BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tomaszewska Monika
Title
Samoocena kontroli zarządczej na przykładzie Urzędu Miasta
Self-Assessment of the Managerial Control on the Example of the Municipal Office
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 53, s. 233-244, tab, wykr., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Samoocena, Kontrola wewnętrzna, Administracja samorządowa, Miasto
Self-esteem, Internal control, Self-government administration, City
Note
summ.
Abstract
Samoocena może mieć szczególne znaczenie w przypadku tych jednostek,które nie dysponują innymi narzędziami oceny kontroli zarządczej, np. audytem wewnętrznym, lub w których zasoby audytorskie można uznać za niewystarczające.Dzięki samoocenie można uzyskać informacje o funkcjonowaniu kontroli zarządczej, w szczególności w tych obszarach, w których nie było żadnych działań audytorskich czy kontrolnych....Zdaniem autorki samoocena jednostki jest znakomitym źródłem wiedzy o niej, a także o pracownikach i instytucjach zewnętrznych. Pozwala pracownikom wyrazić własne zdanie, poznać opinię innych, a także uzmysławia, że każdy z nich ma wpływ na funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej.(fragm. tekstu)

The evaluation of the managerial control was predicted in the Standards of the managerial control included in the Announcement of the minister of finance from 16 December 2009. They recommended in them her to be taken hold into the framework of the separate process from the current business and substantiated. The self-assessment lets the individual obtain information about her current situation and determine changes in areas requiring it, therefore should be conducted at least once a year. The article is portraying the model self-assessment conducted at the municipal office. Benefits and problems resulting from conducting the self-assessment, as well as conclusions about the condition of the individual in which she stayed conducted.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bela A.: Mierniki oceny systemu kontroli zarządczej w Polsce, PIKW, Warszawa 2011.
  2. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. nr 15, poz. 84).
  3. Makarski S., Kuźniar W.: Marketing w zarządzaniu jednostką terytorialną, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009.
  4. Philip K., Lee N.: Marketing w sektorze publicznym, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Warszawa 2008.
  5. Skuteczne zarządzanie ryzykiem a kontrola zarządcza w sektorze publicznym, red. A. Kumpiałowska, Wydawnictwo Beck, Warszawa 2011.
  6. Sławińska-Tomtała E.: Kontrola zarządcza w sektorze publicznym, C.H. Beck, Warszawa 2010.
  7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
  8. Walentynowicz P.: Nowy rodzaj kontroli - kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych, "Poradnik Rachunkowości Budżetowej" 2010, nr 8.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu