BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojewodzic Tomasz (University of Agriculture in Cracow, Poland)
Title
Divestments in the Process of Developing off-Farm Economic Activity by Farmers
Dywestycje w procesie rozwijania pozarolniczej działalności gospodarczej przez rolników
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2012, R. 11, nr 3, s. 77-85, tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Działalność gospodarcza, Dywestycje, Pozarolnicza działalność gospodarcza
Arable farm, Business activity, Divestment, Non-agricultural economic activity
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania było zainicjowanie rozważań nad rolą dywestycji w transformacji gospodarstw rolniczych dywersyfikujących swoją działalność w kierunku pozarolniczej działalności gospodarczej. Opracowanie ma charakter teoretyczny uzupełniony wynikami badań ankietowych przeprowadzonych wśród rolników-przedsiębiorców. Przeprowadzone obserwacje i studia literatury wskazują, że w trakcie rozwijania pozarolniczej działalności gospodarczej przez rolnika w pierwszej kolejności angażowane są wolne zasoby gospodarstwa rolnego. Z czasem jednak, przy dużych dysproporcjach w efektywności ekonomicznej wykorzystywania zasobów zaangażowanych w konkurujących ze sobą działalnościach oraz wobec trudności w pozyskaniu nowych zasobów z zewnątrz, następuje potrzeba dokonania dywestycji w obrębie gospodarstwa. Zwykle prowadzi to do zmniejszenia znaczenia, a nawet marginalizacji lub zaniechania działalności mniej opłacalnej, a tą na ogół jest działalność rolnicza.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper was to initiate discussion of the role of divestments in transformation of farms which diversify their activities towards off-farm economic activities. This paper is theoretical, supplemented with results of surveys conducted among farmers-entrepreneurs. Observations and studies of literature references indicate that in course of development by a farmer of off-farm economic activities, available farm resources are involved first. After a certain time, considering significant disproportionality in economic efficiency of resources involved in competing activities, and in view of difficulties in obtaining new resources from outside, a need arises for divestment within the farm. Typically, this leads to decreased significance or even marginalization or abandonment of the less profitable activity, which is typically the farming activity.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Basaj M., Kotala A., 2009. Działania adaptacyjne rolników w Małopolsce. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 8 (2), 5-14.
 2. Błąd M, 2008. Wielofunkcyjność gospodarstw rolniczych - istota, zakres i uwarunkowania. Wieś i Rolnictwo 1 (138), 104-123.
 3. Decker C., van der Velden R., 2006. Desinvestition von Unternehmensteilen aus der Sicht des Ressourcen- und Kompetenzansatzes [in:] Neue Perspektiven des Strategischen Kompetenzmanagements. C. Burmann, J. Freiling, M. Hülsmann (Hrsg.). Wiesbaden, 221-242.
 4. Frenkel I., 2009. Zmiany zatrudnienia i źródeł utrzymania ludności w gospodarstwach rolnych w latach 2005-2007. Wieś i Rolnictwo 4 (145), 50-66.
 5. GUS, 2008. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2007 r. Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Warszawa.
 6. Kaleta A., 2005. Wielozawodowość na obszarach wiejskich - perspektywa globalizacji [in:] Polska wieś 2025. Wizja rozwoju. J. Wilkin (ed.). IRWiR PAN, Warszawa, 127-132.
 7. Klepacki B., 2005. Tendencje zmian w społecznej i ekonomicznej strukturze wsi. [in:] Polska wieś 2025. Wizja rozwoju J. Wilkin (ed.). IRWiR PAN, Warszawa, 85-90.
 8. Krakowiak-Bal A., 2010. Rozwój dodatkowej działalności gospodarczej w gospodarstwach rolnych w UE. Inżynieria Rolnicza 5 (123), 89-95.
 9. Kropsz I., 2009. Przedsiębiorczość pozarolnicza jako źródło dodatkowych dochodów gospodarstw rolnych Dolnego Śląska. Journal of Agribusiness and Rural Development 13, 123-128.
 10. Lovejoy RA., 1971. Divestment for Profit. Financial Executives Research Foundation, New York.
 11. Osbert-Pociecha G., 1998. Dywestycje w przedsiębiorstwie. Prace Nauk. AE we Wrocławiu 794. Wyd. AE, Wrocław.
 12. Paszkowski S., 2007. Wpływ zasobów ziemi i ich przestrzennego usytuowania na cele produkcji rolniczej oraz dochody gospodarstw rolnych w Polsce. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 6 (2), 97-112.
 13. Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (M.P. z 2011 r. nr 65, poz. 654 tekst jednolity).
 14. Wilkin J., 2009. Wielofunkcyjność rolnictwa - konceptualizacja i operacjonalizacja zjawiska. Wieś i Rolnictwo 4 (145), 9-28.
 15. Wojewodzie T., 2008. Perspektywy gospodarstw suplementarnych Pogórza Zachodniobeskidzkiego i Beskidów Zachodnich. Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego 4 (XIX), 456-466.
 16. Wojewodzie T., 2010. Dywestycje w gospodarstwach rolnych - istota, definicje, podział. Wieś i Rolnictwo 2 (147), 96-108.
 17. Zając D., 2010. Wielofunkcyjność gospodarstw rolników-przedsiębiorców. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 9 (2), 229-240.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu