BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ptak-Chmielewska Aneta (Warsaw School of Economics, Poland)
Title
Territorial Differentiation in Enterprise Population Dynamics in Poland - Cluster Analysis
Przestrzenne zróżnicowanie dynamiki populacji przedsiębiorstw w Polsce - analiza skupień
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2012, R. 11, nr 3, s. 55-64, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo, Demografia, Analiza skupień
Enterprises, Demography, Cluster analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Techniki i metody analiz stosowane w demografii mogą również służyć do oceny dynamiki populacji przedsiębiorstw w Polsce. Dynamika populacji przedsiębiorstw jest uwarunkowana zmianami w podstawowych procesach: urodzeń, zgonów i migracji. Ramy metodologiczne do nowej dziedziny, jaką jest demografia przedsiębiorstw, zostały określone przez Eurostat. Suma współczynnika urodzeń i zgonów pokazuje, jak szybko rynek przedsiębiorstw reaguje na zmiany w gospodarce, pozwalając na realokację zasobów zgodnie z zasadą Schumpeterowskiej kreatywnej destrukcji. Artykuł pokazuje terytorialne zróżnicowanie (na poziomie województw) procesów zachodzących w populacji przedsiębiorstw i ich powiązanie ze zróżnicowaniem rozwoju gospodarczego kraju. Zastosowane zostały w tym celu techniki analizy skupień.(abstrakt oryginalny)

Enterprise population processes are very similar to the processes observed in human population. The dynamics of enterprise population is conditioned by changes in basic processes: births, deaths and migrations. Similar techniques and models to those in demography can be applied in the evaluation of enterprise population dynamics. A methodological framework for business demography was set by Eurostat. The sum of birth and death rates shows the ability of enterprise market to adjust to changing economic conditions allowing to reallocate resources according to Schumpeter's creative destruction. This paper focuses on territorial differentiations in the processes of shaping enterprise population and their correlations with the economic development of the country. For this purpose the cluster analysis method was applied.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Business demography in Europe. Enterprise publications, 2002. Observatory of European SMEs 5.
 2. Eurostat, 2004. Business demography in Europe. Results for 10 Member States and Norway. Data 1997-2001. Statistics in Focus.
 3. GUS, 2007. Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2001-2005 (Conditions of start-up, activity and perspectives of development of Polish enterprises in years 2001-2005). Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Warszawa.
 4. GUS, 2010a. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2008 roku (Activity of non-financial enterprises in 2008). GUS, Warszawa.
 5. GUS, 2010b.Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2004-2008 (Conditions of start-up, activity and perspectives of development of Polish enterprises in years 2004-2008). Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Warszawa.
 6. Noga A., 2009. Teorie przedsiębiorstw (Theories of enterprises). PWE, Warszawa.
 7. Nunes A., Sarmento E., 2010a. Business Demography Dynamics in Portugal: A Non-Parametric Survival Analysis. Estudos do GEMF 9.
 8. Nunes A., Sarmento E., 2010b. Business Demography Dynamics in Portugal: A Semi-Parametric Survival Analysis. Estudos do GEMF 10.
 9. Ptak-Chmielewska A., 2009. Demografia biznesu w Polsce - zarys tematu (Business Demography in Poland - basic ideas). Zeszyty Naukowe Sekcji Analiz Demograficznych KND PAN 20b.
 10. Ptak-Chmielewska A., 2010a. Analiza przeżycia przedsiębiorstw w Polsce na przykładzie wybranego województwa (Survival analysis of enterprises in Poland on example of selected voivodeship) [in:] P. Dittmann (ed.) Prognozowanie w zarządzaniu firmą. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PN 103, Wrocław.
 11. Ptak-Chmielewska A., 2010b. Ocena dynamiki populacji przedsiębiorstw w Polsce (Evaluation of enterprises' population dynamics). Studia i Prace Kolegium Zarządzania. SGH, Warszawa.
 12. Schumpeter J., 1934. Theory of Economic Development. Harvard University Press, Cambridge.
 13. Szymański P., 2008. Statystyczny obraz narodzin i zgonów przedsiębiorstw (Statistical picture of births and deaths of enterprises) [in:] E. Mączyńska (ed.) Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne. SGH, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu