BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Babuśka Ewa Wiktoria (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w wybranych państwowych jednostkach budżetowych
The Evaluation of Functioning of Management Control in the Selected State Budget Units
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 53, s. 187-198, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Rachunkowość, Kontrola wewnętrzna, Rachunkowość szkoły wyższej, Kontrola zarządcza
Accounting, Internal control, Accounting in higher education institution, Management control
Note
summ.
Abstract
Kontrola zarządcza funkcjonująca w sektorze finansów publicznych od 1 stycznia 2010 r., według ustawy o finansach publicznych z 2009 r., jest odpowiednikiem kontroli wewnętrznej stosowanej w komercyjnych podmiotach biznesu i innych organizacjach gospodarki rynkowej od lat. Termin "kontrola zarządcza" uwypukla związek kontroli z zarządzaniem, wskazując, że zadania związane z jej realizacją leżą w wyłącznej gestii kierowników jednostek, jako zarządzających nimi.(fragm. tekstu)

The paper presents the initial recognition and evaluation of functioning of management control in the selected state budget units. The analysis of state of realization of management control was made taking into account correctness of organizing the management control in the state budget units, according to the international standards. The evaluation of state and functioning management control was preceded by a short review of the essence, goals and standards of management control, and the main reasons and assumptions of creating effective and efficient systems of internal control in the units, as a comparative model for an initial evaluation and opinion of implemented solutions concerning management control.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cangemi M.P., Singleton T.: Managing the Audit Function - A Corporate Audit Department Procedure Guide, Third Edition, Part I, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2003.
  2. Fraser B.Y.: Computer Security Incident and Vulnerability Trends, Software Eng. Inst. Carnegie Mellon Univ. Pittsburgh 1999.
  3. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. nr 15, poz. 84).
  4. Komunikat 1/11 Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej - sprawiedliwość (Dz. Urz. Min. Spr. nr 14, poz. 199).
  5. Kowalczyk E.: Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych. Wzory instrukcji i procedur, Presscom Sp. z o.o., Wrocław 2010.
  6. Mazurek A., Knedler K.: Kontrola zarządcza ujęcie praktyczne, Handikap, Wydanie I, Warszawa 2010.
  7. Puchacz K.: Nowe standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, omówienie i propozycje wzorcowych rozwiązań, ODDK, Gdańsk 2010.
  8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
  9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1241).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu