BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borychowski Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, student)
Title
Istota, uwarunkowania i przyszłość płatności bezpośrednich w warunkach wspólnotowej polityki rolnej Unii Europejskiej
Essence, Conditions and Future of Direct Payments Under the Common Agricultural Policy of the European Union
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2012, nr 12, s. 37-54, tab., bibliogr. 37 poz.
Issue title
Państwo i przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce : w kierunku optymalizacji decyzji
Keyword
Wspólna Polityka Rolna, Dopłaty dla rolnictwa, Dochody rolnicze
Common Agricultural Policy (CAP), Payments for agricultural, Farm household income
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Sektor rolny zajmuje poczesne miejsce w polityce gospodarczej państwa i winien być uznawany za istotny. Powodem takiego traktowania jest funkcja, jaką pełni rolnictwo, oraz korzyści, jakie wynikają z efektywnego prowadzenia polityki wobec tej gałęzi gospodarki. Rolnictwo było i jest ważnym sektorem z uwagi na fakt, że każdy kraj chce zapewnić sobie bezpieczeństwo i niezależność żywnościową. Takie właśnie myślenie przyświecało przed kilkoma dekadami twórcom wspólnej polityki rolnej (WPR), która miała być skutecznym narzędziem rozwoju sektora rolnego i obszarów wiejskich oraz pośrednio całej gospodarki. Jednym z nadrzędnych zamierzeń ówczesnej WPR stało się zwiększanie dochodów rolniczych i cel ten pozostaje aktualny także w XXI wieku. Zmienił się jedynie sposób jego osiągania, który obecnie przyjął formę płatności bezpośrednich. Dopłaty te są uznawane za najskuteczniejszy mechanizm wsparcia dochodów rolniczych i dlatego dyskusja nad ich kształtem zajmuje tak wiele miejsca na unijnych forach. (abstrakt oryginalny)

Agriculture occupies an important place in the country's economic policy. The European Union as a community of states realized the need to support the agricultural sector long ago. One should know that the lack of an effective policy intervention could have some serious negative consequences. Currently there are a lot of discussions about the shape of European agriculture and direct payments, the most important instrument of the CAP. In the beginning payments had a compensatory character. For several years, payments have supported directly farm income and are the most effective mechanism of the CAP. In addition, they change their functions. There is an increase of the environmental function of the direct payments. The farmer will get payments, if he/she protects diversity of the landscape and provides services for the whole society. This seems to be the only reasonable direction and solution for direct payments. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Ardanowski J.K., 2005, Polityka rolna - unijna i narodowa, Nowe Życie Gospodarcze, nr 21.
 2. Ardanowski J.K., 2008, Propozycje Health Check wymagają dogłębnej analizy, Top Agrar Polska, nr 9.
 3. Czubak W., 2008, Ocena dostępności informacji oraz trudności przy aplikowaniu o dopłaty bezpośrednie, Wieś i Rolnictwo, nr 4 (141).
 4. Czubak W., Pawlak K., 2008, Rozdysponowanie środków finansowych wynikających z mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na rozwój modelu rolnictwa industrialnego i zrównoważonego w Polsce, w: Zegar J.S. (red.), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (6), IERiGŻ, Warszawa.
 5. Czyżewski A., Czyżewski B., Henisz A., 2003, Rolnictwo polskie w Unii Europejskiej. Wyniki negocjacji akcesyjnych. Akademia Ekonomiczna, Poznań.
 6. Czyżewski A., Poczta A., Wawrzyniak Ł., 2006, Interesy europejskiego rolnictwa w świetle globalnych uwarunkowań polityki gospodarczej, Ekonomista, nr 3.
 7. Czyżewski A., Stępień S., 2008, Wydatki budżetowe UE w sektorze rolnym - rekomendacje do dyskusji nad "Health-check", Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2.
 8. Czyżewski A., Stępień S., 2009, Zmiany mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej UE a oczekiwania Polski, Ekonomista, nr 4.
 9. Davies S., 2000, Prawa Europejskie, Nowe Życie Gospodarcze, nr 39.
 10. Doradca PROW [online], http://www.doradcaprow.pl/prow/Info-nie-tylko-PROW//Jednolita-Platnosc-Obszarowa,202/ [dostęp: 10 stycznia 2011].
 11. Farm Accountancy Data Network (FADN) [online], http://ec.europa.eu/agriculture//rica/index.cfm [dostęp: 10 stycznia 2011].
 12. Guba W., 2002, Implikacje reform Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej dla Polski, Wieś i Rolnictwo, nr 3 (116).
 13. Guba W., 2008, Przewidywany kształt WPR w łatach 2013-2020 z uwzględnieniem polskich priorytetów, w: Kłodziński M. (red.), Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020, IRWiR PAN, Warszawa.
 14. Kowalczyk S., 2003, Finansowanie rolnictwa i obszarów wiejskich po integracji z Unią Europejską, w: Kowalski A. (red.), Dostosowywanie polskiego rynku rolnego do wymogów Unii Europejskiej, ARR, IERiGŻ, SGH, Warszawa.
 15. Kowalczyk S., 2007, Fundusze Unii Europejskiej w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3.
 16. Kowalski A., 2004, Reforma polityki rolnej, Nowe Życie Gospodarcze, nr 21.
 17. Kowalski A., 2004, Zmiany w polityce makroekonomicznej i polityce rolnej w pierwszych latach członkostwa w UE, Wieś i Rolnictwo, nr 2 (123).
 18. Kowalski A., 2009, Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji, Międzynarodowa konferencja: Rolnictwo i obszary wiejskie - 5 lat po akcesji Polski do UE, 28-29 kwietnia, Warszawa.
 19. Krzyżanowska Z., 2006, Docelowy system, Nowe Życie Gospodarcze, nr 20, dodatek specjalny.
 20. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2010, Deklaracja w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku, MRiRW, Warszawa.
 21. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2009, Stanowisko Rządu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej po 2013 roku, Warszawa.
 22. Mroczek R., 2008, Rynki rolne a wspólna polityka rolna, Nowe Życie Gospodarcze, nr 23.
 23. Piskorz W., 2006, Niepewna przyszłość, Nowe Życie Gospodarcze, nr 2.
 24. Pomajda W. (red.), 2005, ARiMR - rok po akcesji, ARiMR, Warszawa.
 25. Rowiński J., 2002, Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej a polskie rolnictwo, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
 26. Rowiński J., 2003, Koszty i korzyści członkostwa Polski w UE (rolnictwo), w: Jurkowlaniec Z. (red.), Koszty i korzyści członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa.
 27. Spychalski G., 2004, System 1ACS jako warunek realizacji płatności bezpośrednich Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce, Wieś i Rolnictwo, nr 2 (123).
 28. Szpojanowska J., 2006, Analiza wpływu dopłat bezpośrednich na wyniki produkcyjno-ekonomiczne polskiego rolnictwa, Roczniki Naukowe Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, t. 8, nr 4.
 29. Tomczak F., 2009, Ewolucja wspólnej polityki rolnej UE i strategia rozwoju rolnictwa polskiego, IERiGŻ, Warszawa.
 30. Wieliczko B., 2002, Modulacja dopłat bezpośrednich w Unii Europejskiej - instrument przyszłości?, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4-5.
 31. Wieliczko B., 2004, Reforma Wspólnej Polityki Rolnej UE - Rewolucja czy jedynie drobna korekta, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1.
 32. Woś A., 1998, Instrumenty wtórnego podziału dochodów w sektorze rolniczym, IERiGŻ, Warszawa.
 33. Zegar J.S., 1999, Dochody chłopskie. Stan - perspektywy - polityka, IERiGŻ, Warszawa.
 34. Zegar J.S., 2000, Dochody gospodarstw chłopskich w okresie transformacji (na przykładzie gospodarstw prowadzących rachunkowość rolną), IERiGŻ, Warszawa.
 35. Zegar J.S., 2002, Kwestia dochodów w rolnictwie chłopskim w okresie transformacji, SGH, Warszawa.
 36. Zegar J.S., 2004, Dochody w strategii rozwoju rolnictwa (na progu integracji europejskiej), IERiGŻ, Warszawa.
 37. Zespół SAEPR, 2006, Wstępna analiza instrumentu cross-compliance w kontekście przyszłej implementacji w Polsce, SAEPR, FAPA, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu