BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łęgowik-Świącik Sylwia (Politechnika Częstochowska)
Title
Polemika z uwagami Ministerstwa Finansów w sprawie wdrażania kontroli zarządczej
The Implementation of Management Control in Public Finances Sector Units
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 53, s. 99-111, tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Rachunkowość, Audyt wewnętrzny, Kontrola wewnętrzna, Kontrola zarządcza
Accounting, Internal audit, Internal control, Management control
Note
summ.
Abstract
Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych (ASFP) Ministerstwa Finansów w artykule 10 mitów kontroli zarządczej1 podejmuje próbę obalenia stereotypów krążących na temat problemów z wdrożeniem i realizacją kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Mity obalane przez Departament ASFP są odpowiedzią na liczne zapytania i wątpliwości formułowane przez kierowników jednostek sektora finansów publicznych, powstające na etapie wdrażania procedur kontroli zarządczej. Celem referatu jest odniesienie się do argumentacji Departamentu ASFP z uwzględnieniem teoretycznych aspektów kontroli zarządczej dostępnych w bogatej literaturze przedmiotu oraz doświadczeń własnych autorki zdobytych podczas implementacji kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych. (fragment tekstu)

The aim of this article is to present different attitudes for the matter of implementation management control in order to the new law about public finances. In article the author wrote about "myths" concerning implementation management control in public finances sector units taking theoretical aspects and practical control processes into consideration. The law regulations of management control and efficiency of aims of management control were presented. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Komunikat nr 23 Ministra Finansów w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Min. Fin. z 2009 r., nr 15, poz. 84).
 2. Kontrola wewnętrzna w jednostkach gospodarczych, red. K. Winiarska, PWE Warszawa 2010.
 3. Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego, Biuletyn Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych przy Ministerstwie Finansów, Warszawa, marzec 2012, www.mf.gov.pl.
 4. Kuc B.R.: Kontrola w systemie zarządzania, PTM, Warszawa 2006.
 5. Kurowski L., Ruśkowski E., Sochacka-Krysiak H.: Kontrola finansowa w sektorze publicznym, PWE, Warszawa 2000.
 6. Lück W.: Die Zukunft der Intere Revision, Entwicklungstendenzen der unternehmensinternen Überwachung, Erich Schmidt Verlag, Berlin 2000.
 7. Nadzór korporacyjny w procesie kreowania wartości i rozwoju przedsiębiorstwa, red. R. Borowiecki, Wydawnictwo Abrys, Kraków 2005.
 8. Rozporządzenie MF z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (Dz.U. nr 238, poz. 1581).
 9. Stoner J.F., Freeman R., Gilbert D.: Kierowanie, PWE, Warszawa 2000.
 10. Uryga J., Bienias I.: Organizacja systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej w podmiocie badanym, SKwP, Warszawa 2005.
 11. Polemika z uwagami Ministerstwa Finansów w sprawie wdrażania... Ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
 12. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z dnia 17 grudnia 2004 r. (Dz.U. z 2005 r., nr 14, poz. 114).
 13. Ustawa o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz.U. z 2011 r., nr 240, poz. 1429).
 14. Wawak S.: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, OnePress, Warszawa 2005.
 15. Winiarska K.: Kontrola finansowo-księgowa w praktyce, ODDK, Gdańsk 2001.
 16. Winiarska K., Wołoszyn A.J.: Rachunkowość budżetowa, DW ABC, Warszawa 2002.
 17. Zachorowska A.: Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2006.
 18. Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, PWN, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu