BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wyrębek Henryk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Bezpieczeństwo w zarządzaniu informacją na poziomie systemów informatycznych
Security Information Management at the Level of Information Systems
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (22), 2012, nr 95, s. 463-470, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Informacja w organizacji, Zarządzanie informacją, Bezpieczeństwo informacji, Systemy informatyczne
Information in organization, Information management, Information security, Computer system
Note
streszcz., summ.
Abstract
Funkcjonowanie organizacji uzależnione jest od przetwarzania różnorodnych informacji. System informacyjny sprawia, że użytkownik dysponuje narzędziem do podejmowania celowego działania. Informacje stanowią zasoby organizacji. Zasoby te, aby były użyteczne, nie mogą być zbiorem dowolnej ich prezentacji. Informacje winny być przedstawione w postaci określonego modelu. Wymagania dotyczące ich przetwarzania i przechowywania z użyciem technologii informatycznej są różne i zależą od stosowanego hardware'u i software'u. Systemy informatyczne stają się coraz bardziej rozbudowane i skomplikowane. Istnieje stała zależność, iż bardziej złożony system informatyczny wymaga bardziej złożonych zabezpieczeń. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w systemach informatycznych obejmuje zespół procesów zmierzających do osiągnięcia i utrzymania ustalonego poziomu bezpieczeństwa1. W artykule podjęto próbę oceny uwarunkowań zapewnienia bezpieczeństwa w zarządzaniu informacją na poziomie systemów informatycznych w organizacji. Do realizacji przyjętego celu artykułu zastosowano metodę analizy dokumentacji źródłowej oraz metodę sondażu diagnostycznego. (abstrakt oryginalny)

The functioning of an organization is dependent on a variety of information processing. The information system allows you to have a tool to take purposeful action, and provide information resources. These resources, if they are to be useful, cannot be presented in an unrestricted way. Information should be presented in the form of a particular model. Requirements for the processing and storage of information technology are different and depend on the harware and software employed. Computer systems are becoming more complex and complicated. There is a belief that more complex systems require more complex security. Information security management systems include a set of processes to achieve and maintain a steady level of security. This article attempts to assess the security considerations in the management of information systems in organizations. For the attainment of the purpose of the article we used the method of source analysis and the method of diagnostic survey. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kisielnicki J., MIS - Systemy informatyczne zarządzania, Placet, Warszawa 2008.
  2. Miłosz M. (red.), Bezpieczeństwo informacji - od teorii do praktyki, MIKOM, Warszawa 2005.
  3. Nowak A., Schefes W., Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym, AON, Warszawa 2010.
  4. Olszak C.M., Ziemba E. (red.), Strategie i modele gospodarki elektronicznej, PWN, Warszawa 2007.
  5. Pomykała J.M., Pomykała J.A., Systemy informacyjne - modelowanie i wybrane techniki kryptograficzne, Wydawnictwo Mikom, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu