BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kosiorek Dorota (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, studentka), Szutowski Dawid (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, student)
Title
Poznański rynek gastronomiczny - możliwości podziału na podstawie kryterium cenowego
Poznan's Gastronomic Market - Possibilities of Fragmentation and Segmentation
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2012, nr 12, s. 164-179, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Państwo i przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce : w kierunku optymalizacji decyzji
Keyword
Gastronomia, Segmentacja rynku, Konkurencja cenowa
Gastronomy, Market segmentation, Price competition
Note
streszcz., summ.
Country
Poznań
Poznan
Abstract
Celem artykułu jest zaproponowanie obiektywnego pogrupowania lokali gastronomicznych działających na poznańskim rynku na podstawie kryterium cenowego. W artykule wykorzystano dane wtórne oraz pierwotne, uzyskane na podstawie badań przeprowadzonych przez członków SCBT Explorers wśród poznańskich obiektów gastronomicznych wysoko- i średniopozycjonowanych we wrześniu i październiku 2010 roku. Celem badania była analiza oferty cenowej restauracji, a następnie ich pogrupowanie zgodnie z pozyskanymi w trakcie badań danymi. Wybór kryterium cenowego jako podstawy klasyfikacji był podyktowany jego obiektywnym, mierzalnym charakterem, co jest nieporównanie bardziej konkretne niż inne subiektywne atrybuty produktu gastronomicznego, jak smak potraw, sposób obsługi lub wystrój lokalu. W wyniku przeprowadzonych badań zaproponowano podział rynku poznańskich restauracji na trzy klasy, które różnią się od siebie poziomem cen w różnych przekrojach. Następnie każdą klasę podzielono na dwie podklasy, co pozwoliło na uszczegółowienie klasyfikacji. Prezentacja rezultatów poznawczych oraz wyprowadzonych na ich podstawie wniosków została poprzedzona opisem metodycznym oraz krótkim wprowadzeniem literaturowym na temat uwarunkowań taktyk cenowych na rynku gastronomicznym. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to propose an objective classification of gastronomic outlets operating in Poznan's market based on the criterion of price. The article uses secondary and primary data, obtained in research conducted by members of the SCBT Explorers among high and middle class restaurants, in September and October 2010. The aim of the study was to analyze the price offer of the mentioned restaurants and to group them according to the obtained data. The choice of price criterion as a basis of classification is caused by its objective, measurable character, which is incomparably more concrete than other subjective attributes of the gastronomic product, such as taste of dishes, service or decor. As a result of the research, classification of Poznan's gastronomic market into three classes was proposed; the classes differ from each other in price level in different sections. Then each class was divided into two subclasses, which allowed a more precise classification. Presentation of the cognitive outcomes and conclusions was preceded by a description of methodology and a brief theoretical introduction on the determinants of price tactics for the gastronomic market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. 32 polskie restauracje w najnowszej edycji przewodnika Michelin, http://turystyka.interia.pl [dostęp: 15.06.2011].
 2. Biczysko W., Tauber R.D., 2005, Kalkulacje cenowe w hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii, Poznań.
 3. Dominik P., 2008, Gastronomia we współczesnym hotelu, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
 4. Gaworecki W.W., 2007, Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 5. Helfer J.P., Orsoni J., 1995, Marketing, 4e éd. Vuibert, París.
 6. Holloway J. J.C., 2004, Marketing for tourism, 4th ed., Pearson Education.
 7. Gołembski G. (red), 2009, Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Lewandowski H.J., 2007, Podwaliny współczesnej gastronomii, w: Mikołajczyk J. (red.)., Zarządzanie usługami w gospodarce rynkowej, Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu, Poznań.
 9. Lundberg D., Krishnamoorthy M., Stavenga M., 1995, Tourism Economics, John Wiley & Sons, New York.
 10. Profil aglomeracji poznańskiej, http://aglomeracja.poznan.pl [dostęp: 15.06.2011],
 11. Sala J., 1981, Podstawy planowania sieci gastronomicznej w miastach, Instytut Handlu Wewnętrznego i Usług, Warszawa.
 12. Sala J., 1992, Gastronomia w aglomeracjach miejskich. Determinanty i kierunki rozwoju, Zeszyty Naukowe, Monografie, nr 110, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 13. Sala J., 2004, Marketing w gastronomii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 14. Zabrocki R., 2007, Usługi gastronomiczne w Polsce w aspekcie aktualnych mega trendów rynkowych i potrzeb konsumenckich, w: Mikołajczyk J. (red.), Zarządzanie usługami w gospodarce rynkowej, Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu