BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borkowska Małgorzata (Wrocław University of Environmental and Life Sciences), Kruszyński Michał (Wrocław University of Environmental and Life Sciences)
Title
Knowledge About Cross-Compliance Possessed By Farmers From Opolskie Voivodship
Znajomość zasad wzajemnej zgodności (cross-compliance) wśród rolników z województwa opolskiego
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2012, R. 11, nr 4, s. 5-13, rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Wspólna Polityka Rolna, Ochrona środowiska, Rolnictwo
Common Agricultural Policy (CAP), Environmental protection, Agriculture
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo dolnośląskie
Lower Silesian Voivodeship
Abstract
W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2011 roku wśród 250 rolników prowadzących gospodarstwa rolne na terenie województwa opolskiego. Celem badań było poznanie stanu wiedzy opolskich producentów rolnych na temat zasad wzajemnej zgodności (cross-compliance) oraz konsekwencji, jakie wynikają z tytułu ich realizacji. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdza się, że poziom wiedzy producentów rolnych w zakresie cross-compliance jest niewielki i wymaga natychmiastowego uzupełnienia. Badania stanowią część większego projektu badawczego, w ramach którego autorzy pragną poznać poziom wiedzy w obszarze cross-compliance producentów rolnych z terenu południowo-zachodniej Polski. Dotychczas opublikowano artykuły nt. znajomości zasad wzajemnej zgodności wśród dolnośląskich i łódzkich producentów rolnych.(abstrakt oryginalny)

In the article there were presented the results of survey conducted in 2011, among 250 farmholders in the area of Opolskie Voivodship. The aim of research was determination of knowledge about cross-compliance possessed by agricultural producers from Opolskie Voivodship and consequences resulting from its realization. On the basis of research it is possible to state that the level of agricultural producers' knowledge, regarding cross-compliance, is not satisfactory and, therefore, requires immediate filling. Investigation constitutes the part of broader research project involving the authors' examination of the knowledge possessed by agricultural producers from south-west Poland about the mentioned subject. The articles published so far have referred to the knowledge about cross-compliance possessed by agricultural producers from Lower Silesia and Łódzkie Voivodship.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Berling A., 2007. Sprawozdanie dla Rady z wdrażania systemu wzajemnej zgodności. Komisja Europejska Bruksela, Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Prezentacja na konferencji "Centralny element wspólnej polityki rolnej - Wymagania cross-compliance", Warszawa 17-18.04.2008.
 2. Bisaga A., 2009.Wpływ zasady cross-compliance na kształtowanie nowej ekonomiki rolnictwa na przykładzie badań w regionie opolskim. J. Agribus. Rural Dev. 2(12), 29.
 3. Borkowska M., Kruszyński M., 2011. Znajomość wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance) wśród rolników z województwa dolnośląskiego. Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 90, 99-109.
 4. Cioloş. D., 2010. Jakie rolnictwo dla Europy jutra? Wezwanie do debaty publicznej. Wystąpienie przed Komisją Rolnictwa Parlamentu Europejskiego, Bruksela 12.04.2010.
 5. Drygas M., Spychalski G., 2006. Bariery i zagrożenia. Zmiany sposobu naliczania płatności bezpośrednich dla unijnych producentów rolnych wynikają z reformy Wspólnej Polityki Rolnej przyjętej na szczycie w Luksemburgu w 2003 r. Nowe Życie Gospodarcze 20, 8-11.
 6. Duer I., 2010. Współzależność wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance) z programem rolnośrodowiskowym. Możliwości rozwoju obszarów problemowych rolnictwa (OPR) w świetle PROW 2007-2013. Studia i Raporty IUNG-PIB 21, 74.
 7. Jones J., 2006. How do farmers regard the cross-compliance conditions attache to Single Payment Scheme in England. Root Rural Research Conference 4-5.04.2006.
 8. Kędzior Z., 2005. Badania rynku. Metody zastosowania. PWE, Warszawa.
 9. Kopeć B., 1983. Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych. Wybrane zagadnienia. Wyd. AR we Wrocławiu, Wrocław.
 10. Łuczka-Bakuła W., 2006. W kierunku rolnictwa zrównoważonego - od programów rolnośrodowiskowych do cross-compliance. Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu 540, Rolnictwo LXXXVII, 291-296.
 11. Zegar J., 2007. Przesłanki nowej ekonomiki rolnictwa. Zagad. Ekon. Roln. 4, 23-25.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu