BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczerbak Marek
Title
Optymalny profil zapadalności długu publicznego
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2004, nr 13, s. 123-139, wykr., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Metody badań procesów społeczno-ekonomicznych
Keyword
Zarządzanie długiem, Modele optymalizacyjne, Dług publiczny
Debt management, Optimizing models, Public debt
Note
streszcz.
Abstract
W dokumentach programowych dotyczących zarządzania długiem publicznym za cel zarządzania przyjmuje się minimalizację kosztów obsługi długu, przy zachowaniu akceptowalnego poziomu ryzyka związanego z ich ponoszeniem. Kluczowe znaczenie ma definicja funkcji opisujących koszt i ryzyko. W artykule przedstawiono propozycję zadania programowania wielo-kryterialnego, w którym optymalny profil zapadalności długu jest rezultatem minimalizacji ryzyka refinansowania oraz kosztów związanych z niedostateczną płynnością emisji instrumentów dłużnych. Zaproponowana metoda pozwala na osłabienie założeń o racjonalności decydenta, w szczególności poprzez uchylenie założenia o posiadaniu przez niego dodatkowej wiedzy o przyszłych wartościach zmiennych rynkowych, np. stóp procentowych. Tym samym uzyskane rozwiązania nie zależą od arbitralnych założeń odnośnie do tych zmiennych. Przed-miotem analizy jest również rola preferencji decydenta wobec ryzyka refinansowania oraz sposobu wyznaczania wysokości premii za niedostateczną płynność w określaniu kosztu związanego z podejmowaną decyzją. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Chow G.C. (1995), Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  2. Danmarks Nationalbank: Danish Government Borrowing and Debt 2001 (2002): The Kingdom of Denmark.
  3. The International Monetary Fund and The World Bank (2001), Guidelines for Public Debt Management.
  4. Klukowski L., Kuba E. (2001), Optymalizacja zarządzania długiem skarbu państwa. Minimalizacja kosztów obsługi instrumentów dłużnych emitowanych na rynku krajowym, Materiały i Studia NBP, Zeszyt 119.
  5. Klukowski L., Kuba E. (2002), Stochastyczna optymalizacja strategii zarządzania skarbowymi instrumentami dłużnymi, Materiały i Studia NBP, Zeszyt 152.
  6. Missale A. (1999), Public Debt Management, Oxford University Press.
  7. Leong D. (1999), Debt Management - Theory and Practice, HM Treasury Occasional Paper No. 10.
  8. Rada Ministrów (2002), Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2003-05.
  9. Szczerbak M. (2003), Mikroekonomiczne uwarunkowania zarządzania długiem publicznym, badanie statutowe Instytutu Ekonometrii SGH.
  10. Szczerbak M. (2003), Podejście zintegrowane i portfelowe w zarządzaniu długiem publicznym, Gospodarka Narodowa, 5-6/2003.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu