BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skoczylas Wanda (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wskaźniki monitoringu programów operacyjnych na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013
Indicators for the Monitoring of Operational Programmes for Example West Regional Operational Programme for the Period 2007-2013
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 53, s. 271-284, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Monitoring, Regionalny Program Operacyjny, Województwo, Dobre rządzenie
Monitoring, Regional Operational Programme (ROP), Voivodship, Good governance
Note
summ.
Abstract
Skutecznej realizacji celów strategicznych i operacyjnych programów operacyjnych, a także pełnej absorpcji alokowanych środków służy monitoring postępu rzeczowego i finansowego. Jego podstawą są dokumenty przyjęte na etapie programowania, w których określone zostały wskaźniki monitoringu programu. Takie rozwiązanie jest wynikiem wdrażania założeń Nowego Zarządzania Publicznego...Wskaźniki, wyrażając jednoznacznie wyznaczone cele, wspomagają procesy decyzyjne na wszystkich szczeblach zarządzania. Tworzą system wczesnego rozpoznania, umożliwiający - w wypadku występujących trudności lub nieprawidłowości - szybkie i systematyczne podejmowanie stosownych działań, dzięki czemu możliwe jest zapewnienie odpowiedniej jakości wdrażania programu. Wskaźniki realizacji działań/ grup operacji, osi priorytetowych i programu są przedmiotem monitoringu przez instytucję zarządzającą wraz z komitetem monitorującym. Monitorowanie efektów wdrażania regionalnych programów operacyjnych prowadzone jest również przez instytucję koordynującą, ale też przez oszacowanie wskaźników dla projektu przez beneficjentów.(fragm. tekstu)

A feature of the New Public Management, as well as part of good governance are clearly defined standards and measurements, and greater emphasis on monitoring results. Successful implementation of strategic and operational objectives of operational programs, as well as full absorption of allocated funds is monitoring the operational and financial. It is based on the documents adopted at the programming stage, in which specific indicators for monitoring the program. Assumptions construction monitoring and evaluation system, including the construction of indicators are presented in the European and national guidelines. They have, however, indicative and must be applied in a creative way to take into account the specificity of each program. So it's important to know the framework and the popularization of applied, specific solutions. Implementing evidence presented in the article, by way of introduction presents a framework of guidance system of indicators for monitoring and evaluation, and then the solutions in this area in the Regional Operational Programme for the West Region for 2007-2013.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Nowy okres programowania 2007-2013. Przewodnik po metodach ewaluacji: Wskaźniki monitoringu i ewaluacji. Dokument roboczy nr 2, Komisja Europejska, sierpień 2006.
  2. Przewodnik po wskaźnikach, Załącznik nr 2 do Wytycznych dla Wnioskodawców, Szczecin, październik 2010.
  3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, stan na dzień 23 maja 2011 r.
  4. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
  5. Rutkowski M.: Monitoring, www.erdf.edu.pl/downloads/Rutkowski_MGPiPS_12.11.ppt.
  6. Słownik wyrazów obcych, red. I. Kamińska-Szmaj, Wydawnictwo Europa, Wrocław 2001.
  7. Sprawozdanie roczne za rok 2011 z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Szczecin 2012.
  8. Strąk T.: Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych, Difin, Warszawa 2012.
  9. System monitorowania dla programu Phare 2001 spójność społeczna i gospodarcza przy wykorzystaniu raportów, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, 8 października 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu