BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świątkiewicz-Mośny Maria (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Wagner Aleksandra (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Title
Społeczne reprezentacje kryzysu energetycznego w prasie polskiej : doniesienie z badań
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2010, nr 14, s. 136-145, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Kryzys energetyczny, Prasa, Wyniki badań
Energy crisis, Press, Research results
Note
streszcz., summ.
Abstract
Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentowanie założeń projektu badawczego i wyników I fazy badań na temat społecznych reprezentacji kryzysu energetycznego wpisanych w dyskurs prasowy w Polsce w ostatnich latach. Celem tego etapu był opis fragmentu rzeczywistości społecznej - dyskursu medialnego dotyczącego wyróżnionego obszaru, a ściślej odtworzenia jego ram strukturalnych, co ma w założeniu stanowić punkt wyjścia do dalszych analiz o charakterze jakościowym. Ramy te miały wyznaczyć granice obszarów semantycznych charakterystycznych dla różnych grup interesu zabierających głos w dyskursie publicznym. Pierwszym celem analizy strukturalnej było więc sprawdzenie, czy jest możliwe wyznaczenie różnych subdyskursów w obrębie dyskursu medialnego nt. kryzysu energetycznego, odtworzenie ich struktury poprzez identyfikację słów-kluczy i ich wzajemnych powiązań. Badaniu poddano tytuły prasy codziennej i tygodniki: ,,Gazeta Wyborcza", "Rzeczpospolita", "Dziennika Europa Świat", "Fakt", "Superekspres", "Polityka", "Newsweek", "Wprost". Materiał badawczy stanowią teksty opublikowane w różnych okresach między 2000 a 2009 rokiem. W świetle otrzymanych wyników ramy strukturalne społecznych reprezentacji kryzysu energetycznego w prasie polskiej rozpięte są między obszarami ekonomicznym i administracyjno-politycznym. Identyfikacja swoistego słownika mówienia o kryzysie energetycznym w polskiej prasie pozwala na wniosek o przewadze perspektywy makrostrukturalnej i kontekstach ekonomiczno-politycznych. (abstrakt oryginalny)

This article aims at presenting the assumptions of the research project as well as results of the first stage of research on social representations of the energy crisis in the press discourse in recent years. The objective of this stage was to describe a part of social reality - the media discourse related to the highlighted area, and particularly to recreate its structural frameworks, which is assumed to constitute a starting point for further analyses of qualitative character. These frameworks were to determine borders of semantic areas characteristic for different groups of interest taking part in public discourse. The first aim of structural analysis was to check if it is possible to determine different sub-discourses within the media discourse related to the energy crisis, re-create their structure through identifying key-words and their mutual connections. Research was conducted on the following magazines and titles of everyday press: ,, Gazeta Wyborcza", "Rzeczpospolita", "Dziennik Europa Świat", "Fakt", "Superekspres", "Polityka", "Newsweek",,, Wprost". The research material consists of texts published in different moments between 2000 and 2009. In light of the obtained results structural frameworks of social representations of the energy crisis in Polish press range between economic and administrative-political areas. Identification of a kind of dictionary of talks about the energy crisis in Polish press allows to draw a conclusion on the advantage of macro-structural perspective in economic and political context. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Bibliography
Show
  1. Doise W., Debating social representations, [w:] Breakwell G. M., Canter D.V. (red.), Empirical Approches to Social Representations, Clarendon Press, Oxford 1993.
  2. Clemance A., Social Positioning and Social Representation, [w:] Deaux K., Philogene G., Representation of the Social, Blackwell Publishers, Oxford 2001.
  3. Markova I., Amedee or How to Get Rid of It: Social Representations from a Dialogical Perspective, "Culture and Psychology" 2000, 6(4).
  4. Moscovici S., Attitudes and Opinions, "Annual Review of Psychology" 1963, nr 4.
  5. Moscovici S., The Phenomenon of Social Representation, [w:] Farr R. M., Moscovici S. (red.), Social Representation, Cambridge University Press, Cambridge 1984.
  6. Świątkiewicz-Mośny M., Wagner A., Premier kreator. Komunikacyjne strategie budowania spójności grupowej na przykładzie expose premiera Marcinkiewicza, Kaczyńskiego i Tuska, [w:] Czerwiński M., Nowak P. (red.), Język IVRP, Kraków-Lublin 2010.
  7. Trutkowski C, Teoria społecznych reprezentacji i jej zastosowania, [w:] Marody M. (red.), Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, Scholar, Warszawa 2002.
  8. Wagner W., Duveen W. G., Farr R., Jovchelovitch S., Lorenzi-Cioldi F., Markova I., Rose D., Theory of Method of Social Representations, "Asian Journal of Social Psychology" 1999(2): 95-125.
Cited by
Show
ISSN
1897-659X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu