BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lubicki Tomasz
Title
Model przedsiębiorstw energetycznych
Energy companies' model
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2007, nr 4, s. 49-53, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo energetyczne, Liberalizacja energetyki, Rynek energetyczny
Energy distribution companies, Liberalization of energy production, Energy market
Note
streszcz., summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Liberalizacja rynku energii elektrycznej wdrażana w Polsce i UE, która umożliwia klientom swobodny wybór sprzedawcy energii elektrycznej, powoduje zmiany w modelu biznesowym przedsiębiorstwa energetycznego zintegrowanego pionowo (Vertically Integrated Undertaking - VIU). Autor przedstawia propozycję modelu biznesowego VIU i analizuje go pod kątem czynników, które wpływają na koszty. (abstrakt oryginalny)

Liberalization of electric energy market being implemented in Poland and the European Union, which allows the clients a free choice of electric energy supplier, has brought about changes of the business model of a vertically integrated energy undertaking (VIU). The author presents a proposal of the VIU business model and analyses it from the point of view of factors which affect costs. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Afazh. A., Business models: A Strategie Management Approach, McGiaw-Hill/liwin, 2003, s. 110,173,190.
 2. Directive 2003/54/Ec of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003, concerning common rules for the internal market in electricity, and repealing Directive 96/92/EC.
 3. Grudzewski W., Hejduk I., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2004, s. 68-132.
 4. Herman A., Przedsiębiorstwo w kapitalizmie giełdowym, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", SGH w Warszawie, nr 2 (3) kwiecień-czerwiec 2007, s. 31-38.
 5. Jones Ch., Meeting with Christopher Jones, Union of the Electricity Industry - Eurelectric, 23 listopada 2005.
 6. Kasiewicz S., Budowanie wartości firmy w zarządzaniu operacyjnym, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005, s. 11,145,205.
 7. Muras A., Szanse i zagrożenia związane z zastosowaniem koncepcji outsourcingu w przedsiębiorstwach, [w:] Nowoczesność przemysłu i usług, Pyka J. (red.), TNOiK, Oddział w Katowicach, Katowice 2006, s. 390.
 8. Obłój K., Tworzywo skutecznych strategii. PWE 2002, s. 57-75,134.
 9. Porter M.E., Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymanie lepszych wyników. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006, s. 37-48,61-90.
 10. Rokita J., Organizacja ucząca się, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2003, s. 51-124.
 11. Stankiewicz M., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, wyd. II zm, Toruń 2005, s. 18,175.
 12. Szablewski A., Tuzimek R. (red.), Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa 2006, s. 23.
 13. Ustawa z 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy Prawo ochrony środowiska.
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu