BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rydzewska-Włodarczyk Marzena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Problemy zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego : wyniki badań
Problems of Implementation the Management Control in Units of Local Governments : Results of the Research
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 53, s. 255-270, rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Administracja publiczna, Samorząd terytorialny, Kontrola wewnętrzna, Kontrola zarządcza
Local government units, Public administration, Local government, Internal control, Management control
Note
summ.
Abstract
Efektywność i gospodarność to pojęcia, którymi coraz częściej opisuje się działalność jednostek samorządu terytorialnego (jst). Zagadnienia efektywności stają się kluczowe ze względu na potrzebę dbałości o finanse publiczne i ich rozdysponowanie w sposób celowy, efektywny i oszczędny oraz z uwagi na konieczność zaspokojenia potrzeb publicznych. Ewolucja podejścia do sposobu oceny działalności jst wpływa również na ukierunkowanie zarządzania nie tylko na kwestie zgodności postępowania służb publicznych z przepisami prawa czy też uregulowanymi wewnętrznymi, ale również na kwestie rezultatów działania tych jednostek... (fragment tekstu)

The management control concerns all of areas of activity of local government units. Purpose of this type of control is to ensure that the local government unit operate in a manner consistent with the law, efficient, economical and timely. The paper presents results of research on problems of implementation management control in small units of local government.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Analiza wyników badania ankietowego przeprowadzonego w jednostkach samorządu terytorialnego z zakresu wybranych zagadnień kontroli zarządczej, Ministerstwo Finansów. Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych, Warszawa 2012, http://www.mf.gov.pl/_files_/audyt_wewn_i_kontrola_zarz/kontrola_zarzadcza_ w_sektorze_publicznym/metodyka_i_dobre_praktyki/opracowania_nt._ kz/20120525_analiza_ankiet_jst.pdf, dostęp 30.05.2012.
 2. Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem audytu wewnętrznego. NIK, Delegatura w Gdańsku, Gdańsk, wrzesień 2011 r. LGD-4101-036/2011, Nr ewid. 140/2011/P10132/LGD.
 3. Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych. Istota, unormowania prawne i otoczenie. Kompendium wiedzy, Ministerstwo Finansów, Warszawa, luty 2012.
 4. Mockler R.J.: The management control process, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J. 1994.
 5. Sola M.: J ak w drożyć k ontrolę z arządczą w j ednostkach s amorządu t erytorialnego, Materiały szkoleniowe, Suchań 2012.
 6. Standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, komunikat Ministra Finansów nr 23 z dnia 16 grudnia 2009 r., (Dz. Urz. Min. Fin. nr 15, poz. 84).
 7. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R.: Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.
 8. Stonoga S.: Wdrożenie systemu kontroli zarządczej, LOGOS, Europejskie Centrum Kształcenia Kadr, Materiały szkoleniowe.
 9. Szpor A.: Kontrola zarządcza a mediacja w administracji publicznej, " Kontrola Państwowa" 2011, nr 5 (340).
 10. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
 11. Walentynowicz P.: Nowy rodzaj kontroli - kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych, "Poradnik Rachunkowości Budżetowej" 2010, nr 8 (44).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu