BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klembowska Dorota (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
The Effectiveness of Active Labor Market Policies on the Example of the Warmia-Mazury Province in Poland
Efektywność aktywnej polityki rynku pracy na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2012, R. 11, nr 3, s. 27-36, tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Bezrobocie, Badania ankietowe, Rynek pracy
Unemployment, Questionnaire survey, Labour market
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstract
W artykule dokonano analizy poziomu wydatków na wybrane programy rynku pracy w ujęciu regionalnym oraz analizy efektywności zatrudnieniowej wybranych programów. Przedstawiono również wyniki badań ankietowych wśród osób bezrobotnych z województwa warmińsko-mazurskiego. Z badań wynika, że brak jest silnej korelacji pomiędzy sytuacją na rynku pracy a efektywnością zatrudnieniową aktywnych programów rynku pracy. Z badań wynika, że 75% osób, które otrzymały dotację na założenia własnej firmy, nie powróciło do rejestru bezrobotnych w okresie do 3 lat od przyznania dotacji. W trzecim roku od przyznania dotacji ponad połowa nadal funkcjonowała (58,6%) i co czwarta firma stworzyła miejsce pracy.(abstrakt oryginalny)

This paper analyzes the level of expenditure on selected programs on the labor market in a regional context and the employment effectiveness of the selected programs. It also presents the results of surveys among the unemployed from the Warmia-Mazury Province. The research shows that there is no strong correlation between the labor market situation and the employment effectiveness of the active labor market programs. It follows from the research that 75% people who received a subsidy to start their own business were not entered again into the Register of the Unemployed within 3 years from getting a subsidy. In the third year from obtaining a subsidy, more than half of them continued to operate (58.6%) and every fourth company created a workplace.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. A subsidy granted to the unemployed person to take up business and financial assistance given to the employer to provide additional equipment and equipment for a work station in the Warmia-Mazury Province in the years of 2005-2007, 2008. WUP, Olsztyn.
 2. Bukowski M., 2008. Employment in Poland 2007. Security on flexible labor market. The Ministry of Labor and Social Policy, Department of Economic Analysis and Forecasting, Warsaw.
 3. Carling K., Gustafson L., 1999. Self-employment subsidies vs. subsidized employment. Is there difference in the re-unemployment risk? IFAU Working Paper, 7 October 1999, IFAU.
 4. Conditions of formation and operation as well as development prospects of Polish enterprises established in the years of 2005-2007, 2009. Central Statistical Office, Warsaw.
 5. Hinz T., Jungbauer-Gans M., 1999. Starting a Business after Unemployment: Characteristics and Chances of Success (Empirical Evidence from a Regional German Labor Market). Entre-preneurship and Regional Development 11,4, 317-333.
 6. Jackman R., 1994. What can active labor market policy do? Swedish Economic Policy Review 1(2), 221-257.
 7. Klembowska D., 2011. Economic factors of transformations in the labor market in the Warmian and Mazurian province. Doctoral thesis. Warsaw.
 8. Kluve J., Lehmann H., Schmid Ch.M., 1999. Active Labor Market Policies in Poland: Human Capital Enhancement, Stigmatization, or Benefit Churning. Journal of Comparative Economics 27, 1, 61-89.
 9. Krueger A.B., Meyer B.D., 2002. Labor supply effects of social insurance. NBER Working Papers 9014. Cambridge.
 10. MPiPS, 2009. Efektywność podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych finansowanych z Funduszu Pracy w 2008 roku. Warszawa.
 11. MPiPS, 2011. Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2010 roku. Warszawa.
 12. OECD Library, http://www.oecd-ilibrary.org/sites/lmpxp-table-2012-1-en/index.html;jsessionid =3q4jecb962iqw.delta?contentType=/ns/StatisticalPublication,/ns/KeyTable&itemId=/ content/table/20752342-table9&containerItemId=/content/tablecollection/ 20752342&accessItemIds=&mimeType=text/html (Accessed 16.08.2012).
 13. Regional Data Bank, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup. display?p_id=399205&p_to-ken=0.6220741743157516 (Accessed 14.08.2012).
 14. Regional Data Bank - Wages, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/dane_podg rup.display?p_id=399205&p_token=0.5958136771503924 (Accessed 14.08.2012).
 15. The effectiveness of subsidies for taking up business by the unemployed person granted in the Warmia-Mazury Province in 2005, 2009. WUP, Olsztyn.
 16. Wiśniewski Z., Maksim M., 2008. Polityka rynku pracy w kontekście integracji z Unią Europejską. Bilans i nowe wyzwania [w:] Rynek pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską. Aspekty makroekonomiczne i regionalne. E. Dolny, Z. Wiśniewski (red.) Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu