BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kukuła Karol (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Title
Uwagi na temat metod predykcji strukturalnej
Some Remarks on the Methods of Structural Prediction
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992, nr 355, s. 45-60, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Ekonometria, Łańcuch Markowa, Macierze
Econometrics, Markov chain, Matrix
Note
rez., summ.
Abstract
Przedstawiono zastosowanie klasycznych metod predykcji ekonometrycznej oraz wykorzystanie łańcuchów Markowa dla celów predykcji strukturalnej. Na koniec przedstawiono macierz wzrostu jako narzędzie budowy prognoz strukturalnych, traktując tę aplikację jako etap wstępny w procesie uzyskiwania wielowariantowych prognoz strukturalnych.

Several most often met in literature methods of structural prediction are presented. Attention is focused on the essential and formal dependencies which must be taken into consideration when using a given method. The possibilities of applying the models defined as Markov's chains are discussed at large.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Brown.R.G., Statistical Forecasting for Inventory Control, New York 1958.
 2. Gajda J., Chomątowski S., Górka K., Prognozowanie rozwoju gałęzi przemysłu, "Prace Instytutu Planowania", Warszawa 1974.
 3. Gajęcki R., Wybrane metody prognozowania zmian strukturalnych w przemyśle, w: Przemiany strukturalne w przemyśle, praca zbiorowa pod red. J. Lisikiewicza, Warszawa 1982.
 4. Gruszczyński M., Koźniewska J., Wykorzystanie łańcuchów Markowa do prognozowania zmian w strukturze produkcji przemysłowej, "Przegląd Statystyczny" 1975, z. 1.
 5. Hellwig Z., Schemat budowy prognozy statystycznej metodą wag harmonicznych, "Przegląd Statystyczny" 1967, z. 2.
 6. Kukuła K., Statystyczna analiza strukturalna i jej zastosowanie w sferze usług produkcyjnych dla rolnictwa, "Zeszyty Naukowe", AE, Seria specjalna: Monografie, .Kraków 1989, nr 89.
 7. Lee T.C., Judge G.G., Zellner A., Estimating the Paramaters of the Markow Probability Model from Aggregate Time Series Data, Amsterdam - London 1970.
 8. Lee T.C., Judge G.G., Takayama T., On Estimating the Transition Probabilities of Marków Process, "Journal of Farm Economics" 1965, nr 47.
 9. Lee T.C., Judge G.G., Zellner A., Estimating the Probability Transition Matrix of the Markow Chain, New York 1970.
 10. Metody ekonometryczne, praca zbiorowa pod red. S. Bartosiewicz, Warszawa 1974.
 11. Nowak E., Prognozowanie struktury zjawisk społeczno-ekonomicznych, "Wiadomości Statystyczne" 1981, nr 4.
 12. Pawłowski Z., Ekonometria, Warszawa 1974.
 13. Rozanow J.A., Wstęp do teorii procesów stochastycznych, Warszawa 1974.
 14. H. Stojanovic D., Dynamiczne prognozowanie agregatowych kategorii ekonomicznych przy pomocy macierzy wzrostu, "Ekonomista" 1975, nr 2.
 15. Theil H., Rey G., A Quadratic Programming Approach to the Estimation of Transition Probabilities, "Management Science" 1966, nr 12.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu