BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nieplowicz Maria (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Mierniki pomiaru realizacji celów jednostek sektora finansów publicznych
Performance Measures as a Base of Realization of Goals in the Public Finance Sector
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 53, s. 165-174, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Rachunkowość, Kontrola wewnętrzna, Finanse publiczne
Accounting, Internal control, Public finance
Note
summ.
Abstract
Kwestia doboru mierników dla pomiaru stopnia osiągnięcia celów jednostki jest istotnym problemem. Instytucja kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych dodatkowo podkreśliła wagę pomiaru i monitorowania stopnia realizacji wyznaczonych celów i zadań w tych jednostkach. Niektóre standardy kontroli zarządczej, a mianowicie standardy dotyczące misji, określenia celów, zadań i monitorowania ich realizacji, a także monitorowania systemu kontroli zarządczej, wprost odnoszą się do zagadnień związanych z pomiarem. (fragm. tekstu)

The amendment to the Public Finance Act introduced the concept of the management control. The Minister of Finance has developed standards for management control. However, the major challenge was to establish performance measures. The target of the paper is to show the essence of management control, discuss the requirements for performance measures and identify examples of indicators for selected social services. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borowiec L.: Controlling w realizacji usług publicznych gminy, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków 2007.
 2. Filipiak B.: Pomiar dokonań jednostek samorządu terytorialnego przy użyciu mierników finansowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 122, Wrocław 2010.
 3. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. nr 15, poz. 84).
 4. Komunikat nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. nr 2, poz. 11).
 5. Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych. Istota, unormowania prawne i otoczenie. Kompendium wiedzy, Warszawa, luty 2012, http://www.mf.gov.pl/_files_/ audyt_wewn_i_kontrola_zarz/audyt_wewnetrzny_w_sektorze_publicznym/aktualnosci/ 20120229_kompendium_final.pdf, z dnia 25.05.2012.
 6. Kożuch B.: Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2004.
 7. Nita. B.: Rola rachunkowości zarządczej we wspomaganiu zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 8. Puchacz K.: Nowe standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, ODDK, Gdańsk 2010.
 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2012 (Dz.U. nr 21, poz. 108.)
 10. Szpor A.: Pojęcie kontroli zarządczej (wybrane aspekty), Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW, 2011, http://www.mf.gov.pl/_files_/ audyt_wewn_i_kontrola_zarz/kontrola_zarzadcza_w_sektorze_publicznym/ metodyka_i_dobre_praktyki/opracowania_nt._kz/20120125_pojecie_kontroli_zarzadczej_wybrane_aspekty_a.szpor.pdf.
 11. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
 12. Wańkowicz W.: Wskaźniki realizacji usług publicznych, Program Rozwoju Instytucjonalnego, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2004, http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/pri_wru.pdf, z dnia 25.05.2012.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu