BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borkowska Anna (Politechnika Wrocławska), Czerw Agnieszka (Politechnika Wrocławska)
Title
Zróżnicowane systemy wartości pracowników w różnych typach zawodów
Different Employee Value Systems in Various Occupations
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2013, nr 1, s. 35-47, tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Praca, Motywacja do pracy, System wartości
Labour, Work motivation, Value system
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest wskazanie różnic w obrębie wyznawanych wartości motywujących ludzi do pracy w różnych typach zawodów. Badania przeprowadzono na dwóch grupach pracowników zróżnicowanych pod względem charakteru wykonywanej pracy. Pierwszą stanowiły osoby pracujące w zawodach z misją społeczną, tj. w zawodach wymagających poświęcenia na rzecz innych ludzi. Druga grupa to osoby pracujące w zawodach bez misji społecznej. Artykuł prezentuje badania oparte na autorskiej koncepcji oraz własnej metodzie pomiaru wartości i motywów, którymi ludzie kierują się w pracy. W badaniach użyto kwestionariusza wartości i motywów w pracy (KWiMP), który składa się z 4 wymiarów: samorealizacji, prospołeczności, bezpieczeństwa i sprawiedliwość w pracy oraz dążenia do dobrobytu. Uzyskane wyniki wskazują na istotne różnice w hierarchiach wartości obu grup. Referowane badania przeprowadzono na grupie 386 dorosłych osób. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to identify differences in the area of subscribed values motivating people in various types of occupations to work. The study was conducted on two groups of workers differentiated by the nature of their work. The first group consisted of the people working in occupations with a social mission, i.e. jobs that require dedication for the benefit of other people. The second group consisted of those working in professions without any social mission. The article presents a study based on an original concept and proprietary method for measuring values and motives that people turn to in their work. The study used the "Questionnaire Values and Motives at Work," which is made up of four dimensions: personal fulfillment, altruism, security and justice in work, and a striving for prosperity. Results received indicate significant differences in the values hierarchies of the two groups. The research was conducted on a group of 386 adults. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamiec M., Kożusznik B. (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Aktor - kreator - inspirator, Wyd. Akade, Kraków.
 2. Armstrong M. (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 3. Bajcar B., Borkowska A., Czerw A., Gąsiorowska A., Nosal C. (2006), Psychologia preferencji i zainteresowań zawodowych. Przegląd teorii i metod, "Zeszyt Informacyjno-Metodyczny Doradcy Zawodowego", nr 34.
 4. Bajcar B., Borkowska A., Czerw A., Gąsiorowska A. (2011), Satysfakcja z pracy w zawodach z misją społeczną. Psychologiczne uwarunkowania, GWP Gdańsk.
 5. Borkowska A. (2010), Etyka misyjności a etyka produktywności - perspektywa kulturowa, [w:] M. Uliński (red.), Wartości podstawowe w kontekstach współczesnych, Aureus, Kraków, 209-228.
 6. Brzozowski P. (1989), Skala Wartości (SW): polska adaptacja Value Survey M. Rokeacha, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa.
 7. Brzozowski P. (1995), Skala Wartości Schelerowskich - SWS, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa.
 8. Czarnota-Bojarska J. (2010), Dopasowanie człowiek-organizacja i tożsamość organizacyjna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 9. Czerw A., Borkowska A. (2010), Praca zawodowa jako obszar realizowania misji społecznej, "Psychologia Społeczna", vol. 5, nr 4, s. 303-315.
 10. Czerw A., Gąsiorowska A. (2011), Motywująca rola wartości związanych z przekraczaniem własnych granic w sytuacji pracy, "Prace Psychologiczne LX, Acta Universitatis Wratislaviensis", nr 3350, s. 227-243.
 11. Griffin R.W. (1996), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 12. Hornowska E., Paluchowski W. (1993), Technika badania ważności pracy. Model teoretyczny i wstępne wyniki, [w:] J. Brzeziński (red.), Psychologiczne i psychometryczne problemy diagnostyki psychologicznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, s. 105-119.
 13. Knafo A., Sagi L. (2004), Values and work environment: Mapping 32 occupations, "European Journal of Psychology of Education", vol. XIX, nr 3, s. 255-273.
 14. Lipińska-Grobelny A. (2007), Kultura i klimat organizacyjny - zarys problematyki, [w:] A. Lipińska-Grobelny (red.), Klimat organizacyjny i jego konsekwencje dla funkcjonowania pracowników, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 11-33.
 15. Maslow A. (2006), Motywacja i osobowość, PWN, Warszawa.
 16. Moody R.C., Pesut D.J. (2006), The motivation to care. Application and extension of motivation theory to professional nursing work, "Journal of Health Organization and Management", vol. 20, nr 1, 15-48.
 17. Super D.E. (1972), Psychologia zainteresowań, PWN, Warszawa.
 18. Warr P. (2009), Environmental "Vitamins", Personal Judgments, Work Values, and Happiness, [w:] S. Cartwright, C.L. Cooper (red.), Organizational Well-Being, Oxford University Press, s. 57-85.
 19. Zalewska A. (2003), Dwa światy. Emocjonalne i poznawcze oceny jakości życia i ich uwarunkowania u osób o wysokiej i niskiej reaktywności, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Academica, Warszawa.
 20. Żemigała M. (2007), System wartości w procesie funkcjonowania przedsiębiorstwa, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 5, 35-46.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu