BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczepankiewicz Elżbieta-Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
System kontroli zarządczej w uczelni publicznej na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
The Process of Implementation of the Management Controlsystem in the Public Institution of Higher Education for Example of The Poznań University of Economics
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 53, s. 153-163, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Rachunkowość, Kontrola wewnętrzna, Rachunkowość szkoły wyższej, Kontrola zarządcza
Accounting, Internal control, Accounting in higher education institution, Management control
Note
summ.
Abstract
Do sektora finansów publicznych zalicza się m.in. uczelnie publiczne. Systemy kontroli zarządczej w większości uczelni publicznych zostały wdrożone w 2010 roku, a w niektórych w roku 2011. Systemy kontroli zarządczej zastąpiły wcześniej funkcjonujące systemy kontroli finansowej, które zasadniczo obejmowały aspekty działalności finansowej uczelni. ... Od 2010 roku systemy kontroli zarządczej w uczelniach publicznych coraz skuteczniej zastępują wcześniej wdrożone systemy kontroli finansowej. Obejmują one swym zakresem nie tylko sferę finansową, ale również inne obszary działania uczelni, takie jak np. dydaktyka i jakość kształcenia, badania naukowe, rozwój kadr czy relacje z otoczeniem zewnętrznym uczelni.(fragm. tekstu)

Management control system in the public institution of higher education, means the total of actions taken to ensure that the objectives and tasks are executed and achieved in a legal, effective, economical and timely manner. Finally, it discussed the theoretical and practical aspects of implementing these standards in public institutions of higher education for example of the Poznań University of Economics. This article present specified duties and powers in the management control system and documentation associated with this system.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. nr 15, poz. 84).
  2. Komunikat nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych, www.mf.gov.pl.
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (Dz.U. nr 238, poz. 1581).
  4. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 ze zm.).
  5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
  6. Zarządzenie nr 17/2011 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie powołania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Pełnomocnika Rektora ds. koordynacji kontroli zarządczej
  7. Zarządzenie nr 7/2012 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu