BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szarek Stanisław (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Wpływ wykształcenia producentów na wyniki ekonomiczne w produkcji artykułów rolno-spożywczych
The Influence of the Education of Producers on the Economic Results in Agri-Food Production
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (22), 2012, nr 95, s. 329-337, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Produkcja rolna, Warzywa, Wykształcenie, Poziom edukacji
Agricultural production, Vegetables, People's education, Level of education
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zbadano wyniki produkcyjne 28 pieczarkarni zlokalizowanych w powiecie siedleckim i łosickim, uznawanym za region o największej koncentracji produkcji pieczarek w Polsce. Producenci z badanej grupy wytwarzają jednakowy towar, przy zastosowaniu zbliżonych rozwiązań technologicznych i ekonomiczno-organizacyjnych. Badania przeprowadzono na przełomie grudnia i stycznia 2010/2011 roku. Wyższe wykształcenie producentów pieczarek w wyraźny sposób miało związek z wysoką opłacalnością produkcji. W badanej zbiorowości wykształcenie wyższe o jeden stopień gwarantowało przeciętnie rentowność wyższą o 6,7%. Należy zaznaczyć, że grupa producentów z wyższym wykształceniem wysoką efektywność produkcji pieczarek osiągnęła maksymalizując wielkość produkcji, dzięki zwiększeniu intensywności produkcji oraz poprzez racjonalne gospodarowanie wydatkami produkcyjnymi. (abstrakt oryginalny)

The results of 28 firms from the mushroom industry located in Siedlce and Łosice district, considered the largest mushroom production region in Poland,were examined. The producers in the study group produce the same goods, using similar technology and economic organization. The study was conducted in December and January in 2010/2011. Higher education of mushroom producers was related to the higher profitability of production. In the study, education higher by one degree guaranteed an average return in excess of 6.7%. It should be noted that producers with higher education gained better efficiency by maximizing the volume of production, increasing its intensity, and through the rational management of production expenses. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bardzo długi marsz (nr 45-46/2004, s. 78). Portal edukacyjny Newsweeka.
  2. Rocznik demograficzny 2009, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009.
  3. Klepacki B. (2005), Wykształcenie jako czynnik różnicujący zasoby, organizację i wyniki ekonomiczne gospodarstw rolniczych. Roczniki Naukowe SERIA, tom VII, zeszyt 1.
  4. Kołoszko-Chomentowska Z. (2005), Wykształcenie wiejskiej ludności rolniczej a wyniki gospodarowania. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych. Seria B, nr 57.
  5. Kołoszko-Chomentowska Z. (2008), Kwestia czynnika ludzkiego w rolnictwie. Acta Scientarum Polonorum. Oeconomia 7(4).
  6. Oszmiańska M. (2005), Informacja rynkowa w funkcjonowaniu gospodarstw rodzinnych w opinii rolników. Roczniki Naukowe SERiA, tom IX zeszyt 1.
  7. Sedlak & Sedlak (2009), Zarobki a wykształcenie.
  8. Śmiglak-Krajewska M., Zielińska A.J. (2009), Informacja rynkowa jako czynnik wspomagający zarządzanie ryzykiem w agrobiznesie. Journal of Agribusiness and Rural Development 1(11).
  9. Zawisza S., Pilarska S. (2005), Opinion leadership and information sources in agricultural innovation diffusion processes (on the basis of selected villages in the kujawsko-pomorskie province in Poland), EJPAU 8(4), #28.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu