BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olszak Celina M. (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Ziemba Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Żelazny Rafał (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Paradygmaty i determinanty rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle śląskich uwarunkowań regionalnych, 2010, s. 17-72, bibliogr. 99 poz., tab.
Keyword
Społeczeństwo informacyjne, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Gospodarka regionalna
Information society, Knowledge-based economy, Regional economy
Abstract
Konieczność transformacji modelu społeczno - ekonomicznego w Polsce, a tym samym w województwie śląskim, wobec wyzwań, jakie niesie koncepcja społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, wydaje się nie tylko zadaniem kluczowym, ale wręcz dziejową koniecznością. Jest to spowodowane faktem, iż niematerialny, bazujący na wiedzy charakter społeczeństwa i gospodarki stwarza duże mozliwości przyspieszenia rozwoju gospodarczego dzięki asymilacji i akomodacji, pozyskiwaniu, naśladowaniu i stosowaniu wiedzy, idei, narzędzi i rozwiązań organizacyjnych wypracowanych przez regiony i kraje o wyższym poziomie bogactwa. Wykorzystanie tych szans będzie możliwe tylko po dogłębnym rozpoznaniu istoty i wyznaczników społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, co umozliwi świadome stymulowanie warunków do ich rozwoju i osiąganie przewagi konkurencyjnej. Powyższe fakty zainspirowały autorów, aby w niniejszym rozdziale przedstawić istotę społeczeństwa informacyjnego (SI) i gospodarki opartej na wiedzy (GOW) oraz zidentyfikować determinanty, uwarunkowania i wybrane mierniki ich rozwoju. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Adamowicz E. (2007). Wydatki na badania i rozwój a wzrost gospodarczy Unii Europejskiej na tle tendencji światowych. W : Efektywność gospodarki opartej na wiedzy. Teoria i praktyka. Red. T.Kamińska, J.Fryc, B.Majecka. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 2. Analiza porównawcza poziomu innowacyjności regionów w Polsce w oparciu o metodologię European Innovation Scoreboard (2008). Instytut Technologii Eksploatacji, Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2008.
 3. Atkinson R.D., Court R.H. (1998). The New Economy Index : Understanding America's Economic Transformation. Progressive Policy Institute, November.
 4. Beliczyński J., Mesjasz Cz., Stabryła A. (2009). Podstawy teoretyczne gospodarki opartej na wiedzy. W : Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy. Red. A. Stabryła. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 5. Bell D. (1973). The Coming of Post - Industrial Society. Basic Books, New York 1973.
 6. BISER eEurope Regions Benchmarking Report (2004). BISER.
 7. http://www.biser-eu.com, odczyt: 5.03.2010.
 8. Castells M. (1996). The Information Age: Economy, Society and Culture. The Rise of Network Society. Vol. 1. Blackwell Publishers, Oxford.
 9. Castells M. (1997). The Information Age: Economy, Society and Culture. The Rise of Network Society. Vol. 2. Blackwell Publishers, Oxford.
 10. Castells M. (1998). The Information Age: Economy, Society and Culture. The Rise of Network Society. Vol. 3. Blackwell Publishers, Oxford.
 11. Castells M. (2000). The Rise of the Network Society. Blackwell Publishers, Cambridge.
 12. Conceicao P., Heitor M.V., Lundvall B.A. (2003). Innovation, Competence Building, and Social Cohesion in Europe - Towards a Learning Society. Edgar Elgar, London.
 13. Courtney H., Kirkland J., Viguene P. (2004). Strategia w warunkach niepewności. "Harvard Business Review - Polska", wrzesień.
 14. Denman B. (2005). What is a University in 21st Century ? "Higher Education Management and Policy", Vol.17, No.2.
 15. Drabowicz T. (2006). E-inkluzja w społeczeństwie informacyjnym. W : Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne. Red. L.H. Haber, M. Niezgoda. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 16. Drucker P.F. (1993). Post-Capitalist Society. Harper Business, New York.
 17. Drucker P.F. (1999). Społeczeństwo pokapitalistyczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 18. Dziuba D.T. (1998). Analiza mozliwości wyodrębniania i diagnozowania sektora informacyjnego w gospodarce Polski. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 19. Dziuba D.T. (2000). Gospodarki nasycone informacją i wiedza. Podstawy ekonomiki sektora informacyjnego. Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 20. Dziuba D.T. (2010). Sektor informacyjny w badaniach ekonomicznych. Difin, Warszawa.
 21. i2010 High Level Group. Benchmarking Digital Europe 2011-2015 a Conceptual Framework (2009). European Commision.
 22. http://ec.europa.eu/information_societyeeurope/i2010/benchmarking/index_en.htm
 23. Final Report for the Thematic Evaluation of the Information Society, Technopolis ltd. IRISI Ltd., Eris@, Prof. Lena Tsipouri (2002), Technopolis, October.
 24. Flakiewicz W. (1990). Informacyjne systemy zarządzania. Podstawy budowy i funkcjonowania. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 25. Galar R. (2001). Gospodarka oparta na wiedzy i innowacje przełomowe. W : Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwania dla Polski XXI wieku. Red. A.Kukliński. Komitet Badań Naukowych, Warszawa.
 26. Goldberg I. (2004). Polska a gospodarka oparta na wiedzy. W kierunku zwiększenia konkurencyjności Polski w Unii Europejskiej. Bank Światowy, Waszyngton.
 27. Grosse T.G. (2004). Jak rozwijać gospodarkę opartą na wiedzy w Polsce ? "Analizy i Opinie", nr 24, Instytut Spraw Publicznych.
 28. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2004). Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji. Difin, Warszawa.
 29. Heeks R. (2008). Benchmarking E-government: Improving the National and International Measurement, Evaluation and Comparison of E-government. W : Evaluating Information Systems. Public and Private Sector. Red. Z.Irani, P.Love. Elsevier, New York.
 30. Hollanders H. (2006). European Regional Innovation Scoreboard (2006 RIS).
 31. Hollanders H., Tarantola S., Loschky A. (2009). Regional Innovation Scoreboard (RIS) 2009. Pro Inno Europe Paper No 14.
 32. Kamińska T. (2006). Determinanty efektywności gospodarki opartej na wiedzy. W : Efektywność gospodarki opartej na wiedzy. Teoria i praktyka. Red. T.Kamińska, J.Fryc, B.Majecka. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 33. Khan M. (2002). Investment in Knowledge. W : Special Issue on New Science and Technology Indicators. STI Review, OECD, Paris.
 34. Kisielnicki J. (2009). Społeczeństwo informacyjne a cyberterroryzm. W :Informatyka dla przyszłości. Red. J. Kisielnicki. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 35. Knowledge Management in the Learning Society (2000). OECD, Paris.
 36. Kotyński J. (2001). Europejska przestrzeń gospodarcza oparta na wiedzy - od Lizbony do Warszawy. W : Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwania dla Polski XXI wieku. Red. A.Kukliński. Komitet Badań Naukowych, Warszawa.
 37. Krawiec F. (2009). Nowa gospodarka i wizja lidera firmy XXI wieku. Difin, Warszawa.
 38. Król H. (2003). Edukacja jako kluczowy element w budowaniu GOW. W : Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Red. B.Wawrzyniak. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa.
 39. Kukliński A. (2001). Gospodarka oparta na wiedzy - trylogia OECD. W : Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwania dla Polski XXI wieku. Red. A.Kukliński. Komitet Badań Naukowych, Warszawa.
 40. Kukliński A. (2002). The Development of the Knowledge-Based Economy in Europe : The Regional Trajectory. "Geographia Polonica", Vol. 75, Spring.
 41. Kukliński A. (2003). Rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Trajektoria regionalna. W : Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego. Red. A.Kukliński. KBN, Bank Światowy, Warszawa.
 42. Kukliński A. (2005). Gospodarka oparta na wiedzy (G.O.W.) jako nowy paradygmat trwałego rozwoju.
 43. http://www.instytut.info/pliki/seminarium/Kuklinski.pdf, odczyt : 10.04.2008.
 44. Kukliński A., Burzyński W. (2004). The Knowledge-Based Economy in Transition Countries. W : The Knowledge-Based Economy in Transition Countries. Selected Issues. Red. K.Piech. School of Slavonic and East European Studies University College, London.
 45. Kwiatkowski S.M. (2006). Europejski kontekst kwalifikacji zawodowych. Konferencja "Europejski rynek pracy wyzwaniem edukacyjnym", Katowice.
 46. Langefors B. (1980). Infological Models and Information Users View. "Information Systems", Vol. 5.
 47. Leja K. (2008). Uniwersytet organizacją służącą otoczeniu. W : Społeczna odpowiedzialność uczelni. Red. K.Leja. Politechnika Gdańska, Gdańsk.
 48. Lequiller F., Ahmad N., Varjonen S., Cave W., Kil-Hyo Ahn. Report of the OECD Task Force on Software Measurement in the National Accounts. OECD Statistics Working Papers, 2003/1.
 49. Louart P. (1995). Kierowanie personelem w przedsiębiorstwie. Poltext, Warszawa.
 50. Lundvall B.A., Johnson B. (1994). The Learning Economy. "Journal of Industry Studies", Vol. 1, No. 2, December.
 51. Łuczka T. (2001). Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro- i makroekonomiczne. PWN, Warszawa - Poznań.
 52. Machlup F. (1962). The Production and Distribution of Knowledge in the United States. Princetown University Press, New Jersey.
 53. Mikuła B. (2006). Organizacje oparte na wiedzy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Seria Specjalna Monografie, nr 173, Kraków.
 54. Mroczko F. (2006). Zarządzanie innowacjami. W : Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę. Red. G.Kobyłko, M.Morawski. Difin, Warszawa.
 55. Mustafa Kamal M., Themisrocleous M., Morabito V. (2008). Evaluating E-government Infrastructure through Enterprise Application Integration (EAI). W : Evaluating Information Systems. Public and Private Sector. Red. Z.Irani, P.Love. Elsevier, New York.
 56. Naisbitt J. (1997). Megatrendy. Zysk i S-ka, Poznań.
 57. Nonaka I., Takeuchi H. (1995). The Knowledge-Creating Company. Oxford University Press, New York.
 58. Nowa encyklopedia powszechna. (1997). PWN, Warszawa.
 59. OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2005 (2005). OECD, Paris.
 60. OECD Science, Technology and Industry Scoreboard - Towards a Knowledge-Based Economy (2001). OECD, Paris.
 61. Oleński J. (1997). Standardy informacyjne w gospodarce. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 62. Oleński J. (2006). Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce. Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa.
 63. Olszak C.M. (2006). Trendy i kierunki zmian w obszarze europejskiego szkolnictwa wyższego. W : Doskonalenie nauczania na kierunku informatyka w dobie społeczeństwa informacyjnego. Red. C.M.Olszak. ŚWSZ, Katowice.
 64. Olszak C.M., Ziemba E. (2008). Communities of Practice in Knowledge Management and Organizational Learning. W : The Proceedings of The Australian Conference on Knowledge Management and Intelligent Decision Support ACKMIDS'2008. The Monash University, Melbourne.
 65. Piech K. (2009). Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarczym : w kierunku pomiaru i współczesnej roli państwa. Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 66. Polanyi M. (1967). The Tacit Dimension. Routledge & Kegan Paul Ltd., London.
 67. Porat M.U. (1977). The Information Economy. Definition and Measurement. "U.S. Department of Commerce, Office of Telecommunications, Special Publication" 77-12 (1) Vol. 1-9, Washington D.C.
 68. Porwit K. (2001). Cechy gospodarki opartej na wiedzy (G.O.W.). W : Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku. Red. A.Kukliński. Komitet Badań Naukowych, Warszawa.
 69. Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego. (2008). Cz. 1. Studium regionalne. Red. A.Klasik, F.Kuźnik. Główny Instytut Górnictwa, Katowice.
 70. Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego. (2008a). Cz. 2. Foresight technologiczny województwa śląskiego w świetle doświadczeń innych regionów i państw. Red. K.Czaplicka-Kolarz, A.Karbownik. Główny Instytut Górnictwa, Katowice.
 71. Priorytetowe Technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego. (2008b). Cz. 3. Branżowe scenariusze rozwoju technologicznego województwa śląskiego. Red. Czaplicka-Kolarz K., Karbownik A. Główny Instytut Górnictwa, Katowice.
 72. Projekt ESPON 1.2.3. Identyfikacja istotnych przestrzennie aspektów społeczeństwa informacyjnego. Raport końcowy (2007). Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG).
 73. Raport Bangemanna. Europa a globalne społeczeństwo informacyjne. Zalecenia dla Komisji Europejskiej. (1994). Bruksela.
 74. http://kbn.icm.edu.pl/gsi/raport.html, odczyt : 12.04.2008.
 75. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003 - 2013 (2003). Samorząd Województwa Śląskiego, Katowice.
 76. Rokita J. (2005). Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 77. Rześny-Cieplińska J. (2007). Uwarunkowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w polityce Unii Europejskiej. W : Efektywność gospodarki opartej na wiedzy. Teoria i praktyka. Red. T. Kamińska, J.Fryc, B. Majecka. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 78. Skowronek-Mielczarek A. (2003). Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania. Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.
 79. Stanley L.D. (2003). Beyond Access: Psychosocial Barriers to Computer Literacy. "Information Society", No. 19.
 80. Stefanowicz B. (2004. Informacja. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 81. Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2010 (2005). Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa.
 82. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 (2008). Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa.
 83. http://www.mswia.gov.pl/strategia/ , odczyt : 12.03.2010.
 84. Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 (2009). Samorząd Województwa Śląskiego, Katowice.
 85. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020 (2005). Samorząd Województwa Śląskiego, Katowice.
 86. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląsk 2010" (2010). Samorząd Województwa Śląskiego, Katowice.
 87. Strojny M. (2000). Zarządzanie wiedzą. Ogólny zarys koncepcji. "Przegląd Organizacji", nr 2.
 88. Sundgren B. (1973). An Infological Approach to data Bases. Skriftserie Statistica Centralbyran, Stockholm.
 89. The Knowledge-Based Economy (1996). OECD, Paris.
 90. Toffler A. (1980). The Third Wave. Bantam Books, New York.
 91. Toffler A. (1995). Trzecia fala. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 92. Towards Knowledge-Based Economies in APEC (2000). APEC, November.
 93. Wawrzyniak B. (2003). Strategie budowania w Polsce gospodarki opartej na wiedzy. W : Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Red. B. Wawrzyniak. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa.
 94. Wiszniewski W. (1997). Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych. IOiZwP "ORGMASZ", Warszawa.
 95. Ziemba E. (2009). Projektowanie portali korporacyjnych dla organizacji opartych na wiedzy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 96. Zienkowski L. (2003). Gospodarka "oparta na wiedzy" - mit czy rzeczywistość ? W : Wiedza a wzrost gospodarczy. Red. L.Zienkowski. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 97. Żelazny R. (2007). Istota koncepcji "nowej gospodarki" i jej implikacje dla rozwoju gospodarczego. Praca doktorska. Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 98. Żelazny R. (2009). Determinanty rozwoju gospodarczego Polski w aspekcie koncepcji gospodarki opartej na wiedzy. W : GOW - wyzwanie dla Polski. Red. J.Kotowicz-Jawor. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 99. Żółkiewski Z. (2003). Nakłady na przyszły rozwój (NPR) w okresie transformacji. W : Wiedza a wzrost gospodarczy. Red. L.Zienkowski. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu