BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wyrębek Henryk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Zarządzanie bezpieczeństwem pracy
Occupational Safety Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (22), 2012, nr 95, s. 471-477, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo produkcyjne, Zarządzanie bezpieczeństwem, System zarządzania BHP
Production enterprise, Safety management, Health and safety management system
Note
streszcz., summ.
Abstract
Pojęcie bezpieczeństwa jest trudne do jednoznacznego zdefiniowania. Nauka o bezpieczeństwie jest nauką interdyscyplinarną. Interdyscyplinarność powoduje, że bezpieczeństwo może być definiowane z punktu widzenia różnych dyscyplin, a w związku z tym dostosowane do ich obszaru badawczego. Proces zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy specyfikuje wymagania co do działań podejmowanych w obszarze bhp oraz wytycza zasady, dzięki którym przedsiębiorstwo może minimalizować, monitorować, zapobiegać zagrożeniom, stosować nowe rozwiązania techniczne, a także zapewnić właściwe warunki pracy. W artykule podjęto próbę oceny uwarunkowań funkcjonowania zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym w kontekście wymagań normy PN-N 18001. Do realizacji przyjętego celu artykułu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem ankiety. (abstrakt oryginalny)

The concept of security is difficult to define. Safety Science is an interdisciplinary science. Interdisciplinary means that security can be defined from the perspective of different disciplines, and therefore suited to their research area. The management of occupational health and safety specifies requirements for activities in the area of safety, and sets the rules by which the company can minimize, monitor, prevent risks at source, use new technology and ensure appropriate working conditions. This article attempts to assess the conditions of the operation of health and safety management in a manufacturing company in the context of PN-N 18001. For the attainment of the objective a diagnostic survey method was applied using a questionnaire. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ejdys J.,Lulewicz A., Obolewicz J., Zarządzanie bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 2008.
  2. Gajdzik B., Wyciślik A., Jakość, środowisko i bezpieczeństwo pracy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008.
  3. http://www.bhp.org.pl/index.php?name=News&file=article&sid=629&theme= Printer, 28.03.2012.
  4. http://www.iso.sos.pl/?p1=33&p2=34, 28.03.2012.
  5. Kowalski J., Podstawy prawne ochrony pracy w Polsce, [w:] D. Koradecka (red.), Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, CIOP, Warszawa 1999.
  6. PN-N 18001: 2004 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania, PKN, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu