BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sawicki Kazimierz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Relacje między kontrolą wewnętrzną, audytem wewnętrznym, kontrolą zarządczą i rewizją finansową
Relations Between Internal Control, Internal Audit, Management Control and Financial Audit
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 53, s. 33-48, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Rachunkowość, Audyt wewnętrzny, Kontrola wewnętrzna, Kontrola zarządcza
Accounting, Internal audit, Internal control, Management control
Note
summ.
Abstract
Kontrola jest immanentną funkcją zarządzania. Może ona być wykonywana w różnych podmiotach gospodarczych (samodzielnych lub stanowiących określoną grupę w postaci holdingu, koncernu), jednostkach sfery finansów publicznych, organizacjach pozarządowych; jej przedmiotem mogą być zarówno składniki majątkowe, jak i wszystkie zachodzące w podmiocie procesy gospodarcze i finansowe wraz z ich wynikami w ujęciu rzeczowym i finansowym. Pomijając omówienie cech, rodzajów, metod i zakresu kontroli wewnętrznej, należy zaznaczyć, że dla zarządzających jednostką najważniejsze jest skuteczne i efektywne działanie wprowadzonej kontroli. Ze względu na działanie wielu czynników1 spełnienie tego wymagania jest w praktyce zazwyczaj trudne, a niekiedy niemożliwe. (fragment tekstu)

In large entities of the public finance sphere as well as in economic entities (organizations) with a complex structure, conducting large-scale activities, exposed to high risk and requiring special supervision and assessment, functioning of the traditional internal control is not effective enough. In order to improve the management, more and more entities introduce internal audit and management control, as well as make use of external financial audit. The article presents several instruments of management and the connections between them. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andrzejewski M.: Korygująca funkcja rewizji finansowej w systemie rachunkowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2012.
 2. Buk H.: Nowoczesne zarządzanie finansami. Planowanie i kontrola, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 3. Kiziukiewicz T., Sawicki K.: Audyt systemem kontroli zarządczej, w: Zasady audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych, red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa 2011.
 4. Klimas M.: Podręczna encyklopedia rachunkowości, Poltext, Warszawa 1997. Krajowy Standard Rewizji Finansowej nr 1, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, Biuletyn KIBR nr 69 z 7 czerwca 2010 r.
 5. Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej i Kontroli Jakości, tom III, IFAC, SKwP i KIBR, Warszawa 2010.
 6. Paczuła C.: Audyt wewnętrzny w świetle polskiej literatury i badań, "Rachunkowość - audytor" 2004, nr 4 (11).
 7. Sawicki K.: Wybrane problemy działania komitetu audytu w jednostkach zainteresowania publicznego, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, SKwP, Warszawa 2012, tom 67 (123).
 8. Słownik języka polskiego, tom III, red. nauk. M. Szymczak, PWN, Warszawa 1989.
 9. Szymańska H.: Ogólne zagadnienia audytu wewnętrznego, w: Zasady audytu wewnętrznego w sektorze finansów publicznych, red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa 2011.
 10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
 11. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2009, nr 152, ust. 1223 z późn. zm.
 12. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Dz.U. nr 77, poz. 649 z późn. zm.
 13. Winiarska K.: Organizacja kontroli wewnętrznej, w: Organizacja rachunkowości, red. K. Winiarska, PWE, Warszawa 2011.
 14. Winiarska K.: Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, Difin, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu