BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalczyk Leszek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Title
Home-based teleworking jako system wykorzystujący internet : analiza badań
Telecommuting As an Internet-Based System : Research Analysis
Source
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2011, nr 2, s. 47-50, rys., bibliogr. 29 poz.
Keyword
Telepraca, Techniki informacyjne, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne
Teleworking, Information techniques, Information and Communication Technology (ICT)
Note
summ.
Abstract
Przeprowadzane dotychczas badania wskazują na stałe zainteresowanie telepracą wśród pracowników. Traktowana jest ona jako źródło dodatkowego dochodu bądź też możliwość pogodzenia roli społecznych (rodziców, opiekunów itp.) z życiem zawodowym. Jest więc ona szczególnie pożądana w tych grupach społecznych, które angażują się w wychowanie małych dzieci, równocześnie nie chcąc tracić kontaktu z życiem zawodowym i pozyskując też dodatkowe źródła dochodu. Daje ona też istotne możliwości dla firm organizujących tę formę zatrudnienia własnych pracowników, zwłaszcza natury finansowej. Jest też pożądaną formą zatrudniania ze względu na bezpośrednie odniesienie wysokości wynagrodzenia do efektów pracy, za którą wzmiankowane wynagrodzenie przysługuje. Takie podejście umożliwia zmniejszanie kosztów stałych na rzecz kosztów zmiennych, co sprzyja zwiększaniu przewidywalności ekonomicznej działań biznesowych, tak istotnej w prowadzonej działalności gospodarczej. (fragment tekstu)

The article presents research results concerning the role of the Internet in shaping work relations in companies aiming to flatten down their organizational structure, even to "the point of having no employees". In this paper, we explore the legal, economic and organizational, psychological and social contexts of telecommuting. Three models of telecommuting were distinguished. Apples research' instruments: questionnaire, analysis of law act and subject literature. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baron-Wiaterek M.: Rola techniki informacyjnej w kształtowaniu form zatrudnienia. "Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie. Politechnika Śląska" 2006, z. 37.
 2. Birski A.: Telepraca - formy organizacyjne i możliwości rozwoju. "Przegląd Organizacji" 2005, nr 2.
 3. Dajczak K.: Telepraca - szansą nowoczesnego przedsiębiorstwa. "Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem. Politechnika Gdańska" 2007, t. 6.
 4. Drozdowski M.: Jak sprawdzić predyspozycje do pracy telepracownika? Badanie potencjału kompetencyjnego telepracownika zaimplementowane na Wortalu Efektywnych Form Zatrudnienia. "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2008, nr 5.
 5. Drupka K.: Telepraca. Dostępny w Internecie: www.exporter.pl, stan na 02.03.2011.
 6. Dziuba D.: Koncepcje pracy w środowisku elektronicznym, [w:] (red.) A. Szewczyk. "Telepraca - szansa czy zagrożenie dla rynku pracy", wyd. Hobgen, Szczecin 2002.
 7. Gabara E.: Rynek pracy w dobie społeczeństwa informacyjnego. "Przegląd Historyczno-Politologiczny" 2008, R. 1, nr 1.
 8. Hauk M.: Telepraca - ujęcie definicyjne, poruszane problemy i zalecenia na przyszłość. "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica" 2008, z. 12.
 9. Koral J.: Telepraca - nowoczesna forma aktywizacji zawodowej. "Kwartalnik Edukacyjny" 2005, nr 4.
 10. Łodyga O.: Telepraca - możliwości, ograniczenia, uwarunkowania prawne. "E-Mentor" 2007, nr 3.
 11. Makowiec M.: Wpływ telepracy i technologii informacyjno-komunikacyjnych na człowieka w aspekcie humanizacji pracy. "Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych" 2008, z. 8, t. 1.
 12. Mierzwa K. Stasch A.: Telepraca - nowe szanse globalnego rynku pracy, 2007, R. 4.
 13. Miś B.: Telepraca. "Wiedza i Życie" 2001/2.
 14. Najmiec A.: Telepraca - aspekty psychospołeczne. "Bezpieczeństwo Pracy" 2007, nr 10.
 15. Protasiuk M.: Telepraca - pracą przyszłości? Dostępny w Internecie: WWW.controlling.info.pl, stan na dzień 07.05.2011.
 16. Rynkiewicz M.: Telepraca a bezpieczeństwo danych, [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, pod red. Z. E. Zielińskiego. Wyd. WSH w Kielcach, Kielce 2010, t.1.
 17. Sroczyńska-Baron A., Sroczyński Z.: Telepraca i zdalna edukacja osób niepełnosprawnych wzrokowo. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie. Politechnika Śląska 2006, z. 35.
 18. Stefaniuk T.: Telepraca - wyzwanie dla praktyki i teorii zarządzania. Zeszyty Naukowe. Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania 2006, R. 2, nr 1.
 19. Stroińska E.: Telepraca - szansą na aktywizację zawodową kobiet. "Societas Communitas" 2008, nr 2.
 20. Swacha J.: Telepraca w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej. Dostępny w Internecie: www.teliiwz.univ.szczecin.pl, stan na 28.03.2011.
 21. Szewczyk A.: Zalety i wady telepracy w aspekcie indywidualnym i społecznym, [w:] Telepraca - szansa czy zagrożenie na rynku pracy, pod red. A. Szewczyk. Wyd. Hogben, Szczecin 2002.
 22. Ścibor M.: Telepraca czyli granice biurka. Dostępny w Internecie: WWW.technopolis.onet.pl, na dzień: 02.04.2011.
 23. Tchorek-Hełm, Telepraca, czyli zatrudnienie w społeczeństwie informacyjnym. "Elektroniczna Administracja" 2007, nr 4.
 24. Tokar J.: Telepraca jako nowa forma organizacji systemu pracy. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie. Politechnika Śląska 2008, z. 43.
 25. Winiarski J., Miloch B.: Korporacyjne sieci komputerowe a kultura organizacji gospodarczych. Zeszyty Naukowe. Pomorska Wyższa Szkoła Polityki Społecznej i Gospodarczej w Stargardzie Gdańskim 2005, nr 1.
 26. Wróbel P.: Problemy zarządzania telepracownikami. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 2007, z. 2.
 27. Zajączkowski M.: Telepraca - szanse i zagrożenia, [w:] Materiały konferencyjne Konferencji Naukowej pn. Uwarunkowania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce Zachodniej. Wpływ integracji Europejskiej na przemiany strukturalne obszarów o wysokim bezrobociu, Szczecin 2000.
 28. Ziółkowski S.: Telepraca - wykorzystanie potencjału pracowników niepełnosprawnych. "Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne" 2004, T. 49, z. 3.
 29. Złoch T. Gruchoła M.: Telepraca - praca w sieci. Roczniki Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie 2007, nr 3.
Cited by
Show
ISSN
1643-4773
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu