BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bartoszewicz Anna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Lelusz Henryk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Budowa systemu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych
Management Control in the Unit of Public Finance Sector - Review of Recommended Practice
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 53, s. 49-63, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Sektor finansów publicznych, Rachunkowość, Finanse publiczne, Kontrola wewnętrzna, Kontrola zarządcza
Public finance sector, Accounting, Public finance, Internal control, Management control
Note
summ.
Abstract
W nowej ustawie o finansach publicznych pojawiły się zapisy wprowadzające obowiązek zapewnienia kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Biorąc pod uwagę definicję kontroli zarządczej określoną w ww. ustawie jako ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy - kontrolę zarządczą należy wiązać z kompleksowo rozumianymi procesami zarządzania jednostką, przy czym za najistotniejszy jej element należy uznać system wyznaczania celów i zadań oraz monitorowania stopnia ich realizacji... Spójny system kontroli zarządczej wymaga opracowania w miarę dostępnych zasobów oraz jednolitego systemu jej monitorowania, który będzie funkcjonował na poziomie poszczególnych komórek organizacyjnych danego podmiotu. Podstawowym elementem kontroli zarządczej jest odpowiedzialność każdego kierownika jednostki za wdrożenie i monitorowanie takich elementów kontroli, aby jednostka osiągnęła wyznaczone cele w sposób zgodny z prawem, efektywny i terminowy. (fragment tekstu)

The paper presents the essence of management control process in the unit of public finance sector and construction phases of this process. The article presents the practical aspects of implementation and functioning the systems of management control in institutions of this sector. In addition, in the paper there were shown differences between management control and financial control and also was described the role of internal auditor in the process of management control. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa 2007.
  2. Komunikat Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. nr 15, poz. 84).
  3. Komunikat nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych, www.mf.gov.pl.
  4. Podręcznik audytu wewnętrznego w administracji publicznej, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2003.
  5. Sola M.: Zasady koordynacji kontroli zarządczej, www.wspolnota.org.pl.
  6. Ustawa o finansach publicznych. Komentarz. red. P. Smoleń, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.
  7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
  8. Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym. Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem administracji publicznej w Polsce, Ministerstwo Finansów, www.mf.gov.pl.
  9. Strona Ministerstwa Finansów: www.mf.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu