BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pfaff Józef (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Badanie sprawozdania finansowego spółki powstałej w wyniku połączenia (spółek handlowych)
Audit of the Financial Statement of a Company Originated from a Merger
Source
Studia Ekonomiczne / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2008, nr 49, s. 135-145
Issue title
Restrukturyzacja spółek handlowych. Zagadnienia ekonomiczne i prawne
Keyword
Sprawozdawczość finansowa, Spółki, Przekształcenia prawne podmiotów gospodarczych, Rachunkowość finansowa
Financial reporting, Companies, Legal transformation of entities, Financial accounting
Note
summ.
Abstract
W warunkach swobodnego przepływu kapitału bardzo często dochodzi do różnych form transformacji spółek prawa handlowego. Jedną z tych form jest łączenie się spółek. Łączyć mogą się między sobą spółki kapitałowe, spółki osobowe lub też spółki kapitałowe ze spółkami osobowymi. Połączenie może być dokonane na dwa sposoby: - przez przejęcie - majątek spółki przejmowanej zostaje przeniesiony na inną spółkę przejmującą, w zamian za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej, - przez zawiązanie nowej spółki - majątek wszystkich łączących się spółek przechodzi na nowo zawiązaną spółkę kapitałową, w zamian za udziały lub akcje nowej spółki. Proces łączenia się spółek wymaga wykonania wielu procedur prawnych przewidzianych kodeksem spółek handlowych, ale również pociąga za sobą konieczność dokonania rozliczenia tego procesu z punktu widzenia prawa bilansowego - rozliczenia w księgach rachunkowych spółek uczestniczących w procesie łączenia, transakcji związanych z przejęciem majątku spółek, wyceną majątku nowo powstałej spółki, aktualizacją wyceny poszczególnych składników majątkowych i wielu innych, których regulacji poświęcony został odrębny rozdział ustawy o rachunkowość (fragment tekstu)

The merger process of the companies requires the execution of many law procedures demanded by the Commercial Code and the clearing of this process from the accounting law point of view. The purpose of this clearing is the evaluation of joint (common) property that is presented in the financial statement of the company that originated from the merger process. In order to verify the correctness of this assessment, the annual financial statement prepared after the accounting year, during which the merger took place, is subjected to a statutory examination by a certified public accountant(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Międzynarodowe regulacje rachunkowości - wpływ na rozwiązania krajowe. Red. A. Jaruga. Warszawa 2007, s. 315.
  2. Z. Fedak,: Rewizja rocznych sprawozdań finansowych. cz. 1. warszawa 2002, s. 81.
  3. Z. Messner, J. Pfaff: rachunkowość finansowa. cz. 1 (Podstawy rachunkowości). warszawa 2007, s. 315.
  4. Z. Fedak: Rewizja rocznych sprawozdań finansowych. cz. 1. Warszawa 1996, s. 10.
  5. M. Gotlieb: Rola i obowiązki amerykańskiego biegłego rewidenta. ,,Rachunkowość" 1992, nr 4, s. 137.
  6. Podstawy rachunkowości, aspekty teoretyczne i praktyczne. Red. B. Micherda. Warszawa 2005, s. 256.
  7. Z. Messner: Podstawy rachunkowości. Katowice 2001, s. 252.
  8. Rachunkowość finansowa i podatkowa. Red. T. Cebrowska. Warszawa 2005, s. 640.
  9. Encyklopedia rachunkowości. Red. M. Gmytrasiewicz. warszawa 2005, s. 107.
  10. J. Turyna: standardy rachunkowości. MSR - US GAAP - Polskie ustawodawstwo. Warszawa 2003, s. 43.
Cited by
Show
ISSN
2083-8603
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu