BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawłowicz Leszek (Uniwersytet Gdański)
Title
System bezpieczeństwa finansowego w UE
Financial security systems in the EU
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2007, nr 2, s. 81-89, tab., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Systemy bezpieczeństwa, Jednolity rynek finansowy, Banki
Security systems, Single financial market, Banks
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rola banków o ponadnarodowej sieci oddziałów lub (i) spółek zależnych na rynku UE rośnie z roku na rok. Tymczasem system sieci bezpieczeństwa finansowego ma charakter narodowy i nie będzie w stanie sprostać wyzwaniom, wynikającym z niewypłacalności dużego ponadnarodowego banku europejskiego. Od kilku lat przedstawiciele środowisk akademickich, banków centralnych i ministerstw finansów różnych krajów UE, dyskutują na temat ryzyka systemowego na jednolitym rynku finansowym. Kluczowa kwestia nie dotyczy wyboru modelu integracji nadzoru, ani logistyki przywracania płynności finansowej związanej z transgranicznym zarządzaniem kryzysowym, lecz odpowiedzi na pytanie: kto i w jakim zakresie poniesie konsekwencje kosztowe kryzysu bankowego? Powstało kilka ciekawych pomysłów, które autor nie tylko przedstawia, ale również wnikliwie analizuje ich zalety i ograniczenia. (abstrakt oryginalny)

The role of banks with a supranational network of departments (and) companies dependent on the EU market is growing year on year. In the meantime, the financial security network still has a national character and will not be able to cope with the challenges which will arise as a consequence of the bankruptcy of the large supra-national European Bank. For the last few years, representatives of the academic world, central banks and financial ministers of various EU countries have been discussing the subject of system risk in a unified financial market. The key question is not the choice of a model for integrated supervision, nor the logistics of restoring the financial fluidity involved in cross-border crisis management, but the question: who should be responsible for the consequences of the cost of crisis banking, and to what degree? Several interesting ideas have evolved, which the author introduces and analyses their advantages and disadvantages in detail. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Goodhart C.A.E., Schoenmaker D., Burden sharing in a banking cricis in Europe, ISE Financial Markets Group, Specjal Paper Series, Londyn 2006.
  2. Sullivan D., Measuring the Degree of Internationalisation of a Firm, "Journal of Internationsl Business Studies" nr 25/1994.
  3. www.nea.html, 10.03.2007.
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu