BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brdulak Jakub J. (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Audyt wewnętrzny i kontrola w zarządzaniu
Internal audit and control in management
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2007, nr 3, s. 52-57, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Audyt wewnętrzny, Kontrola, Sektor publiczny, Sektor finansowy
Internal audit, Control, Public sector, Financial sector
Note
streszcz., summ.
Abstract
Kontrola jest jedną z głównych funkcji zarządzania. Bez informacji, które otrzymujemy z procesu kontroli, nie kierownictwo firmy nie jest w stanie podejmować trafnych decyzji. Artykuł przybliża takie pojęcia jak: kontrola, audyt wewnętrzny, międzynarodowe standardy audytu, oraz prezentuje dwa modele COSO, które stanowią podstawę do prowadzenia audytu wewnętrznego w organizacji. (abstrakt oryginalny)

Control is one of the major functions in management. Without the information, which is the result of the control process, the management are not able to take right decisions. The article gives an insight to such notions as: control, internal audit, international audit standards, as well as presents two COS models, which form the basis for carrying out an internal audit within an organization. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bressac A., Ramowa koncepcja ryzyka COSO: Czy jest odniesieniem dla kontroli wewnętrznej? Przejście od COSO I do COSO II, IAS Conference, 25 listopada 2005.
  2. Czerwiński K., Audyt wewnętrzny, InfoAudit Sp. z o.o., Warszawa 2004.
  3. Knedler K., Certified Government Auditing Professional, materiały prezentacyjne, Podyplomowe Studium: Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych, SGH, Warszawa 2007.
  4. Międzynarodowe Standardy Praktyki Audytu Wewnętrznego, IIA, 2001.
  5. Płoskonka J., System kontroli wewnętrznej, Podyplomowe Studium: Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych, SGH, Warszawa 2007.
  6. Podręcznik Kontrolera. A.2. Standardy kontroli Najwyższej Izby Kontroli, http://www.nik.gov.pl/do- cs/metodyka/standardy_kontroli_nik.pdf, Warszawa, czerwiec 2003.
  7. Rodzaje i kryteria kontroli Najwyższej Izby Kontroli, http://www.nik.gov.pl/docs/metodyka/rodza- je_i_kryteria_komtroli_nik.pdf, Warszawa.
  8. Standardy kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych, załącznik do Komunikatu Nr 13 Ministra Finansów z 30 czerwca 2006 r., dostępne na stronach internetowych Ministra Finansów: http://www.mf.gov.pl, lipiec 2007.
  9. Stoner ]., Freeman R.E., Gilbert D.R. Jr., Kierowanie, PWE, Warszawa 1997.
  10. Współczesna rada nadzorcza 2007, Deloitte, maj-kwiecień 2007.
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu