BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymańska Elżbieta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Influence of Specialization on Economic Results of Pig Farms
Wpływ specjalizacji na wyniki ekonomiczne gospodarstw trzodowych
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2012, R. 11, nr 3, s. 65-76, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Produktywność rolnictwa, Wartość ekonomiczna
Arable farm, Agriculture productivity, Economic value
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań przedstawionych w opracowaniu było określenie wpływu specjalizacji na wyniki ekonomiczne gospodarstw trzodowych. Analizą objęto 80 gospodarstw trzodowych o dużej skali produkcji, położonych w ośmiu województwach o największej koncentracji chowu tego gatunku zwierząt w Polsce. W literaturze ekonomiczno-rolniczej występuje szereg definicji specjalizacji i stosuje się różne sposoby oraz kryteria jej pomiaru. Utrudnia to porównywalność uzyskiwanych wyników. Specjalizacja sprzyja osiąganiu korzyści wynikających ze wzrostu skali produkcji. W badanych gospodarstwach wyższy stopień specjalizacji wiązał się ze wzrostem produktywności ziemi i pracy oraz większą opłacalnością produkcji i rentownością kapitału własnego. Jedynie gospodarstwa wyspecjalizowane o dużej skali produkcji mogą sprostać rosnącej konkurencji na rynku trzody chlewnej.(abstrakt oryginalny)

The aim of the research presented in the article was to determine an influence of specialisation on economic results of pig farms. The analysis included 80 pig farms with large-scale production located in eight voivodeships of the greatest concentration of these animals' rearing in Poland. In the economic and agricultural literature there are a number of specialisation's definitions, as well as different measurement methods and criteria are applied. This hinders comparability of the gained results. Specialisation is favourable to achieving advantages resulting from the growth in production scale. In the analysed farms, the higher level of specialisation was connected with the growth of land and labour productivity, as well as increased production profitability and return on equity. Only specialized farms of great production scale are able to cope with the growing competition on pig market.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Floriańczyk Z., 2003. Kwestia dochodów osób zatrudnionych w rolnictwie w krajach Unii Europejskiej. IERiGŻ, Warszawa.
 2. Grzelak A., 2007. Wybrane zagadnienia procesów specjalizacji gospodarstw rolnych w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA IX, 1, 146-151.
 3. Jerzak M., 1974. Ekonomika i organizacja produkcji zwierzęcej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Poznań.
 4. Józwiak W., Juźwiak J., 2007. Rolnictwo wielostronne czy wyspecjalizowane. Wieś i Rolnictwo 4(137), 9-19.
 5. Juszczyk S., 2005. Uwarunkowania ekonomiczno-organizacyjne opłacalności produkcji mleka w gospodarstwach wyspecjalizowanych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 6. Klepacki B., 1996. Wybrane pojęcia z zakresu organizacji gospodarstw, produkcji i pracy w rolnictwie. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 7. Manteuffel R., 1981. Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego. PWRiL, Warszawa.
 8. GUS, 2011. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2010. GUS, Warszawa.
 9. Runowski H., 1994. Koncentracja produkcji zwierzęcej. Fundacja "Rozwój SGGW", Warszawa.
 10. Wojtaszek Z., 1965. Kryteria i mierniki klasyfikacji gospodarstw indywidualnych według kierunków i stopni wielostronności produkcji. Roczniki Nauk Rolniczych seria G 78, 1, 15-24.
 11. Ziętara W., Olko-Bagieńska T., 1986. Zadania z analizy działalności gospodarczej i planowania w gospodarstwie rolniczym. PWRiL, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu