BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiśniewska Joanna (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Title
The Role of International Economic Activity of Non-Farm Enterprises in Rural Areas
Znaczenie międzynarodowej działalności gospodarczej przedsiębiorstw nierolniczych na obszarach wiejskich
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2012, R. 11, nr 4, s. 59-70, tab., bibliogr. 31 poz.
Keyword
Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Obszary wiejskie, Przedsiębiorstwo
Enterprise internationalization, Rural areas, Enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule poddano analizie udział handlu i kapitału zagranicznego w nierolniczych przedsiębiorstwach na obszarach wiejskich w latach 2005 i 2010. Analiza pozwoliła na zweryfikowanie hipotez dotyczących zmian, form i poziomu międzynarodowej działalności gospodarczej. Dowiedziono, iż internacjonalizacja badanych przedsiębiorstw zależy od wielkości przedsiębiorstwa, jak również od jego lokalizacji. Dwa ważne czynniki wpływają na ten proces: efekt potencjału i aglomeracji. Są one odpowiedzialne za zróżnicowanie międzynarodowej działalności gospodarczej przedsiębiorstw na terenach rolniczych i urbanizowanych. Dyskutowane zjawisko wywiera negatywny wpływ na zrównoważony rozwój gospodarki narodowej.(abstrakt oryginalny)

The article analyzes the share of international trade and foreign capital in non-farm companies in rural areas in 2005 and 2010. It enabled verification of the hypothesis on changes, forms and levels of international business. It argues that the internationalisation of the researched companies depends on the size of the company as well as its location. The important determinants influence the process: potential and agglomeration effect. They are responsible for the differentiation of international business activities of companies in agricultural and urbanised areas. The argued phenomena exert negative influence on sustainable development of national economy.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. The agricultural sector and rural businesses in Kent - Kent Rural Evidence Base 2009, 2010. Kent County Council, Kent.
 2. Bański J., 2009. Typy obszarów funkcjonalnych w Polsce. PAN Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego. http://www.igipz.pan.pl.
 3. Bekele E., M. Muchie, 2009. Promoting Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) for Sustainable Rural Livelihood. Aalborg University Research Series. Working Paper 11, http://www.diiper.ihis.aau.dk/research/3397011 (Accessed: 05.10.2011).
 4. Budner W., 1999. Lokalizacja przedsiębiorstw. Materiały Dydaktyczne 55, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 5. Carrington C., Zantoko L., 2008. Rural-Based Entrepreneurs. SME Financing Data Initiative. Industry Canada, Ottawa, http://www.sme-fdi.gc.ca/eic/site/sme_fdi-prf_pme.nsf/eng/h_ 02133.html (Accessed: 05.03.2012).
 6. Domański R., 1993. Gospodarka przestrzenna. PWN, Warszawa.
 7. Dunning J.H., 1980. Toward an Eclectic Theory of International Production. Journal of International Business Studies Vol. 11,1.
 8. Gorynia M. (ed.), 2005. Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych. PWE, Warszawa.
 9. Gorynia M., 2007a. Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw. PWE, Warszawa.
 10. Gorynia M., 2007b. Studia nad transformacją i internacjonalizacją gospodarki polskiej. Centrum Doradztwa i Informacji. Difin, Warszawa.
 11. Gorynia M., Jankowska B., 2008. Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa.
 12. Gorynia M., Stępień B., Sulimowska M., 2000. Konkurencyjność przedsiębiorstwa - koncepcje, pomiar, ocena i standaryzacja, [in:] M. Gorynia, J. Schroeder (eds), Przedsiębiorstwo a internacjonalizacja działalności gospodarczej. Zeszyty Naukowe Seria. Zeszyt 278. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań).
 13. Gorynia M., Łaźniewska E., 2009. Kompendium wiedzy o konkurencyjności. PWN, Warszawa.
 14. Henry M., Drabenstott M., 1996. A New Micro View of the US Rural Economy. Economic Review. Kansas City: Federal Reserve Bank of Kansas City.
 15. Jackson J.E., Klich J., Rzymska K., 2000. Nowe przedsiębiorstwa w transformacji polskiej gospodarki. Gospodarka Narodowa 5-6, 42-77.
 16. Jewtuchowicz A., 2005. Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 17. Ketels C., 2006. Michael Porter's Competitiveness Framework - Recent Learning and New Research Priorities. Journal of Industry, Competition and Trade 6, 115-136.
 18. Kłodziński M., 2003. Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i Studia 1, 13-25.
 19. Kulawczuk P., 1995. Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej, [in:] M. Bąk (ed.), Rozwój gospodarki wiejskiej. Przedsiębiorczość jako droga restrukturyzacji wsi w Polsce. Oficyna Naukowa, Warszawa.
 20. Liu M., Yu J., 2008. Financial Structure, Development of Small and Medium Enterprises, and Income Distribution in the People's Republic of China. Asian Development Review 25, 137-155.
 21. Markowski T., 2004. Przestrzeń w zarządzaniu rozwojem regionalnym i lokalnym. KPZK PAN, Warszawa.
 22. The path to strong, sustainable and balanced growth, 2010. HM Treasury. Department for Business Innovation and Skills, London.
 23. Porter M.E., 2000. Location, competition, and economic development: local clusters in global economy. Economic Development Quarterly 14, 15-34.
 24. Ratajczak M., 2010. Kondycja ekonomiczna małych i średnich przedsiębiorstw z obszarów wiejskich Warmii i Mazur. Acta Scientiarum Polonorum - Oeconomia 9, 163-172.
 25. Rymarczyk J., 2004. Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa.
 26. Schumpeter J., 1934. The Theory of Economic Development. Harvard University Press, Harvard.
 27. Smallbone D., North D., Baldock R., Ekkanem I., 2002. Encouraging and Supporting Enterprise in Rural Areas. Centre for Enterprise and Economic Development Research, London.
 28. Stawasz D., 2000. Współczesne uwarunkowania rozwoju polskich regionów. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 29. Strzyżewska M., 2011. Wpływ internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw na ich wyniki ekonomiczne, [in:] A. Adamik (ed.), Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw. C.H. Beck, Warszawa, 263-280.
 30. Witek-Hajduk M.K., 2010. Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji polski do unii europejskiej. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej. Monografie i Opracowania 568, Warszawa.
 31. Zawisza S., Dończyk M., 2010. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na przykładzie gminy Gostyń. Acta Scientiarum Polonorum - Oeconomia 9, 251-260.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu