BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ciekanowski Zbigniew (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie), Stachowiak Zenon (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie)
Title
Klęski żywiołowe jako przesłanki sytuacji nadzwyczajnych
Natural Disasters as the Rationale behind Emergencies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (22), 2012, nr 95, s. 375-398, rys., bibliogr. 27 poz.
Keyword
Sytuacje kryzysowe, Klęski żywiołowe, Terroryzm
Crisis situations, Natural disaster, Terrorism
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rozważania podjęte w artykule zostały skoncentrowane na identyfikacji sytuacji nadzwyczajnych jako generatorów sytuacji kryzysowych. Określono również pojęcie i przesłanki zaistnienia klęsk żywiołowych. Dokonano także wyróżnienia i charakterystyki ich rodzajów. Przedstawiono identyfikację i charakterystykę skutków żywiołowych zdarzeń nadzwyczajnych. Podjęto problem terroryzmu w kontekście sytuacji nadzwyczajnych. Oddzielną część rozważań stanowi problem ochrony ludności przed skutkami zdarzeń nadzwyczajnych. (abstrakt oryginalny)

Considerations undertaken in the article 'Natural disasters as rationale behind emergencies' were focused on identification of critical situations as factors leading to a state of emergency. The definition and rationale behind the state of emergency were defined. The type and features of such situations were described. The identification and characteristics of the effects of contingencies were analyzed. The problem of terrorism was also touched in the context of emergencies. A separate part was dedicated to the protection of people from the effects of contingency. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bazerman M.H., Watkins M.D., Zagrożenia do przewidzenia. Jak wykrywać oznaki kryzysów w firmie i gospodarce, Wyd. HELION, Gliwice 2006.
 2. Bieniek M., Mazur S., System zarządzania kryzysowego Rzeczpospolitej Polskiej, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Katowice 2007.
 3. Eckholm E.P., Ziemia, którą tracimy. Stres środowiskowy a perspektywa wyżywienia świata, PWE, Warszawa 1978.
 4. Encyklopedia PWN, Tom 1, A. Krupa, Warszawa 1999.
 5. Epidemia (hasło), [w:] Wolna encyklopedia [w:] Wikipedia.
 6. Gierszewska G., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2003.
 7. Jabłonowski M., Smolak L., Zarządzanie kryzysowe w Polsce, Akademia Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora Pułtusk 2007.
 8. Jakubczak R., Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2003.
 9. Klęska, [w:] Wikipedia - encyklopedia multimedialna.
 10. Krynojewski F., Mazur S., Mikrut G., Tchórzewski P., Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna kraju, ochrona informacji niejawnych, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Katowice 2003.
 11. Kwiatkowski S., Kwiatkowska-Drożdż A., O bezpieczeństwie obywateli i zarządzaniu kryzysowym, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza, Tyczyn 2005.
 12. Mazur S., Zarządzanie kryzysowe. Obrona cywilna kraju. Ochrona informacji niejawnych, AWF, Katowice 2003.
 13. Mikulski Z., Ochrona przed powodzią, Warszawa 1997.
 14. Mikulski Z., Gospodarka wodna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 15. Nowak E., Zarządzanie kryzysowe w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2007.
 16. Nowak E., Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2008.
 17. Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2004.
 18. Słownik wyrazów obcych, wydanie pierwsze, PWN, Warszawa 1971.
 19. Susza, [w:] http://pl.wikipedia.org/wiki/Susza.
 20. Szmagalski J., Praca socjalna w sytuacjach katastrof i klęsk żywiołowych, [w:] Ofiary katastrof i klęsk żywiołowych, Centrum Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 1996.
 21. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, Dz.U 2002, nr 62, poz. 558 z poźn. zm.
 22. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, Dz.U. 2002, nr 62, poz. 558 z późn. zm.
 23. Wawrzyniak B., Odnawianie przedsiębiorstwa, Wyd. POLTEXT, Warszawa 1999.
 24. Wolanin J., Zarys teorii bezpieczeństwa obywateli. Ochrona ludności na czas pokoju, DANMAR, Warszawa 2005.
 25. Wróblewski R., Zarys teorii kryzysu, zagadnienia prewencji i zarządzania kryzysami, AON, Warszawa 1996.
 26. Zelek A., Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie - perspektywa strategiczna, PWN, Warszawa 2003.
 27. Ziętara T., Przedmowa - Meteorologiczne, hydrologiczne i geomorfologiczne zjawiska ekstremalne w południowej Polsce, [w:] "Geogrphica Physica", vol. XXXIII-XXXIV(2004-2005).
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu