BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Syczewska Ewa Marta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Wpływ regulacji na zmienność kursów walutowych - analiza ekonometryczna
Influence of regulations on exchange rates behavior - an econometrix analysis
Source
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2005, nr 14, s. 205-227, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Ubezpieczenia i ekonometria
Keyword
Analiza ekonometryczna, Zmienność kursu walutowego, Stopa procentowa
Econometric analysis, Exchange rate variability, Interest rate
Note
streszcz., summ.
Abstract
Analizowano zachowanie szeregu średnich dziennych kursów walutowych NBP, na podstawie danych z okresu od 4 stycznia 1993 do 31 stycznia 2005. Celem pracy było sprawdzenie, czy takie zdarzenia jak zmiany sposobu kształtowania kursów, przejście do systemu kursów płynnych, regulacje związane ze swobodą dostępu do polskich rynków finansowych instytucji unijnych, a także akcesja do Unii Europejskiej, zostaną rozpoznane jako istotnie wpływające na zachowanie kursów, przy użyciu narzędzi analizy ekonometrycznej. Wykorzystano zróżnicowane metody - od jakościowej analizy wykresów funkcji gęstości widma badanych szeregów, poprzez testy przyczynowości Grangera ewentualnego wpływu stóp procentowych na wahania kursów, aż po oszacowania regresji i testowanie istotności zmiennych zero jedynkowych odpowiadających momentom zmian. Szacowano regresje, w których zmiennymi objaśnianymi były kwadraty zwrotów logarytmicznych dla poszczególnych walut, a zmiennymi objaśniającymi: wartości podstawowych stóp procentowych, stopy dewaluacji, a także zmienne zero jedynkowe. Porównano ponadto proporcje średnich arytmetycznych kwadratów zwrotów logarytmiczny eh, wyznaczonych dla okresu przed i po zmianie lub wprowadzeniu odpowiednich regulacji. Pokazano, że w większości przypadków zmiany regulacji spowodowały, jak można było oczekiwać, wzrost zmienności kursów. Jednak nie wszystkie takie zmiany okazały się istotne dla wszystkich badanych walut. Natomiast akcesja do Unii Europejskiej wydaje się powodować pewne uspokojenie wahań, być może związane ze zmianą postrzegania rynku przez inwestorów zagranicznych. (abstrakt oryginalny)

In the paper we study behaviour of several daily exchange rates, published by the NBP, for period January 4th 1993- January 31st 2005. The aim is to check whether such major events as changes in exchange rate regimes, switch to floating rate, regulation changes concerning freedom of entrance of the EU financial institutions, and, last but not least, the EU accession would show as significant in econometric analyses. We use tools ranging from visual inspection of the spectrum of a series, through the Granger causality tests to the formal regression tests. Explanatory variables for the squared logarithmic returns are: series of the main interest rate, of thé devaluation rates, and dummy variables. We compare also ratios of the average squared logarithmic returns in periods before and after moments of the regulation changes. We show that for most events, the change of regulation lead to increase of volatility; not all regulations were significant for all the currencies. The EU accession seems to diminish volatility of returns. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Chrabonszczewska, E. i K. Kalicki (1996), Teoria i polityka kursu walutowego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
  2. Domański, Cz. (1990), Testy statystyczne, PWE, Warszawa.
  3. Mills, T.C. (1993), The econometric modelling of financial time series, Cambridge University Press, Cambridge.
  4. Pietrzak, E. (1999), Projekcja rozwoju rynku kapitałowego, polityki kursowej i rynku walutowego oraz rynku pochodnych instrumentów finansowych do roku 2003, praca zbiorowa pod red. nauk. E. Pietrzaka, seria "Transformacja Gospodarki" nr 102, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
  5. Pietrzak, E. (2000), System dewizowy w Polsce w latach 1989-1999, "Bank i Kredyt", 2000, s. 20-31.
  6. Silverman, B.W. (1986), Density estimation for statistics and data analysis, Chapman and Hall, Londyn.
  7. Talaga, L., Z. Zieliński (1986), Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1232-4671
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu