BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jankowiak Jarosław (Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu)
Title
Problem objęcia indywidualnego bhp ochroną prawną określoną dla dóbr osobistych : (w świetle orzecznictwa sądowego)
A Question of the Encompassing of the Individual Safety and Health at Work with the Legal Protection Established for the Phenomenons of Personality : (in the Light of Judicial Decisions)
Source
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2012, nr 3, s. 24-33
Keyword
Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ochrona dóbr osobistych, Orzecznictwo sądu, Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Health and safety at work, Protection of personal goods, Judicial decision, Supreme Court jurisdiction, European Court of Human Rights Judgements
Note
streszcz., summ.
Abstract
Autor opisuje rozwój polskiego orzecznictwa sądowego odnoszącego się do problemu sformułowanego w tytule artykułu. Przedstawia propozycją bardziej generalnego rozważania tej tematyki. Zdaniem autora, spojrzenie na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczące (ogólnej) prywatności pozwala bowiem uznać, że problem objęcia indywidualnego bhp ochroną prawną określoną dla dóbr osobistych może być konceptualizowany w innym aspekcie niż to czyniono do tej pory. (abstrakt oryginalny)

In this article author describes the development of Polish jurisprudence relating to the question indicated in his title. This description is based on a proposal a more general considering of the subject matter. This is because the look at the jurisprudence of the European Court of Human Rights, relating to (general) privacy, allows to recognize that this subject matter can be conceptualised in other aspect than up to now. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. K. Sobczak, Ile "sądów najwyższych" mamy w Polsce?, "Krajowa Rada Sądownictwa" 2011, nr 1, s. 33 i n.
 2. A. Wróbel, Między Universum a Pluriversum, "EPS" 2010, nr 10, s. 1.
 3. A. Wróbel, E. Łętowska, M. Safjan, L. Garlicki, Quis iudicabit? - europejska wspólnota sędziów czy sędziowska wieża Babel? "EPS" 2010, nr 10, s. 4 i n.
 4. E. Łętowska, Zapewnienie skuteczności orzeczeniom sądów międzynarodowych, "EPS" 2010, nr 10, s. 14 i n.
 5. E. Łętowska, Multicentryczność współczesnego systemu prawa i jej konsekwencje, "Państwo i Prawo" 2005, z. 4, s. 3 i n.
 6. G. Vigarello, Historia zdrowia i choroby. Praktyki sanitarne od średniowiecza do współczesności, Warszawa 2011, s. 271,442, przyp. 148.
 7. Sprawozdanie Stenograficzne z 32 posiedzenia Sejmu PRL w dniach 29, 30 i 31 marca 1965 r., Warszawa 1965, s. 37 i n., s. 73 i n.
 8. J. Jankowiak, "Indywidualne bhp" jako pracownicze dobro osobiste, "Państwo i Prawo" 2009, z. 5, s. 95 i n.
 9. B. Surdykowska, Dialog społeczny wobec zagrożeń psychospołecznych, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne"2011, nr 7, s. 13.
 10. J. Blackie, L.J.Smith, Common Core of European Private Law. Personality Rights in European Tort Law. Report and Questionnaire, tekst dostępny pod adresem: www.webersteinhaus.com/bereiche_de/publication_downloads/005PersonalityScotsLaw.pdf.
 11. E. Engle, Harmonization of Rights of Privacy and Personality in the European Union, "London Law Review" 2005, nr 2, s. 215 i n.
 12. Personality Rights in European Tort Law, ed. by G. Brüggemeier, A. Colombi Ciacchi and P. O'Callaghan, Cambridge 2010.
 13. M. Lijowska, Koncepcja ogólnego prawa osobistości w niemieckim i polskim prawie cywilnym, "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 2001, nr 4, s. 713 i n.
 14. J. Blackie, Doctrinal History of the Protection of Personality Rights in Europe and the Ius Commune: General Actions or Specific Actions?, "Electronic Journal of Comparative Law" 2009, t. 13.1 (tekst dostępny na internetowej stronie: www. ejcl.org).
 15. E. Reid: Protection for Rights of Personality in Scots Law: A Comparative Evaluation, "Electronic Journal of Comparative Law" 2007, t. 11.4.
 16. A. Wróbel, Bezpańskie psy, prawo do życia prywatnego i obowiązki państwa, ""Electronic Journal of Comparative Law" 2011, nr 9, s. 1.
 17. A. Musiała, Zatrudnienie niepracownicze, Warszawa 2011, s. 76.
 18. Z. Hajn, Prawo zrzeszania się w związkach zawodowych - prawo pracowników, czy prawo ludzi pracy? (w:) Zbiorowe prawo pracy w XXI wieku, pod red. A. Wypych-Żywickiej, M. Tomaszewskiej, J. Steliny, Gdańsk 2010, s. 175 i n.
 19. H. Szewczyk. Ochrona dóbr osobistych pracownika (uwagi de lege lata i de lege ferenda) - cz. I, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2010, nr 1, s. 4.
 20. T. Lewandowski, Prawo człowieka do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, "Wiedza Prawnicza" 2009, nr 3, s. 10 i n.
 21. B. Suchodolski, Kim jest człowiek?, Warszawa 1974, s. 111-119.
 22. R. Horbaczewski, Wojsko zapłaci za falę, "Rzeczpospolita" z 5 grudnia 2011 r. (www.rp.pl).
 23. Z. Ziembiński, Logika praktyczna, Warszawa 1987, s. 49-50.
 24. L. Leszczyński, Kategoria odbicia w teorii i praktyce tworzenia prawa, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska" Vol.XXXII/XXXIII, Sectio G, 1985/1986, s. 137 i n.
 25. J. Fedorowicz, Prawo człowieka do bycia podglądanym, "Gazeta Wyborcza" z 20 stycznia 2010, s. 15 - tekst dostępny na internetowych stronach: www.wyborcza.pl
 26. M. Dyczkowski, W sprawie ochrony dóbr osobistych pracowników, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2001, nr 5, s. 9.
 27. Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2010, Warszawa kwiecień 2011, s. 69.
 28. K. Żaczkiewicz-Zborska, SN: Mamy prawo do wypoczynku w godziwych warunkach, www.lex.pl
 29. N.R.Koffeman, (The right to) personal autonomy in the case law of the European Court of Human Rights, Leiden 2010, s. 62-64.
Cited by
Show
ISSN
0032-6186
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu