BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jagoda-Sobalak Dominika (Politechnika Opolska), Knosala Ryszard (Politechnika Opolska)
Title
Zastosowanie techniki twórczego myślenia de Bono w procesie wdrażania metody SMED na przykładzie praktycznym
Application of de Bono's Creative Thinking in the Implementation of Smed on the Example of the Practical
Source
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2011, nr 2, s. 13-21, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Myślenie twórcze, Metoda SMED (Single Minute Exchange of Die), Doskonalenie organizacji przedsiębiorstwa
Creative thinking, SMED method, Enterprises organisation improving
Note
summ.
Abstract
SMED jest narzędziem używanym w celu doskonalenia organizacji. Należy jednak pamiętać, że każde nawet najlepsze narzędzie, niewłaściwie wdrażane, może przynieść efekty zgoła odmienne. Może wywołać niechęć pracowników, strach lub frustrację. Ponowne próby uruchomienia SMED mogą się wtedy spotkać z oporem z ich strony. Dlatego też zastosowanie odpowiedniej metody rozwiązywania problemu Edwarda de Bono ułatwiło wcielenie w życie danej koncepcji. Metoda sześciu sposobów myślenia powala na dowolne uporządkowanie pracy nad każdym zagadnieniem. Umożliwia skupienie się w danej chwili na tylko jednej rzeczy, np. zamiast zajmować się emocjami, tworzy się nowe idee, podczas gdy na emocje przyjdzie odpowiedni czas. Metoda jest neutralna i może być traktowana jako gra czy rytuał, który ułatwia ludziom postępowanie według określonych zasad. (...) Rozwój przedsiębiorstw w znacznej mierze uwarunkowany jest działalnością innowacyjną. Efektem działalności innowacyjnej jest zazwyczaj produkt lub proces wytwórczy. Głównymi motywami do angażowania się przedsiębiorstw w działalność innowacyjną są: opracowanie całkowicie nowych produktów, naśladowanie liderów rynkowych, zmiana metod wytwarzania dotychczas wytwarzanych produktów, rozszerzenie asortymentu, otwarcie nowych rynków zbytu, poprawienie możliwości elastycznego dostosowania produkcji do potrzeb i warunków, obniżenie kosztów produkcji, poprawa warunków pracy. Wdrożenie nowego produktu bądź rozwiązania techniczno-organizacyjnego może dostarczyć wymiernych korzyści ekonomicznych i społecznych. Dotyczyć mogą one lepszego wykorzystania czasu pracy, siły roboczej, środków produkcji, oszczędności materiałów i wielu innych dziedzin. Głównym czynnikiem wpływającym na efektywność tych zmian jest sprawne zarządzanie działalnością innowacyjną, które może być wspierane psychologią kreatywności. Utrzymanie się przedsiębiorstwa na rynku wymaga twórczego sposobu reagowania na napotkane problemy, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Myślenie twórcze przynosi wiele wymiernych korzyści. Istnieje potrzeba wymyślania coraz to lepszych sposobów projektowania innowacyjnych technologii, marketingu czy poszukiwania nowych sposobów motywowania pracowników. Tym trudnym wymogom sprostać może wyłącznie kreatywna organizacja, czyli taka, której zależy na nieustannym rozwijaniu i udoskonalaniu się. (fragment tekstu)

TPM is a very powerful tool used to improve the organization. It is also difficult to implement. To assist in the introduction of TPM method Edward de Bono Has been used. Method six ways of thinking can by use to organize any work on each issue. The method is neutral and can be used as a game or ritual that helps people to follow certain rules. Using de Bono methods in the company management helping to consistently and correctly apply the techniques of TPM and allows us to obtain:
 • SMED allowed the efficient carrying out refitting of individual machines,
 • reduction in the time machine refitting from 25 to 10 minutes,
 • reliability of machines up to 100%.
Still current problem of Polish economy is insufficient growth and development. The main reason of this is the lack of innovative solutions in the sphere of production and service. Innovation should be present in all phases of business. Starting from design, through product, marketing, customer service, management, set a price for ending controls. Innovations emerging in the enterprise are closely linked to the emergence of new knowledge about the market, competitors, customers, the achievements of science and technology, and financial and legal arrangements. Implementation of a new product, or technical-organizational solutions, can provide tangible economic and social benefits. They can relate better use of time, manpower, means of production, saving materials and many other fields. The main factor influencing to the effectiveness of these changes is the efficient management of innovation activities that can be supported by the psychology of creativity. Creative thin- king brings many benefits. It is necessary to invent more and better ways to design innovative technology, marketing or search for new ways to motivate employees. This difficult requirements can meet only organization that is so creative, that depends on continuous development and improvement. Determination of conditions for the transfer process of individual creativity on the level of teams and the organization seems to be a major problem in practical use of creativity in organization and management. Creativity and innovation are overlapping structure between the two stages of the creative process: idea generation phase and the phase of implementation. Creativity combines these two processes: the formation of ideas and giving them concrete solutions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antoszkiewicz J.: Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1990.
 2. Baruk I.: Zarządzanie wiedzą i innowacjami. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
 3. Borkowski S., Selejdak J., Salomon S.: Efektywność eksploatacji maszyn i urządzeń. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2006.
 4. Brzeziński M.: Organizacjia kreatywna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 5. Dobrołowicz W.: Psychika i bariery. WSiP, Warszawa1993.
 6. De Bono E.: Sześć myślowych kapeluszy. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2008.
 7. De Bono E.: Sześć kapeluszy, czyli sześć sposobów myślenia. Wydawnictwo Medium, Warszawa 1996.
 8. De Bono E.: Myślenie przeciw konfliktom. Twórcze metody rozwiązywania sporów. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2010.
 9. Góralski A.: Zadanie. Metoda. Rozwiązanie. Techniki twórczego myślenia. Zbiór I. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1977.
 10. Guilford J. P.: The nature of Human Intelligence. McGraw-Hill, New York 1967.
 11. Knosala R. i Zespół: Zastosowania metod sztucznej inteligencji w inżynierii produkcji. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002. [12] Kasprzyk S.: Innowacje. Od koncepcji do produkcji. Centralna Rada Związków Zawodowych, Warszawa 1979.
 12. MacKinnon D. W.: The study of creativity and creativity in architects. Berkeley 1961.
 13. Martyniak Z.: Inwentyka przemysłowa. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1985.
 14. Maslow A. H.: W stronę psychologii istnienia. PAX, Warszawa 1986.
 15. Nęcka E.: Proces twórczy i jego ograniczenia. Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 1999.
 16. Nęcka E.: Psychologia twórczości. Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2003.
 17. Nollke M.: Techniki kreatywności. Jak wpadać na lepsze pomysły. Flashbook, Warszawa 2008.
 18. Proctor T.: Entrapment in product development. "Creativity and Innovation Management" 1993.
Cited by
Show
ISSN
1643-4773
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu