BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sulikowska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Ocena stanu wdrożenia standardów kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego
Practical Application and Effective Implementation of the Standard of the Managerial Control in the Unit of the Local Government
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 53, s. 127-139, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Rachunkowość, Administracja publiczna, Kontrola wewnętrzna
Accounting, Public administration, Internal control
Note
summ.
Abstract
Kontrola zarządcza funkcjonuje w polskim prawodawstwie od dnia 1 stycznia 2010 r., kiedy to ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) ustawodawca zdefiniował pojęcie kontroli zarządczej i wskazał główne cele oraz obowiązki związane z jej wykonaniem. Uzupełnieniem regulacji ustawowej są wydane na podstawie art. 69 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.(fragm. tekstu)

The basic aim of the managerial control as the function of management should be such action, that purposes established by the executive committee of units of the local government are effectively accomplished. Standards of the managerial control were supposed to offer help in building the effective system of the managerial control in the public sector. In spite of the fact that the duty of implementing the managerial control arose with the day of 1 January 2010, so far many individuals are contending with many problems of the correct implementation or no activities associated with it were undertaken. If a mutual cooperation takes place, above all on the part of the legislator who will streamline the system at present functioning on the other hand the good will and the sufficient knowledge of the management units, can in the future cause real benefits from implementing the managerial control in the public sector.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych MF: Analiza wyników badania ankietowego przeprowadzonego w jednostkach samorządu terytorialnego z zakresu wybranych zagadnień kontroli zarządcze, Warszawa 2012.
  2. Informacja NIK o wynikach kontroli funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem audytu wewnętrznego. Nr ewid. 140/2011/P10132/LGD, Gdańsk 2011.
  3. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. nr 15, poz. 84).
  4. Kowalczyk E.: Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych, Presscom, Warszawa 2010.
  5. Mazurek A., Knedler K.: Kontrola zarządcza - ujęcie praktyczne. Handikap, Warszawa 2010.
  6. Milk C.: Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, C.H. Beck, Warszawa 2010.
  7. Puchacz K.: Nowe standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, ODDK, Gdańsk 2010.
  8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).
  9. Wytyczne w sprawie standardów kontroli wewnętrznej w sektorze publicznym - przyjęte w 2004 r. przez Międzynarodową Organizację Najwyższych Organów Kontroli/ Audytu (International Organization of Supreme Audit Institutions - INTOSAI).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu