BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mazurkiewicz-Pizło Anna (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie), Pachuca-Smulska Beata (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Title
Access to Information as a Determinant of the Consumer Behavior at the Food Market
Dostęp do informacji jako determinanta zachowań konsumenta na rynku żywności
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2012, R. 11, nr 4, s. 35-46, bibliogr. 20 poz.
Keyword
Prawo do informacji, Ochrona konsumenta, Produkty żywnościowe
Right to Information (RTI), Consumer protection, Food products
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule omówiona została problematyka prawa do informacji jako jednej z najważniejszych podstaw ochrony praw konsumenta, w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011. Przedstawiona została definicja konsumenta występująca w prawie polskim i podstawowe regulacje w prawie unijnym. Nakreślono zmiany w potrzebach konsumentów, które wystąpiły w ostatnich trzydziestu latach i w ich oczekiwaniach, które oni mają w stosunku do nabywanych produktów żywnościowych. Został poddany ocenie zakres zrealizowania prawa do informacji, które powinno być przekazywane konsumentom w świetle rozporządzenia z dnia 25 października 2011 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.(abstrakt oryginalny)

The article discusses the right to information as one of the most important foundations for protection of consumer rights in the context of The Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011. The authors present the definition of a consumer under the Polish law and principal EU regulations. They discuss changes in consumer needs which took place over the last 30 years, and expectations consumers have regarding the food products. They evaluate disclosure requirements as set forth in the Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers in light of those needs and expectations. For now this assessment needs to be restricted to legal aspects as the implementation aspects will not be evident until 2014 when the Regulation comes into effect for food producers.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Berger S., 1998. Historia nauki o żywieniu, [in:] J. Gawęcki, L. Hryniewiecki (eds.), Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 18-25.
 2. CBOS, 2005. Upodobania kulinarne, nawyki żywieniowe i zachowania konsumenckie Polaków. Komunikat z badań BS/173/2005, Warszawa.
 3. Czapiński J., Panek T. (eds), 2011. Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków. Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa, 45.
 4. Frąckowiak J., 2003. Instytucje prawa handlowego w kodeksie cywilnym. Rejent 6, 15.
 5. Gawęcki J., 1998. Człowiek i jego pokarm, [in:] J. Gawęcki, L. Hryniewiecki (eds), Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 17.
 6. Gertig H., Duda G., 2004. Żywność a zdrowie i prawo. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 35-36.
 7. Haberko J., 2007. Umowa sprzedaży konsumenckiej zawarta poza lokalem przedsiębiorstw. Przegląd Sądowy 3, 98.
 8. Kowalska A., 2011. Food quality and its conditionings. Acta Scientiarium Polonorum - Oeconomia 10(4), 43-54.
 9. Kieżel E., 2010. Konsument i gospodarstwo domowe w gospodarce europejskiej, [in:] E. Kieżel (ed.), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim. PWE, Warszawa, 28-31.
 10. Koroluk S., 2003. Zmiana definicji konsumenta w Kodeksie cywilnym - propozycja interpretacji. Monitor Prawniczy 10, 439.
 11. Lewaszkiewicz-Petrykowska B., 1999. Prawo konsumenta do informacji, [in:] G. Rokicka (ed.). Model prawnej ochrony konsumenta. Warszawa, 85.
 12. Łętowska E., 2004. Europejskie prawo umów konsumenckich. C.H. Beck, Warszawa.
 13. Mostowik P., 2003. Uwagi dotyczące rozwoju prawa konsumenckiego na tle nowelizacji Kodeksu cywilnego z 2003 r. Radca Prawny 4, 37.
 14. Ozimek I., 2010. Rola instytucji państwowych i organizacji konsumenckich w poprawie ochrony konsumentów na rynku usług turystycznych. Acta Scientiarum Polonorum - Oeconomia 9 (4), 369-377.
 15. Pachuca B., 2009. The right to information as the basis for protection of consumer rights, [in:] B. Sitek, J.J. Szczerbowski, A.W. Bauknecht, A. Kaczyńska (eds), Proceeding of the 8th International Conference on Human Rights "The Rights to Knowledge and Information in a Heterogenic Society", 2009. Cambridge Scholars Publishing, 173-177.
 16. Pijanowski E., Dłużewski M., Dłużewska A., Jarczyk A., 1997. Ogólna technologia żywności. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 81-132.
 17. Rejdak M., 2006. Definicja konsumenta w rozumieniu Kodeksu cywilnego (art. 221 k.c). Rejent 1, 118.
 18. Sztucki T., 1999. Promocja. Sztuka pozyskiwania nabywców. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa, 25.
 19. Woś J., Racocka J., Kasperek-Hoppe M., 2004. Zachowania konsumentów - teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 121-122.
 20. Żuławska C., 2007. Zasady prawa gospodarczego prywatnego. C.H. Beck, Warszawa, 91-93.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu