikacji struktura kluczowych kompetencji coacha. Przyjmując jako punkt wyjścia klasyfikację kompetencji opracowaną przez International Coach Federation, opracowane zostały twierdzenia opisujące cztery grupy kompetencji coacha. Eksploracyjna analiza czynnikowa na ocenach kompetencji coachów dokonanych przez 104 ich klientów potwierdziła istnienie czterech obszarów kluczowych kompetencji. Wyniki tego badania mogą służyć jako podstawa do stworzenia skali do pomiaru kompetencji coacha oraz opracowania szkoleń do nich adresowanych. (abstrakt oryginalny)

Coaching is a dynamically developing field of professional activity. However, it needs more empirical research providing support and an evidence-based practice. The current study subjected the structure of key coach competencies to verification. Taking the classification of competencies as developed by the International Coach Federation as the starting point, statements describing four groups of coach competencies were developed. Exploratory factor analysis on a sample of 104 coach competency assessments provided by their clients confirmed the existence of these four areas of key competencies. The results of this empirical study may serve as a basis for the development of a coach competency scale as well as for the development of coach training. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Auerbach J. (2005), Inviting a dialogue about core coaching competencies, ICF Coaching Research Symposium, s. 55-70.
 2. Hornowska E. (2005), Testy psychologiczne: teoria i praktyka, Scholar, Warszawa.
 3. Kluczowe kompetencje (b.d.), [http://icf.org.pl/index.php/pl/rozwoj-i-edukacja/kluczowe-kompetencje.html].
 4. Kołodkiewicz M. (2009), Raport szkoły dla coacha, [http://www.pifs.org.pl/pliki/raport%20szkola%20dla%20coacha.pdf].
 5. Kukiełka-Pucher D. (2009), Kompetencje profesjonalnego coacha, [w:] M. Sidor-Rządkowska (red.), Coaching, Oficyna a Wolters Kluwers Businnes, Kraków, s. 67-82.
 6. Law H., Ireland S., Hussain Z. (2010), Psychologia coachingu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Łaguna M. (2004), Szkolenia, jak je prowadzić, by..., Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 8. Łaguna M., Rozwalka K., Radkiewicz A., Migoń A. (2012), Skala Kompetencji Coacha. Maszynopis niepublikowany, Instytut Psychologii KUL, Lublin.
 9. Łaguna M., Talik W., Wiechetek M. (2011), Pomiar kompetencji menedżerów małych i średnich firm: Metoda M-Astra, "Organizacja i Kierowanie", nr 4, 157-175.
 10. Marciniak Ł. (2009), Pojęcie i odmiany coachingu, [w:] M. Sidor-Rządkowska (red.), Coaching, Oficyna a Wolters Kluwers Businnes, Kraków, s. 19-36.
 11. McClelland D. (1973), Testing for competence rather than for "intelligence", "American Psychologist", nr 28, s. 1-14.
 12. Smółka P. (2009), Coaching inspiracje z perspektywy nauki, praktyki i klientów, Wydawnictwo HELION, Gliwice.
 13. Starr J. (2011), Podręcznik coachingu, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 14. Thorpe S., Clifford J. (2004), Podręcznik coachingu. Kompendium wiedzy dla trenerów i menedżerów, Rebis, Poznań.
 15. Whitmore J. (2002), Coaching for performance, Nicholas Breasley, London.
 16. Wilson C. (2008), Coaching biznesowy, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa.
 17. Żylicz O. (2009), Efektywność coachingu, [w:] M. Sidor-Rządkowska (red.), Coaching, Oficyna a Wolters Kluwers Businnes, Kraków, s. 144-156.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu