BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bielski Stanisław (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Title
Economic and Legal Aspects of Biofuel Production for Own Use
Ekonomiczne i prawne aspekty produkcji biopaliwa na własny użytek
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2012, R. 11, nr 3, s. 5-15, tab., bibliogr. 29 poz.
Keyword
Paliwa alternatywne, Biopaliwa, Produkcja, Analiza kosztów produkcji
Alternative fuels, Biofuels, Production, Production cost analysis
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstract
Celem pracy była ocena kosztów oraz opłacalności produkcji estrów metylowych oleju rzepakowego i wykorzystanie go we własnym gospodarstwie. Analiza kosztów produkcji estrów rzepakowych obejmowała następujące etapy produkcji: produkcję surowca, tłoczenie oleju z nasion i przetworzenie oleju na paliwo (estryfikacja). Koszty produkcji obliczono w skali roku i uwzględniono dochód ze sprzedaży produktów ubocznych. Badania przeprowadzono w gospodarstwie rolnym o powierzchni 1200 ha w woj. warmińsko--mazurskim. Wyprodukowanie 1 litra estrów wyniosło 3,28 zł, w przypadku zagospodarowania produktów ubocznych (wytłoków) cena spada do 1,76 zł. Ostateczne wskaźniki ekonomiczne zależą przede wszystkim od kosztów pozyskania surowca (na które wpływają między innymi zabiegi agrotechniczne, rodzaj materiału siewnego, intensywność nawożenia oraz niezbędne zabiegi ochrony roślin), wykorzystania produktów ubocznych procesu estryfikacji (sprzedaż, cenna pasza w żywieniu zwierząt lub jako nośnik energii). Producent biodiesla musi liczyć się również z kosztami alternatywnymi podjętej działalności. Przedstawiono uwarunkowania prawne produkcji biopaliw na własne potrzeby, a także dokonano porównania kosztów paliwa alternatywnego odniesione do paliwa konwencjonalnego.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper has been to assess the costs and profitability of producing oilseed rape (OSR) methyl esters and using them on own farmstead. The breakdown of costs involved in converting OSR into esters included the following stages: feedstock (raw material production, pressing oil from seeds and converting oil into fuel (estrification). The production costs were calculated per annum and the revenue derived from selling by-products was added. A field study was carried out on a farm covering 1,200 ha situated Warmia-Mazury Voivodship. The cost of making 1 liter of esters was 3.28 PLN, but when the by-product (rapeseed meal - pulp) was utilized, the cost dropped to 1.76 PLN. Production of esters based on purchased feedstock (the current price is 180 PLN•dt -1) is an unprofitable undertaking since the unit production cost is higher than the price of diesel oil. Ultimate values of the analyzed economic indices depended on the costs of growing feedstock (shaped by agritechnical treatments, type of seed material, fertilization rates and necessary plant protection treatments), the way the by-products are utilized (sale, valuable feed in animal nutrition, energy carrier). The biodiesel producer must take into account the alternative cost fuel production. The paper presents legal regulations pertaining to the production of biofuel for own use; additionally, costs of this alternative fuel versus conventional one were compared.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Begg D., 2003. Ekonomia. Mikroekonomia. PWE, Warszawa.
 2. Bielski S., 2011. Polityka dotycząca biokomponentów paliw płynnych w Polsce w kontekście uwarunkowań prawnych. Polityka Ekonomiczna 166, 48-58.
 3. Bieniek J., Molendowski F., Kopa D., 2010. Analiza opłacalności produkcji estrów metylowych oleju rzepakowego na przykładzie wytwórni rolniczej W-400. Inżynieria Rolnicza 1 (119), 63-71.
 4. Bieranowski J., 2006. Biodiesel - ekologiczne źródło energii odnawialnej [in:] Praktyczne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Podlaska Agencja Zarządzania Energią, Białystok.
 5. Bocheński C.I., 2003. Biodiesel. Paliwo rolnicze. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 6. Demirbas A., 2007a. Progress and recent trends in biofuels. Progress in Energy and Combustion Science 33, 1-18.
 7. Demirbas A., 2007b. Biofuels sources, biofuel policy, biofuel economy and global biofuel projections. Energy Conversion and Management 49, 2106-2116.
 8. Dobek T.K., 2008. Efektywność ekonomiczna i energetyczna produkcji biodiesla w zależności od stosowanych technologii uprawy rzepaku ozimego. Acta Agrophysica 11 (2), 369-379.
 9. Dzieniszewski G., 2009. Wybrane aspekty ekologiczne i ekonomiczne zasilania silników diesla paliwami roślinnymi. Inżynieria Rolnicza 6(115), 45-52.
 10. Dzieniszewski G., Piekarski W., 2006. The selected problems of feeding diesel engines with low-processed rape oil. Eksploatacja i Niezawodność 3, 58-65.
 11. Dzięgielewska M., 2006. Zanim wyprodukujesz biopaliwo. Farmer 22 (www.farmer.pl/energia/oze/paliwa-i-biopaliwa/artykuly/zanim-wyprodukujesz-biopaliwo, 1642,3 .html).
 12. Europe in figures. Eurostat yearbook 2010 (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-CD-10-220/EN/KS-CD-10-220-EN.PDF).
 13. Frąckowiak P., 2002. Paliwo z rzepaku szansą aktywizacji obszarów wiejskich. Cz. I. pozyskiwanie paliwa silnikowego z olejów roślinnych. Przegląd Techniki Rolniczej i Leśnej 1, 6-9.
 14. Gaca J., 2006. Faza glicerynowa po produkcji biodiesla - odpad czy cenny surowiec? Czysta Energia 11, 34-35.
 15. Goć E., Muzalewski S., 1997. Koszty eksploatacji maszyn. IBMER, Warszawa.
 16. Jeżowski S., 2001. Rośliny energetyczne - ogólna charakterystyka, uwarunkowania fizjologiczne i znaczenie w produkcji biopaliwa. Postępy Nauk Rolniczych 2, 18-27.
 17. Juliszewski T, 2007. Produkty uboczne. Biopaliwo rzepakowe. PWRiL, Poznań.
 18. Klimczak B., 2011. Mikroekonomia. Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław.
 19. Koh P.K., Ghazoul J., 2008. Biofuels, biodiversity, and people: Understanding the conflicts and finding opportunities. Biological Conservation 141, 2450-2460.
 20. Milewski R., 2003. Podstawy ekonomii. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 21. Pasyniuk P., 2009. Olej roślinny jako alternatywne paliwo silnikowe w rolnictwie zrównoważonym - aspekt ekonomiczny. Problemy Inżynierii Rolniczej 1 (63), 93-103.
 22. Pągowski Z., 2003. Czy biopaliwa szkodzą? Wieś Jutra 2, 24-26.
 23. Podkówka W., 2002. Rzepak roślina przyszłości, surowiec do produkcji biopaliwa i pasz. Ekologia i Technika 5, 131-138.
 24. Podkówka W. (red.), 2004. Biopaliwa, gliceryna, pasza z rzepaku. ATR Bydgoszcz, Bydgoszcz.
 25. Stiglitz J.E., 2004. Ekonomia sektora publicznego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 26. Szeptycki A., Wójcicki Z., 2003. Postęp technologiczny i nakłady energetyczne w rolnictwie do 2020 r. IBMER, Warszawa.
 27. Tys J., Piekarski W., Jackowska I., Kaczor A., Zając G., Starobrat P., 2003. Technologiczne i ekonomiczne uwarunkowania produkcji biopaliwa z rzepaku. Acta Agrophysica 99. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Lublin.
 28. Wójcicki Z., 2007. Energia odnawialna, biopaliwa i ekologia. Problemy Inżynierii Rolniczej 2, 5-18.
 29. Żmuda K., 2003. Możliwości wykorzystania surowców rolniczych do celów energetycznych. Wieś Jutra 9, 5-9.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu