BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Guzow Przemysław (Uniwersytet Gdański)
Title
Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego - aspekt teoretyczny i praktyczny
Management Control in Local Government Units - Theoretical and Practical Aspects
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 53, s. 245-254, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Kontrola wewnętrzna, Administracja samorządowa, Samorząd terytorialny, Kontrola zarządcza, Nowe zarządzanie publiczne
Internal control, Self-government administration, Local government, Management control, New public management
Note
summ.
Abstract
Kontrola zarządcza stanowi próbę stosowania nowego podejścia zarządczego określanego jako Nowe Zarządzanie Publiczne, ukierunkowanego na zwiększenie efektywności i skuteczności działania podmiotów publicznych. Praktyka jednostek samorządu terytorialnego pokazuje, że pomimo deklarowanego przez zarządzających wysokiego stopnia znajomości przepisów dotyczących kontroli zarządczej, w ocenie zewnętrznych organów kontroli nie funkcjonuje ona właściwie.(fragm. tekstu)

Management control in the units of the public finances' sector constitutes a trial of applying a new management approach i.e. New Public Management, which aims at increasing the performance and effectiveness of public entities' activities. It is observed in local government units that despite the declared by executives high level of knowledge of management control and its influence on managing, it do not function properly in opinion of external control authorities.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Analiza wyników badania ankietowego przeprowadzonego w jednostkach samorządu terytorialnego z zakresu wybranych zagadnień kontroli zarządczej; Ministerstwo Finansów, Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych, maj 2012, www. mf.gov.pl (3.07.12), zakładka Bezpieczeństwo Finansowe, Kontrola zarządcza w sektorze publicznym, Aktualności.
  2. Filipiak B.: Finanse samorządowe, nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne, Difin, Warszawa 2011.
  3. Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem audytu wewnętrznego, Najwyższa Izba Kontroli, wrzesień 2011, www.nik.gov.pl (3.07.12), zakładka Kontrole, wyniki kontroli NIK.
  4. Jastrzębska M.: Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
  5. Komunikat Ministra Finansów nr 23 z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. nr 15, poz. 84).
  6. Kożuch B.: Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa 2004.
  7. Stiglitz J.E.: Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
  8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
  9. Zieleniewski J.: Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1981.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu