BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zaród Jadwiga (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Application of Dynamic Models with Stochastic Parameters of the Objective Function to the Optimization of Production in Farms of the West Pomeranian Voivodship
Zastosowanie modeli dynamicznych ze stochastycznymi parametrami funkcji celu do optymalizacji produkcji w gospodarstwach rolnych województwa zachodniopomorskiego
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2012, R. 11, nr 4, s. 71-81, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Programowanie dynamiczne, Ryzyko, Programowanie stochastyczne, Model dynamiczny
Arable farm, Dynamic programming, Risk, Stochastic programming, Dynamic model
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstract
Dla województwa zachodniopomorskiego zbudowano dwa dynamiczne modele programowania stochastycznego. Obejmowały one cztery kolejne lata o różnych warunkach agroklimatycznych, bez i z dotacjami unijnymi. Model I dotyczył gospodarstw zajmujących się produkcją roślinną, a model II uwzględniał uprawę roślin i hodowlę zwierząt. W obu modelach występowały losowe parametry funkcji celu, które stanowiła macierz dochodów rolniczych osiąganych w 10 rejonach województwa zachodniopomorskiego. Modele te rozwiązano trzema metodami za pomocą pakietu MATLAB. Wyniki rozwiązań zawierają dokładną powierzchnię poszczególnych upraw i gruntów ugorowanych, łączny dochód rolniczy osiągany w czterech analizowanych latach oraz ryzyko związane z jego realizacją.(abstrakt oryginalny)

Two dynamic models of stochastic programming were constructed for the West Pomeranian Voivodship. They comprised four successive years of varied agriclimatic conditions, with and without EU subsidies. Model I referred to farms growing crops, whereas Model II referred to those growing crops and livestock. Both models accounted for random parameters of the objective function, which constituted the matrix of farm income achieved in 10 regions of the West Pomeranian Voivodship. Those models were solved by means of three methods using the MATLAB software. The results comprise a precise area of the particular cultures and the fallows, the joint farm income achieved in the four analyzed years and the risk accompanying the accomplishment of it.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bellman R., Dreyfus S., 1967. Programowanie dynamiczne. PWE, Warszawa.
 2. Grabowski W., 1980. Programowanie Matematyczne. PWE, Warszawa.
 3. Jeleniewska E., 1993. Próba określenia reakcji przedsiębiorstwa rolniczego na zmieniające się warunki gospodarowania przy wykorzystaniu metody programowania liniowo-dynamicznego. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 4. Kalkulacje rolnicze, 2003. Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Barzkowice, 2-22.
 5. Kalkulacje rolnicze, 2004. Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Barzkowice, 2-23.
 6. Kalkulacje rolnicze, 2005. Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Barzkowice, 2-23.
 7. Kalkulacje rolnicze, 2006. Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Barzkowice, 2-23.
 8. Krawiec B., 1991. Metody optymalizacji w rolnictwie. PWN, Łódź.
 9. Madansky A., 1963. Methods of solution of linear programs under uncertainty. Operations Research Vol. 10, 4, 463-471.
 10. Pihamaa P., Pietola K., 2002. Optimal beef cattle management under agricultural policy reforms in Finland. Agricultural and Food Science in Finland Vol. 11, 1, 3-11.
 11. Schneeweiss H., 1962. Ein allgemeines Schema des Stochastischen Programmierens. Statistische Hefte Vol. 3, 1, 131-157.
 12. Vercammen J., 2003. A Stochastic Dynamic Programming Model of Direct Subsidy Payments and Agricultural Investment. Food and Resource Economics Working Papers 5, University of British Columbia, Vancouver.
 13. Zaród J., 2008. Programowanie liniowo-dynamiczne jako narzędzie analizujące zmiany w funkcjonowaniu gospodarstw rolnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 429-435.
 14. Zaród J., 2009. Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej do podziału województwa zachodniopomorskiego na rejony przydatności rolniczej. Journal of Agribusiness and Rural Development 3 (13), 345-354.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu