BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chrząścik Marcin (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Wydarzenia promocyjne jako sposób komunikacji marketingowej jednostki terytorialnej
Promotional Events as a Method of the Subdivision's Marketing Communication
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (22), 2012, nr 95, s. 515-525, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Organy samorządu terytorialnego, Komunikowanie marketingowe, Formy promocji, Marketing wydarzeń
Local government bodies, Marketing communication, Promotion forms, Event marketing
Note
streszcz., summ.
Abstract
Publikacja porusza temat organizacji wydarzeń promocyjnych przez jednostki terytorialne jako skutecznego narzędzia komunikacji marketingowej. Analiza literatury przedmiotu oraz licznych studiów przypadków pozwoliła autorowi postawić tezę, iż wydarzenia promocyjne odgrywają znaczącą rolę wśród działań promocyjnych jednostek terytorialnych i są jednymi ze skuteczniejszych z całej gamy narzędzi, którymi dysponują jednostki. Dobrze przygotowany event to jeden z lepszych elementów budowania wizerunku, ponieważ przyciąga on wielu odbiorców i oddziaływuje na emocje w sposób bezpośredni. Skojarzenia u adresatów działań marketingowych dotyczących uczestnictwa w wydarzeniach promocyjnych są znacznie głębsze i bardziej pozytywne niż w przypadku, np. obejrzenia reklamy, czy zapoznania się z folderem promocyjnym. Eventy dostarczają emocji, zapadają w pamięć i łączą ludzi. Wiele regionów i miast zyskało swoją popularność dzięki organizacji eventów. W artykule poruszono problematykę procesów komunikacyjnych oraz zaprezentowano podział wydarzeń promocyjnych, a także przypisano im poszczególne role. (abstrakt oryginalny)

This publication addresses the organization of promotional events by local authorities as an effective tool for marketing communication. Analysis of literature and many case studies enabled the author to argue that promotional events have a significant role among subdivisions of promotional activities undertaken by territorial units and are among the most effective of a wide range of tools at their disposal. A well-prepared event is one of the better elements of image creation, because it attracts many customers and affects emotions in a direct way. Associations in marketing activities regarding the recipients who participate in promotional events are much deeper and more positive than in the case of, for example, watching advertisements, or reading the promotional folder. Events provide emotional, memorable situations and connect people. Many regions and cities gained their popularity due to the organization of events. This text addresses the problem of communication processes and presents the distribution of promotional events, as well as the different roles assigned to them. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Blythe J., Komunikacja marketingowa, PWE, Warszawa 2002.
 2. Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Wydawnictwo ASTRUM, Wrocław 2002.
 3. Drucker F., Skuteczne zarządzanie, PWN, Warszawa 1976.
 4. Engel J.F., Warshaw M.R., Kinnear T.C., Promotional Strategy, Irvin, Chicago 1998.
 5. Goban Klas T., Media i komunikowanie masowe, PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 6. Grzegorczyk A. (red. nauk.), Event marketing jako nowa forma organizacji procesów komunikacyjnych, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2009.
 7. Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red. nauk.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1997.
 8. Mruk H. (red.), Komunikowanie się w marketingu, PWE, Warszawa 2004.
 9. Nalepka A., Struktura organizacyjna, Antykwa, Kraków 2001.
 10. Rozwadowska B., Public Relations teoria, praktyka, perspektywy, Emka, Warszawa 2002.
 11. Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1997.
 12. Wojcik K., Public relations od A do Z, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
Cited by
Show
ISSN
2082-5501
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu