BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Roszewska Katarzyna (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Title
Ratyfikacja Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych
Ratification of the UN Convention on Rights of Persons with Disabilities
Source
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2012, nr 11, s. 11-15
Keyword
Osoby niepełnosprawne, Zatrudnienie niepełnosprawnych, Zabezpieczenie społeczne, Regulacje prawne
Disabled people, Disabilities employment activity, Social security system, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Po kilku latach przygotowań Polska ratyfikowała Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Konwencja została ratyfikowana z zastrzeżeniami i oświadczeniem interpretacyjnym. Jej pełne wdrożenie wymaga jeszcze zmian prawnych i zaangażowania wielu instytucji publicznych. Konwencja zmusza również do nowego spojrzenia na pracę, zatrudnianie i zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych. (abstrakt oryginalny)

After a few years of arrangements, Poland ratified the UN Convention on Rights of Persons with Disabilities. The Convention has been ratified with reservations and interpretive statements. Full implementation of the Convention still requires legislative changes and involvement of public institutions. The Convention forces a new view on work, employment, and social security of people with disabilities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Księga pierwsza kodeksu cywilnego. Projekt z uzasadnieniem opracowany przez Komisję Kodyfikacyjną działającą przy Ministrze Sprawiedliwości, Warszawa, październik 2008 r., http:// bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/komisje- kodyfikacyjne/komisja-kodyfikacyjna- prawa-cywilnego/
  2. A. Zielonacki, Komentarz do art. 12 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Lex 2010 r.
  3. M. Szeroczyńska , Dostęp osób z niepełnosprawnościami do wymiaru sprawiedliwości, publikacja złożona do druku w Biurze RPO.
  4. M. Lempart, Instrumenty wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wystąpienie podczas posiedzenia Zespołu roboczego ds. aktywizacji zawodowej Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością przy RPO w dniu 14 lutego 2012 r.
  5. Pułapka świadczeniowa a aktywność zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, Kraków 2011 r. I. Lipowicz, Rzecznika Praw Obywatelskich na konferencji w Biurze RPO " Finansowanie edukacji osób z niepełnosprawnością" w dniu 31 stycznia 2012 r.
Cited by
Show
ISSN
0032-6186
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu